C,指Consonant(辅音字母),在汉语拼音中称为声母;
b
c
d
f
g
h
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
v
w
x
y
z


V,指 Vowel(元音字母),在汉语拼音中称为韵母。
a
e
i
o
u


CV组合,105个。(由此生成11025个CVCV清单)
注意:qa、qe、qo、xa、xe、xo、vu这7种组合中英均不能发音,只能算字母组合、不建议当作CV使用!

ba
bo
bi
be
bu
ca
co
ci
ce
cu
da
do
di
de
du
fa
fo
fi
fe
fu
ga
go
gi
ge
gu
ha
ho
hi
he
hu
ja
jo
ji
je
ju
ka
ko
ki
ke
ku
la
lo
li
le
lu
ma
mo
mi
me
mu
na
no
ni
ne
nu
pa
po
pi
pe
pu
qa
qo
qi
qe
qu
ra
ro
ri
re
ru
sa
so
si
se
su
ta
to
ti
te
tu
va
vo
vi
ve
vu
wa
wo
wi
we
wu
xa
xo
xi
xe
xu
ya
yo
yi
ye
yu
za
zo
zi
ze
zu


CV组合,98个(由此生成9604个CVCV清单)。排除了qa、qe、qo、xa、xe、xo、vu这7种不能发音的组合

ba
bo
bi
be
bu
ca
co
ci
ce
cu
da
do
di
de
du
fa
fo
fi
fe
fu
ga
go
gi
ge
gu
ha
ho
hi
he
hu
ja
jo
ji
je
ju
ka
ko
ki
ke
ku
la
lo
li
le
lu
ma
mo
mi
me
mu
na
no
ni
ne
nu
pa
po
pi
pe
pu
qi
qu
ra
ro
ri
re
ru
sa
so
si
se
su
ta
to
ti
te
tu
va
vo
vi
ve
wa
wo
wi
we
wu
xi
xu
ya
yo
yi
ye
yu
za
zo
zi
ze
zu


仅仅英文可以发音的CV组合,27个(由此生成729个CVCV清单)。

be
co
do
fe
fi
gi
go
hi
ho
ja
je
jo
ki
ko
no
pe
ra
ro
so
to
va
ve
vi
vo
we
wi
zo

注意:此清单未排除不能发音的7中cv组合,11025个。

baba
babo
babi
babe
babu
baca
baco
baci
bace
bacu
bada
bado
badi
bade
badu
bafa
bafo
bafi
bafe
bafu
baga
bago
bagi
bage
bagu
baha
baho
bahi
bahe
bahu
baja
bajo
baji
baje
baju
baka
bako
baki
bake
baku
bala
balo
bali
bale
balu
bama
bamo
bami
bame
bamu
bana
bano
bani
bane
banu
bapa
bapo
bapi
bape
bapu
baqa
baqo
baqi
baqe
baqu
bara
baro
bari
bare
baru
basa
baso
basi
base
basu
bata
bato
bati
bate
batu
bava
bavo
bavi
bave
bavu
bawa
bawo
bawi
bawe
bawu
baxa
baxo
baxi
baxe
baxu
baya
bayo
bayi
baye
bayu
baza
bazo
bazi
baze
bazu
boba
bobo
bobi
bobe
bobu
boca
boco
boci
boce
bocu
boda
bodo
bodi
bode
bodu
bofa
bofo
bofi
bofe
bofu
boga
bogo
bogi
boge
bogu
boha
boho
bohi
bohe
bohu
boja
bojo
boji
boje
boju
boka
boko
boki
boke
boku
bola
bolo
boli
bole
bolu
boma
bomo
bomi
bome
bomu
bona
bono
boni
bone
bonu
bopa
bopo
bopi
bope
bopu
boqa
boqo
boqi
boqe
boqu
bora
boro
bori
bore
boru
bosa
boso
bosi
bose
bosu
bota
boto
boti
bote
botu
bova
bovo
bovi
bove
bovu
bowa
bowo
bowi
bowe
bowu
boxa
boxo
boxi
boxe
boxu
boya
boyo
boyi
boye
boyu
boza
bozo
bozi
boze
bozu
biba
bibo
bibi
bibe
bibu
bica
bico
bici
bice
bicu
bida
bido
bidi
bide
bidu
bifa
bifo
bifi
bife
bifu
biga
bigo
bigi
bige
bigu
biha
biho
bihi
bihe
bihu
bija
bijo
biji
bije
biju
bika
biko
biki
bike
biku
bila
bilo
bili
bile
bilu
bima
bimo
bimi
bime
bimu
bina
bino
bini
bine
binu
bipa
bipo
bipi
bipe
bipu
biqa
biqo
biqi
biqe
biqu
bira
biro
biri
bire
biru
bisa
biso
bisi
bise
bisu
bita
bito
biti
bite
bitu
biva
bivo
bivi
bive
bivu
biwa
biwo
biwi
biwe
biwu
bixa
bixo
bixi
bixe
bixu
biya
biyo
biyi
biye
biyu
biza
bizo
bizi
bize
bizu
beba
bebo
bebi
bebe
bebu
beca
beco
beci
bece
becu
beda
bedo
bedi
bede
bedu
befa
befo
befi
befe
befu
bega
bego
begi
bege
begu
beha
beho
behi
behe
behu
beja
bejo
beji
beje
beju
beka
beko
beki
beke
beku
bela
belo
beli
bele
belu
bema
bemo
bemi
beme
bemu
bena
beno
beni
bene
benu
bepa
bepo
bepi
bepe
bepu
beqa
beqo
beqi
beqe
bequ
bera
bero
beri
bere
beru
besa
beso
besi
bese
besu
beta
beto
beti
bete
betu
beva
bevo
bevi
beve
bevu
bewa
bewo
bewi
bewe
bewu
bexa
bexo
bexi
bexe
bexu
beya
beyo
beyi
beye
beyu
beza
bezo
bezi
beze
bezu
buba
bubo
bubi
bube
bubu
buca
buco
buci
buce
bucu
buda
budo
budi
bude
budu
bufa
bufo
bufi
bufe
bufu
buga
bugo
bugi
buge
bugu
buha
buho
buhi
buhe
buhu
buja
bujo
buji
buje
buju
buka
buko
buki
buke
buku
bula
bulo
buli
bule
bulu
buma
bumo
bumi
bume
bumu
buna
buno
buni
bune
bunu
bupa
bupo
bupi
bupe
bupu
buqa
buqo
buqi
buqe
buqu
bura
buro
buri
bure
buru
busa
buso
busi
buse
busu
buta
buto
buti
bute
butu
buva
buvo
buvi
buve
buvu
buwa
buwo
buwi
buwe
buwu
buxa
buxo
buxi
buxe
buxu
buya
buyo
buyi
buye
buyu
buza
buzo
buzi
buze
buzu
caba
cabo
cabi
cabe
cabu
caca
caco
caci
cace
cacu
cada
cado
cadi
cade
cadu
cafa
cafo
cafi
cafe
cafu
caga
cago
cagi
cage
cagu
caha
caho
cahi
cahe
cahu
caja
cajo
caji
caje
caju
caka
cako
caki
cake
caku
cala
calo
cali
cale
calu
cama
camo
cami
came
camu
cana
cano
cani
cane
canu
capa
capo
capi
cape
capu
caqa
caqo
caqi
caqe
caqu
cara
caro
cari
care
caru
casa
caso
casi
case
casu
cata
cato
cati
cate
catu
cava
cavo
cavi
cave
cavu
cawa
cawo
cawi
cawe
cawu
caxa
caxo
caxi
caxe
caxu
caya
cayo
cayi
caye
cayu
caza
cazo
cazi
caze
cazu
coba
cobo
cobi
cobe
cobu
coca
coco
coci
coce
cocu
coda
codo
codi
code
codu
cofa
cofo
cofi
cofe
cofu
coga
cogo
cogi
coge
cogu
coha
coho
cohi
cohe
cohu
coja
cojo
coji
coje
coju
coka
coko
coki
coke
coku
cola
colo
coli
cole
colu
coma
como
comi
come
comu
cona
cono
coni
cone
conu
copa
copo
copi
cope
copu
coqa
coqo
coqi
coqe
coqu
cora
coro
cori
core
coru
cosa
coso
cosi
cose
cosu
cota
coto
coti
cote
cotu
cova
covo
covi
cove
covu
cowa
cowo
cowi
cowe
cowu
coxa
coxo
coxi
coxe
coxu
coya
coyo
coyi
coye
coyu
coza
cozo
cozi
coze
cozu
ciba
cibo
cibi
cibe
cibu
cica
cico
cici
cice
cicu
cida
cido
cidi
cide
cidu
cifa
cifo
cifi
cife
cifu
ciga
cigo
cigi
cige
cigu
ciha
ciho
cihi
cihe
cihu
cija
cijo
ciji
cije
ciju
cika
ciko
ciki
cike
ciku
cila
cilo
cili
cile
cilu
cima
cimo
cimi
cime
cimu
cina
cino
cini
cine
cinu
cipa
cipo
cipi
cipe
cipu
ciqa
ciqo
ciqi
ciqe
ciqu
cira
ciro
ciri
cire
ciru
cisa
ciso
cisi
cise
cisu
cita
cito
citi
cite
citu
civa
civo
civi
cive
civu
ciwa
ciwo
ciwi
ciwe
ciwu
cixa
cixo
cixi
cixe
cixu
ciya
ciyo
ciyi
ciye
ciyu
ciza
cizo
cizi
cize
cizu
ceba
cebo
cebi
cebe
cebu
ceca
ceco
ceci
cece
cecu
ceda
cedo
cedi
cede
cedu
cefa
cefo
cefi
cefe
cefu
cega
cego
cegi
cege
cegu
ceha
ceho
cehi
cehe
cehu
ceja
cejo
ceji
ceje
ceju
ceka
ceko
ceki
ceke
ceku
cela
celo
celi
cele
celu
cema
cemo
cemi
ceme
cemu
cena
ceno
ceni
cene
cenu
cepa
cepo
cepi
cepe
cepu
ceqa
ceqo
ceqi
ceqe
cequ
cera
cero
ceri
cere
ceru
cesa
ceso
cesi
cese
cesu
ceta
ceto
ceti
cete
cetu
ceva
cevo
cevi
ceve
cevu
cewa
cewo
cewi
cewe
cewu
cexa
cexo
cexi
cexe
cexu
ceya
ceyo
ceyi
ceye
ceyu
ceza
cezo
cezi
ceze
cezu
cuba
cubo
cubi
cube
cubu
cuca
cuco
cuci
cuce
cucu
cuda
cudo
cudi
cude
cudu
cufa
cufo
cufi
cufe
cufu
cuga
cugo
cugi
cuge
cugu
cuha
cuho
cuhi
cuhe
cuhu
cuja
cujo
cuji
cuje
cuju
cuka
cuko
cuki
cuke
cuku
cula
culo
culi
cule
culu
cuma
cumo
cumi
cume
cumu
cuna
cuno
cuni
cune
cunu
cupa
cupo
cupi
cupe
cupu
cuqa
cuqo
cuqi
cuqe
cuqu
cura
curo
curi
cure
curu
cusa
cuso
cusi
cuse
cusu
cuta
cuto
cuti
cute
cutu
cuva
cuvo
cuvi
cuve
cuvu
cuwa
cuwo
cuwi
cuwe
cuwu
cuxa
cuxo
cuxi
cuxe
cuxu
cuya
cuyo
cuyi
cuye
cuyu
cuza
cuzo
cuzi
cuze
cuzu
daba
dabo
dabi
dabe
dabu
daca
daco
daci
dace
dacu
dada
dado
dadi
dade
dadu
dafa
dafo
dafi
dafe
dafu
daga
dago
dagi
dage
dagu
daha
daho
dahi
dahe
dahu
daja
dajo
daji
daje
daju
daka
dako
daki
dake
daku
dala
dalo
dali
dale
dalu
dama
damo
dami
dame
damu
dana
dano
dani
dane
danu
dapa
dapo
dapi
dape
dapu
daqa
daqo
daqi
daqe
daqu
dara
daro
dari
dare
daru
dasa
daso
dasi
dase
dasu
data
dato
dati
date
datu
dava
davo
davi
dave
davu
dawa
dawo
dawi
dawe
dawu
daxa
daxo
daxi
daxe
daxu
daya
dayo
dayi
daye
dayu
daza
dazo
dazi
daze
dazu
doba
dobo
dobi
dobe
dobu
doca
doco
doci
doce
docu
doda
dodo
dodi
dode
dodu
dofa
dofo
dofi
dofe
dofu
doga
dogo
dogi
doge
dogu
doha
doho
dohi
dohe
dohu
doja
dojo
doji
doje
doju
doka
doko
doki
doke
doku
dola
dolo
doli
dole
dolu
doma
domo
domi
dome
domu
dona
dono
doni
done
donu
dopa
dopo
dopi
dope
dopu
doqa
doqo
doqi
doqe
doqu
dora
doro
dori
dore
doru
dosa
doso
dosi
dose
dosu
dota
doto
doti
dote
dotu
dova
dovo
dovi
dove
dovu
dowa
dowo
dowi
dowe
dowu
doxa
doxo
doxi
doxe
doxu
doya
doyo
doyi
doye
doyu
doza
dozo
dozi
doze
dozu
diba
dibo
dibi
dibe
dibu
dica
dico
dici
dice
dicu
dida
dido
didi
dide
didu
difa
difo
difi
dife
difu
diga
digo
digi
dige
digu
diha
diho
dihi
dihe
dihu
dija
dijo
diji
dije
diju
dika
diko
diki
dike
diku
dila
dilo
dili
dile
dilu
dima
dimo
dimi
dime
dimu
dina
dino
dini
dine
dinu
dipa
dipo
dipi
dipe
dipu
diqa
diqo
diqi
diqe
diqu
dira
diro
diri
dire
diru
disa
diso
disi
dise
disu
dita
dito
diti
dite
ditu
diva
divo
divi
dive
divu
diwa
diwo
diwi
diwe
diwu
dixa
dixo
dixi
dixe
dixu
diya
diyo
diyi
diye
diyu
diza
dizo
dizi
dize
dizu
deba
debo
debi
debe
debu
deca
deco
deci
dece
decu
deda
dedo
dedi
dede
dedu
defa
defo
defi
defe
defu
dega
dego
degi
dege
degu
deha
deho
dehi
dehe
dehu
deja
dejo
deji
deje
deju
deka
deko
deki
deke
deku
dela
delo
deli
dele
delu
dema
demo
demi
deme
demu
dena
deno
deni
dene
denu
depa
depo
depi
depe
depu
deqa
deqo
deqi
deqe
dequ
dera
dero
deri
dere
deru
desa
deso
desi
dese
desu
deta
deto
deti
dete
detu
deva
devo
devi
deve
devu
dewa
dewo
dewi
dewe
dewu
dexa
dexo
dexi
dexe
dexu
deya
deyo
deyi
deye
deyu
deza
dezo
dezi
deze
dezu
duba
dubo
dubi
dube
dubu
duca
duco
duci
duce
ducu
duda
dudo
dudi
dude
dudu
dufa
dufo
dufi
dufe
dufu
duga
dugo
dugi
duge
dugu
duha
duho
duhi
duhe
duhu
duja
dujo
duji
duje
duju
duka
duko
duki
duke
duku
dula
dulo
duli
dule
dulu
duma
dumo
dumi
dume
dumu
duna
duno
duni
dune
dunu
dupa
dupo
dupi
dupe
dupu
duqa
duqo
duqi
duqe
duqu
dura
duro
duri
dure
duru
dusa
duso
dusi
duse
dusu
duta
duto
duti
dute
dutu
duva
duvo
duvi
duve
duvu
duwa
duwo
duwi
duwe
duwu
duxa
duxo
duxi
duxe
duxu
duya
duyo
duyi
duye
duyu
duza
duzo
duzi
duze
duzu
faba
fabo
fabi
fabe
fabu
faca
faco
faci
face
facu
fada
fado
fadi
fade
fadu
fafa
fafo
fafi
fafe
fafu
faga
fago
fagi
fage
fagu
faha
faho
fahi
fahe
fahu
faja
fajo
faji
faje
faju
faka
fako
faki
fake
faku
fala
falo
fali
fale
falu
fama
famo
fami
fame
famu
fana
fano
fani
fane
fanu
fapa
fapo
fapi
fape
fapu
faqa
faqo
faqi
faqe
faqu
fara
faro
fari
fare
faru
fasa
faso
fasi
fase
fasu
fata
fato
fati
fate
fatu
fava
favo
favi
fave
favu
fawa
fawo
fawi
fawe
fawu
faxa
faxo
faxi
faxe
faxu
faya
fayo
fayi
faye
fayu
faza
fazo
fazi
faze
fazu
foba
fobo
fobi
fobe
fobu
foca
foco
foci
foce
focu
foda
fodo
fodi
fode
fodu
fofa
fofo
fofi
fofe
fofu
foga
fogo
fogi
foge
fogu
foha
foho
fohi
fohe
fohu
foja
fojo
foji
foje
foju
foka
foko
foki
foke
foku
fola
folo
foli
fole
folu
foma
fomo
fomi
fome
fomu
fona
fono
foni
fone
fonu
fopa
fopo
fopi
fope
fopu
foqa
foqo
foqi
foqe
foqu
fora
foro
fori
fore
foru
fosa
foso
fosi
fose
fosu
fota
foto
foti
fote
fotu
fova
fovo
fovi
fove
fovu
fowa
fowo
fowi
fowe
fowu
foxa
foxo
foxi
foxe
foxu
foya
foyo
foyi
foye
foyu
foza
fozo
fozi
foze
fozu
fiba
fibo
fibi
fibe
fibu
fica
fico
fici
fice
ficu
fida
fido
fidi
fide
fidu
fifa
fifo
fifi
fife
fifu
figa
figo
figi
fige
figu
fiha
fiho
fihi
fihe
fihu
fija
fijo
fiji
fije
fiju
fika
fiko
fiki
fike
fiku
fila
filo
fili
file
filu
fima
fimo
fimi
fime
fimu
fina
fino
fini
fine
finu
fipa
fipo
fipi
fipe
fipu
fiqa
fiqo
fiqi
fiqe
fiqu
fira
firo
firi
fire
firu
fisa
fiso
fisi
fise
fisu
fita
fito
fiti
fite
fitu
fiva
fivo
fivi
five
fivu
fiwa
fiwo
fiwi
fiwe
fiwu
fixa
fixo
fixi
fixe
fixu
fiya
fiyo
fiyi
fiye
fiyu
fiza
fizo
fizi
fize
fizu
feba
febo
febi
febe
febu
feca
feco
feci
fece
fecu
feda
fedo
fedi
fede
fedu
fefa
fefo
fefi
fefe
fefu
fega
fego
fegi
fege
fegu
feha
feho
fehi
fehe
fehu
feja
fejo
feji
feje
feju
feka
feko
feki
feke
feku
fela
felo
feli
fele
felu
fema
femo
femi
feme
femu
fena
feno
feni
fene
fenu
fepa
fepo
fepi
fepe
fepu
feqa
feqo
feqi
feqe
fequ
fera
fero
feri
fere
feru
fesa
feso
fesi
fese
fesu
feta
feto
feti
fete
fetu
feva
fevo
fevi
feve
fevu
fewa
fewo
fewi
fewe
fewu
fexa
fexo
fexi
fexe
fexu
feya
feyo
feyi
feye
feyu
feza
fezo
fezi
feze
fezu
fuba
fubo
fubi
fube
fubu
fuca
fuco
fuci
fuce
fucu
fuda
fudo
fudi
fude
fudu
fufa
fufo
fufi
fufe
fufu
fuga
fugo
fugi
fuge
fugu
fuha
fuho
fuhi
fuhe
fuhu
fuja
fujo
fuji
fuje
fuju
fuka
fuko
fuki
fuke
fuku
fula
fulo
fuli
fule
fulu
fuma
fumo
fumi
fume
fumu
funa
funo
funi
fune
funu
fupa
fupo
fupi
fupe
fupu
fuqa
fuqo
fuqi
fuqe
fuqu
fura
furo
furi
fure
furu
fusa
fuso
fusi
fuse
fusu
futa
futo
futi
fute
futu
fuva
fuvo
fuvi
fuve
fuvu
fuwa
fuwo
fuwi
fuwe
fuwu
fuxa
fuxo
fuxi
fuxe
fuxu
fuya
fuyo
fuyi
fuye
fuyu
fuza
fuzo
fuzi
fuze
fuzu
gaba
gabo
gabi
gabe
gabu
gaca
gaco
gaci
gace
gacu
gada
gado
gadi
gade
gadu
gafa
gafo
gafi
gafe
gafu
gaga
gago
gagi
gage
gagu
gaha
gaho
gahi
gahe
gahu
gaja
gajo
gaji
gaje
gaju
gaka
gako
gaki
gake
gaku
gala
galo
gali
gale
galu
gama
gamo
gami
game
gamu
gana
gano
gani
gane
ganu
gapa
gapo
gapi
gape
gapu
gaqa
gaqo
gaqi
gaqe
gaqu
gara
garo
gari
gare
garu
gasa
gaso
gasi
gase
gasu
gata
gato
gati
gate
gatu
gava
gavo
gavi
gave
gavu
gawa
gawo
gawi
gawe
gawu
gaxa
gaxo
gaxi
gaxe
gaxu
gaya
gayo
gayi
gaye
gayu
gaza
gazo
gazi
gaze
gazu
goba
gobo
gobi
gobe
gobu
goca
goco
goci
goce
gocu
goda
godo
godi
gode
godu
gofa
gofo
gofi
gofe
gofu
goga
gogo
gogi
goge
gogu
goha
goho
gohi
gohe
gohu
goja
gojo
goji
goje
goju
goka
goko
goki
goke
goku
gola
golo
goli
gole
golu
goma
gomo
gomi
gome
gomu
gona
gono
goni
gone
gonu
gopa
gopo
gopi
gope
gopu
goqa
goqo
goqi
goqe
goqu
gora
goro
gori
gore
goru
gosa
goso
gosi
gose
gosu
gota
goto
goti
gote
gotu
gova
govo
govi
gove
govu
gowa
gowo
gowi
gowe
gowu
goxa
goxo
goxi
goxe
goxu
goya
goyo
goyi
goye
goyu
goza
gozo
gozi
goze
gozu
giba
gibo
gibi
gibe
gibu
gica
gico
gici
gice
gicu
gida
gido
gidi
gide
gidu
gifa
gifo
gifi
gife
gifu
giga
gigo
gigi
gige
gigu
giha
giho
gihi
gihe
gihu
gija
gijo
giji
gije
giju
gika
giko
giki
gike
giku
gila
gilo
gili
gile
gilu
gima
gimo
gimi
gime
gimu
gina
gino
gini
gine
ginu
gipa
gipo
gipi
gipe
gipu
giqa
giqo
giqi
giqe
giqu
gira
giro
giri
gire
giru
gisa
giso
gisi
gise
gisu
gita
gito
giti
gite
gitu
giva
givo
givi
give
givu
giwa
giwo
giwi
giwe
giwu
gixa
gixo
gixi
gixe
gixu
giya
giyo
giyi
giye
giyu
giza
gizo
gizi
gize
gizu
geba
gebo
gebi
gebe
gebu
geca
geco
geci
gece
gecu
geda
gedo
gedi
gede
gedu
gefa
gefo
gefi
gefe
gefu
gega
gego
gegi
gege
gegu
geha
geho
gehi
gehe
gehu
geja
gejo
geji
geje
geju
geka
geko
geki
geke
geku
gela
gelo
geli
gele
gelu
gema
gemo
gemi
geme
gemu
gena
geno
geni
gene
genu
gepa
gepo
gepi
gepe
gepu
geqa
geqo
geqi
geqe
gequ
gera
gero
geri
gere
geru
gesa
geso
gesi
gese
gesu
geta
geto
geti
gete
getu
geva
gevo
gevi
geve
gevu
gewa
gewo
gewi
gewe
gewu
gexa
gexo
gexi
gexe
gexu
geya
geyo
geyi
geye
geyu
geza
gezo
gezi
geze
gezu
guba
gubo
gubi
gube
gubu
guca
guco
guci
guce
gucu
guda
gudo
gudi
gude
gudu
gufa
gufo
gufi
gufe
gufu
guga
gugo
gugi
guge
gugu
guha
guho
guhi
guhe
guhu
guja
gujo
guji
guje
guju
guka
guko
guki
guke
guku
gula
gulo
guli
gule
gulu
guma
gumo
gumi
gume
gumu
guna
guno
guni
gune
gunu
gupa
gupo
gupi
gupe
gupu
guqa
guqo
guqi
guqe
guqu
gura
guro
guri
gure
guru
gusa
guso
gusi
guse
gusu
guta
guto
guti
gute
gutu
guva
guvo
guvi
guve
guvu
guwa
guwo
guwi
guwe
guwu
guxa
guxo
guxi
guxe
guxu
guya
guyo
guyi
guye
guyu
guza
guzo
guzi
guze
guzu
haba
habo
habi
habe
habu
haca
haco
haci
hace
hacu
hada
hado
hadi
hade
hadu
hafa
hafo
hafi
hafe
hafu
haga
hago
hagi
hage
hagu
haha
haho
hahi
hahe
hahu
haja
hajo
haji
haje
haju
haka
hako
haki
hake
haku
hala
halo
hali
hale
halu
hama
hamo
hami
hame
hamu
hana
hano
hani
hane
hanu
hapa
hapo
hapi
hape
hapu
haqa
haqo
haqi
haqe
haqu
hara
haro
hari
hare
haru
hasa
haso
hasi
hase
hasu
hata
hato
hati
hate
hatu
hava
havo
havi
have
havu
hawa
hawo
hawi
hawe
hawu
haxa
haxo
haxi
haxe
haxu
haya
hayo
hayi
haye
hayu
haza
hazo
hazi
haze
hazu
hoba
hobo
hobi
hobe
hobu
hoca
hoco
hoci
hoce
hocu
hoda
hodo
hodi
hode
hodu
hofa
hofo
hofi
hofe
hofu
hoga
hogo
hogi
hoge
hogu
hoha
hoho
hohi
hohe
hohu
hoja
hojo
hoji
hoje
hoju
hoka
hoko
hoki
hoke
hoku
hola
holo
holi
hole
holu
homa
homo
homi
home
homu
hona
hono
honi
hone
honu
hopa
hopo
hopi
hope
hopu
hoqa
hoqo
hoqi
hoqe
hoqu
hora
horo
hori
hore
horu
hosa
hoso
hosi
hose
hosu
hota
hoto
hoti
hote
hotu
hova
hovo
hovi
hove
hovu
howa
howo
howi
howe
howu
hoxa
hoxo
hoxi
hoxe
hoxu
hoya
hoyo
hoyi
hoye
hoyu
hoza
hozo
hozi
hoze
hozu
hiba
hibo
hibi
hibe
hibu
hica
hico
hici
hice
hicu
hida
hido
hidi
hide
hidu
hifa
hifo
hifi
hife
hifu
higa
higo
higi
hige
higu
hiha
hiho
hihi
hihe
hihu
hija
hijo
hiji
hije
hiju
hika
hiko
hiki
hike
hiku
hila
hilo
hili
hile
hilu
hima
himo
himi
hime
himu
hina
hino
hini
hine
hinu
hipa
hipo
hipi
hipe
hipu
hiqa
hiqo
hiqi
hiqe
hiqu
hira
hiro
hiri
hire
hiru
hisa
hiso
hisi
hise
hisu
hita
hito
hiti
hite
hitu
hiva
hivo
hivi
hive
hivu
hiwa
hiwo
hiwi
hiwe
hiwu
hixa
hixo
hixi
hixe
hixu
hiya
hiyo
hiyi
hiye
hiyu
hiza
hizo
hizi
hize
hizu
heba
hebo
hebi
hebe
hebu
heca
heco
heci
hece
hecu
heda
hedo
hedi
hede
hedu
hefa
hefo
hefi
hefe
hefu
hega
hego
hegi
hege
hegu
heha
heho
hehi
hehe
hehu
heja
hejo
heji
heje
heju
heka
heko
heki
heke
heku
hela
helo
heli
hele
helu
hema
hemo
hemi
heme
hemu
hena
heno
heni
hene
henu
hepa
hepo
hepi
hepe
hepu
heqa
heqo
heqi
heqe
hequ
hera
hero
heri
here
heru
hesa
heso
hesi
hese
hesu
heta
heto
heti
hete
hetu
heva
hevo
hevi
heve
hevu
hewa
hewo
hewi
hewe
hewu
hexa
hexo
hexi
hexe
hexu
heya
heyo
heyi
heye
heyu
heza
hezo
hezi
heze
hezu
huba
hubo
hubi
hube
hubu
huca
huco
huci
huce
hucu
huda
hudo
hudi
hude
hudu
hufa
hufo
hufi
hufe
hufu
huga
hugo
hugi
huge
hugu
huha
huho
huhi
huhe
huhu
huja
hujo
huji
huje
huju
huka
huko
huki
huke
huku
hula
hulo
huli
hule
hulu
huma
humo
humi
hume
humu
huna
huno
huni
hune
hunu
hupa
hupo
hupi
hupe
hupu
huqa
huqo
huqi
huqe
huqu
hura
huro
huri
hure
huru
husa
huso
husi
huse
husu
huta
huto
huti
hute
hutu
huva
huvo
huvi
huve
huvu
huwa
huwo
huwi
huwe
huwu
huxa
huxo
huxi
huxe
huxu
huya
huyo
huyi
huye
huyu
huza
huzo
huzi
huze
huzu
jaba
jabo
jabi
jabe
jabu
jaca
jaco
jaci
jace
jacu
jada
jado
jadi
jade
jadu
jafa
jafo
jafi
jafe
jafu
jaga
jago
jagi
jage
jagu
jaha
jaho
jahi
jahe
jahu
jaja
jajo
jaji
jaje
jaju
jaka
jako
jaki
jake
jaku
jala
jalo
jali
jale
jalu
jama
jamo
jami
jame
jamu
jana
jano
jani
jane
janu
japa
japo
japi
jape
japu
jaqa
jaqo
jaqi
jaqe
jaqu
jara
jaro
jari
jare
jaru
jasa
jaso
jasi
jase
jasu
jata
jato
jati
jate
jatu
java
javo
javi
jave
javu
jawa
jawo
jawi
jawe
jawu
jaxa
jaxo
jaxi
jaxe
jaxu
jaya
jayo
jayi
jaye
jayu
jaza
jazo
jazi
jaze
jazu
joba
jobo
jobi
jobe
jobu
joca
joco
joci
joce
jocu
joda
jodo
jodi
jode
jodu
jofa
jofo
jofi
jofe
jofu
joga
jogo
jogi
joge
jogu
joha
joho
johi
johe
johu
joja
jojo
joji
joje
joju
joka
joko
joki
joke
joku
jola
jolo
joli
jole
jolu
joma
jomo
jomi
jome
jomu
jona
jono
joni
jone
jonu
jopa
jopo
jopi
jope
jopu
joqa
joqo
joqi
joqe
joqu
jora
joro
jori
jore
joru
josa
joso
josi
jose
josu
jota
joto
joti
jote
jotu
jova
jovo
jovi
jove
jovu
jowa
jowo
jowi
jowe
jowu
joxa
joxo
joxi
joxe
joxu
joya
joyo
joyi
joye
joyu
joza
jozo
jozi
joze
jozu
jiba
jibo
jibi
jibe
jibu
jica
jico
jici
jice
jicu
jida
jido
jidi
jide
jidu
jifa
jifo
jifi
jife
jifu
jiga
jigo
jigi
jige
jigu
jiha
jiho
jihi
jihe
jihu
jija
jijo
jiji
jije
jiju
jika
jiko
jiki
jike
jiku
jila
jilo
jili
jile
jilu
jima
jimo
jimi
jime
jimu
jina
jino
jini
jine
jinu
jipa
jipo
jipi
jipe
jipu
jiqa
jiqo
jiqi
jiqe
jiqu
jira
jiro
jiri
jire
jiru
jisa
jiso
jisi
jise
jisu
jita
jito
jiti
jite
jitu
jiva
jivo
jivi
jive
jivu
jiwa
jiwo
jiwi
jiwe
jiwu
jixa
jixo
jixi
jixe
jixu
jiya
jiyo
jiyi
jiye
jiyu
jiza
jizo
jizi
jize
jizu
jeba
jebo
jebi
jebe
jebu
jeca
jeco
jeci
jece
jecu
jeda
jedo
jedi
jede
jedu
jefa
jefo
jefi
jefe
jefu
jega
jego
jegi
jege
jegu
jeha
jeho
jehi
jehe
jehu
jeja
jejo
jeji
jeje
jeju
jeka
jeko
jeki
jeke
jeku
jela
jelo
jeli
jele
jelu
jema
jemo
jemi
jeme
jemu
jena
jeno
jeni
jene
jenu
jepa
jepo
jepi
jepe
jepu
jeqa
jeqo
jeqi
jeqe
jequ
jera
jero
jeri
jere
jeru
jesa
jeso
jesi
jese
jesu
jeta
jeto
jeti
jete
jetu
jeva
jevo
jevi
jeve
jevu
jewa
jewo
jewi
jewe
jewu
jexa
jexo
jexi
jexe
jexu
jeya
jeyo
jeyi
jeye
jeyu
jeza
jezo
jezi
jeze
jezu
juba
jubo
jubi
jube
jubu
juca
juco
juci
juce
jucu
juda
judo
judi
jude
judu
jufa
jufo
jufi
jufe
jufu
juga
jugo
jugi
juge
jugu
juha
juho
juhi
juhe
juhu
juja
jujo
juji
juje
juju
juka
juko
juki
juke
juku
jula
julo
juli
jule
julu
juma
jumo
jumi
jume
jumu
juna
juno
juni
june
junu
jupa
jupo
jupi
jupe
jupu
juqa
juqo
juqi
juqe
juqu
jura
juro
juri
jure
juru
jusa
juso
jusi
juse
jusu
juta
juto
juti
jute
jutu
juva
juvo
juvi
juve
juvu
juwa
juwo
juwi
juwe
juwu
juxa
juxo
juxi
juxe
juxu
juya
juyo
juyi
juye
juyu
juza
juzo
juzi
juze
juzu
kaba
kabo
kabi
kabe
kabu
kaca
kaco
kaci
kace
kacu
kada
kado
kadi
kade
kadu
kafa
kafo
kafi
kafe
kafu
kaga
kago
kagi
kage
kagu
kaha
kaho
kahi
kahe
kahu
kaja
kajo
kaji
kaje
kaju
kaka
kako
kaki
kake
kaku
kala
kalo
kali
kale
kalu
kama
kamo
kami
kame
kamu
kana
kano
kani
kane
kanu
kapa
kapo
kapi
kape
kapu
kaqa
kaqo
kaqi
kaqe
kaqu
kara
karo
kari
kare
karu
kasa
kaso
kasi
kase
kasu
kata
kato
kati
kate
katu
kava
kavo
kavi
kave
kavu
kawa
kawo
kawi
kawe
kawu
kaxa
kaxo
kaxi
kaxe
kaxu
kaya
kayo
kayi
kaye
kayu
kaza
kazo
kazi
kaze
kazu
koba
kobo
kobi
kobe
kobu
koca
koco
koci
koce
kocu
koda
kodo
kodi
kode
kodu
kofa
kofo
kofi
kofe
kofu
koga
kogo
kogi
koge
kogu
koha
koho
kohi
kohe
kohu
koja
kojo
koji
koje
koju
koka
koko
koki
koke
koku
kola
kolo
koli
kole
kolu
koma
komo
komi
kome
komu
kona
kono
koni
kone
konu
kopa
kopo
kopi
kope
kopu
koqa
koqo
koqi
koqe
koqu
kora
koro
kori
kore
koru
kosa
koso
kosi
kose
kosu
kota
koto
koti
kote
kotu
kova
kovo
kovi
kove
kovu
kowa
kowo
kowi
kowe
kowu
koxa
koxo
koxi
koxe
koxu
koya
koyo
koyi
koye
koyu
koza
kozo
kozi
koze
kozu
kiba
kibo
kibi
kibe
kibu
kica
kico
kici
kice
kicu
kida
kido
kidi
kide
kidu
kifa
kifo
kifi
kife
kifu
kiga
kigo
kigi
kige
kigu
kiha
kiho
kihi
kihe
kihu
kija
kijo
kiji
kije
kiju
kika
kiko
kiki
kike
kiku
kila
kilo
kili
kile
kilu
kima
kimo
kimi
kime
kimu
kina
kino
kini
kine
kinu
kipa
kipo
kipi
kipe
kipu
kiqa
kiqo
kiqi
kiqe
kiqu
kira
kiro
kiri
kire
kiru
kisa
kiso
kisi
kise
kisu
kita
kito
kiti
kite
kitu
kiva
kivo
kivi
kive
kivu
kiwa
kiwo
kiwi
kiwe
kiwu
kixa
kixo
kixi
kixe
kixu
kiya
kiyo
kiyi
kiye
kiyu
kiza
kizo
kizi
kize
kizu
keba
kebo
kebi
kebe
kebu
keca
keco
keci
kece
kecu
keda
kedo
kedi
kede
kedu
kefa
kefo
kefi
kefe
kefu
kega
kego
kegi
kege
kegu
keha
keho
kehi
kehe
kehu
keja
kejo
keji
keje
keju
keka
keko
keki
keke
keku
kela
kelo
keli
kele
kelu
kema
kemo
kemi
keme
kemu
kena
keno
keni
kene
kenu
kepa
kepo
kepi
kepe
kepu
keqa
keqo
keqi
keqe
kequ
kera
kero
keri
kere
keru
kesa
keso
kesi
kese
kesu
keta
keto
keti
kete
ketu
keva
kevo
kevi
keve
kevu
kewa
kewo
kewi
kewe
kewu
kexa
kexo
kexi
kexe
kexu
keya
keyo
keyi
keye
keyu
keza
kezo
kezi
keze
kezu
kuba
kubo
kubi
kube
kubu
kuca
kuco
kuci
kuce
kucu
kuda
kudo
kudi
kude
kudu
kufa
kufo
kufi
kufe
kufu
kuga
kugo
kugi
kuge
kugu
kuha
kuho
kuhi
kuhe
kuhu
kuja
kujo
kuji
kuje
kuju
kuka
kuko
kuki
kuke
kuku
kula
kulo
kuli
kule
kulu
kuma
kumo
kumi
kume
kumu
kuna
kuno
kuni
kune
kunu
kupa
kupo
kupi
kupe
kupu
kuqa
kuqo
kuqi
kuqe
kuqu
kura
kuro
kuri
kure
kuru
kusa
kuso
kusi
kuse
kusu
kuta
kuto
kuti
kute
kutu
kuva
kuvo
kuvi
kuve
kuvu
kuwa
kuwo
kuwi
kuwe
kuwu
kuxa
kuxo
kuxi
kuxe
kuxu
kuya
kuyo
kuyi
kuye
kuyu
kuza
kuzo
kuzi
kuze
kuzu
laba
labo
labi
labe
labu
laca
laco
laci
lace
lacu
lada
lado
ladi
lade
ladu
lafa
lafo
lafi
lafe
lafu
laga
lago
lagi
lage
lagu
laha
laho
lahi
lahe
lahu
laja
lajo
laji
laje
laju
laka
lako
laki
lake
laku
lala
lalo
lali
lale
lalu
lama
lamo
lami
lame
lamu
lana
lano
lani
lane
lanu
lapa
lapo
lapi
lape
lapu
laqa
laqo
laqi
laqe
laqu
lara
laro
lari
lare
laru
lasa
laso
lasi
lase
lasu
lata
lato
lati
late
latu
lava
lavo
lavi
lave
lavu
lawa
lawo
lawi
lawe
lawu
laxa
laxo
laxi
laxe
laxu
laya
layo
layi
laye
layu
laza
lazo
lazi
laze
lazu
loba
lobo
lobi
lobe
lobu
loca
loco
loci
loce
locu
loda
lodo
lodi
lode
lodu
lofa
lofo
lofi
lofe
lofu
loga
logo
logi
loge
logu
loha
loho
lohi
lohe
lohu
loja
lojo
loji
loje
loju
loka
loko
loki
loke
loku
lola
lolo
loli
lole
lolu
loma
lomo
lomi
lome
lomu
lona
lono
loni
lone
lonu
lopa
lopo
lopi
lope
lopu
loqa
loqo
loqi
loqe
loqu
lora
loro
lori
lore
loru
losa
loso
losi
lose
losu
lota
loto
loti
lote
lotu
lova
lovo
lovi
love
lovu
lowa
lowo
lowi
lowe
lowu
loxa
loxo
loxi
loxe
loxu
loya
loyo
loyi
loye
loyu
loza
lozo
lozi
loze
lozu
liba
libo
libi
libe
libu
lica
lico
lici
lice
licu
lida
lido
lidi
lide
lidu
lifa
lifo
lifi
life
lifu
liga
ligo
ligi
lige
ligu
liha
liho
lihi
lihe
lihu
lija
lijo
liji
lije
liju
lika
liko
liki
like
liku
lila
lilo
lili
lile
lilu
lima
limo
limi
lime
limu
lina
lino
lini
line
linu
lipa
lipo
lipi
lipe
lipu
liqa
liqo
liqi
liqe
liqu
lira
liro
liri
lire
liru
lisa
liso
lisi
lise
lisu
lita
lito
liti
lite
litu
liva
livo
livi
live
livu
liwa
liwo
liwi
liwe
liwu
lixa
lixo
lixi
lixe
lixu
liya
liyo
liyi
liye
liyu
liza
lizo
lizi
lize
lizu
leba
lebo
lebi
lebe
lebu
leca
leco
leci
lece
lecu
leda
ledo
ledi
lede
ledu
lefa
lefo
lefi
lefe
lefu
lega
lego
legi
lege
legu
leha
leho
lehi
lehe
lehu
leja
lejo
leji
leje
leju
leka
leko
leki
leke
leku
lela
lelo
leli
lele
lelu
lema
lemo
lemi
leme
lemu
lena
leno
leni
lene
lenu
lepa
lepo
lepi
lepe
lepu
leqa
leqo
leqi
leqe
lequ
lera
lero
leri
lere
leru
lesa
leso
lesi
lese
lesu
leta
leto
leti
lete
letu
leva
levo
levi
leve
levu
lewa
lewo
lewi
lewe
lewu
lexa
lexo
lexi
lexe
lexu
leya
leyo
leyi
leye
leyu
leza
lezo
lezi
leze
lezu
luba
lubo
lubi
lube
lubu
luca
luco
luci
luce
lucu
luda
ludo
ludi
lude
ludu
lufa
lufo
lufi
lufe
lufu
luga
lugo
lugi
luge
lugu
luha
luho
luhi
luhe
luhu
luja
lujo
luji
luje
luju
luka
luko
luki
luke
luku
lula
lulo
luli
lule
lulu
luma
lumo
lumi
lume
lumu
luna
luno
luni
lune
lunu
lupa
lupo
lupi
lupe
lupu
luqa
luqo
luqi
luqe
luqu
lura
luro
luri
lure
luru
lusa
luso
lusi
luse
lusu
luta
luto
luti
lute
lutu
luva
luvo
luvi
luve
luvu
luwa
luwo
luwi
luwe
luwu
luxa
luxo
luxi
luxe
luxu
luya
luyo
luyi
luye
luyu
luza
luzo
luzi
luze
luzu
maba
mabo
mabi
mabe
mabu
maca
maco
maci
mace
macu
mada
mado
madi
made
madu
mafa
mafo
mafi
mafe
mafu
maga
mago
magi
mage
magu
maha
maho
mahi
mahe
mahu
maja
majo
maji
maje
maju
maka
mako
maki
make
maku
mala
malo
mali
male
malu
mama
mamo
mami
mame
mamu
mana
mano
mani
mane
manu
mapa
mapo
mapi
mape
mapu
maqa
maqo
maqi
maqe
maqu
mara
maro
mari
mare
maru
masa
maso
masi
mase
masu
mata
mato
mati
mate
matu
mava
mavo
mavi
mave
mavu
mawa
mawo
mawi
mawe
mawu
maxa
maxo
maxi
maxe
maxu
maya
mayo
mayi
maye
mayu
maza
mazo
mazi
maze
mazu
moba
mobo
mobi
mobe
mobu
moca
moco
moci
moce
mocu
moda
modo
modi
mode
modu
mofa
mofo
mofi
mofe
mofu
moga
mogo
mogi
moge
mogu
moha
moho
mohi
mohe
mohu
moja
mojo
moji
moje
moju
moka
moko
moki
moke
moku
mola
molo
moli
mole
molu
moma
momo
momi
mome
momu
mona
mono
moni
mone
monu
mopa
mopo
mopi
mope
mopu
moqa
moqo
moqi
moqe
moqu
mora
moro
mori
more
moru
mosa
moso
mosi
mose
mosu
mota
moto
moti
mote
motu
mova
movo
movi
move
movu
mowa
mowo
mowi
mowe
mowu
moxa
moxo
moxi
moxe
moxu
moya
moyo
moyi
moye
moyu
moza
mozo
mozi
moze
mozu
miba
mibo
mibi
mibe
mibu
mica
mico
mici
mice
micu
mida
mido
midi
mide
midu
mifa
mifo
mifi
mife
mifu
miga
migo
migi
mige
migu
miha
miho
mihi
mihe
mihu
mija
mijo
miji
mije
miju
mika
miko
miki
mike
miku
mila
milo
mili
mile
milu
mima
mimo
mimi
mime
mimu
mina
mino
mini
mine
minu
mipa
mipo
mipi
mipe
mipu
miqa
miqo
miqi
miqe
miqu
mira
miro
miri
mire
miru
misa
miso
misi
mise
misu
mita
mito
miti
mite
mitu
miva
mivo
mivi
mive
mivu
miwa
miwo
miwi
miwe
miwu
mixa
mixo
mixi
mixe
mixu
miya
miyo
miyi
miye
miyu
miza
mizo
mizi
mize
mizu
meba
mebo
mebi
mebe
mebu
meca
meco
meci
mece
mecu
meda
medo
medi
mede
medu
mefa
mefo
mefi
mefe
mefu
mega
mego
megi
mege
megu
meha
meho
mehi
mehe
mehu
meja
mejo
meji
meje
meju
meka
meko
meki
meke
meku
mela
melo
meli
mele
melu
mema
memo
memi
meme
memu
mena
meno
meni
mene
menu
mepa
mepo
mepi
mepe
mepu
meqa
meqo
meqi
meqe
mequ
mera
mero
meri
mere
meru
mesa
meso
mesi
mese
mesu
meta
meto
meti
mete
metu
meva
mevo
mevi
meve
mevu
mewa
mewo
mewi
mewe
mewu
mexa
mexo
mexi
mexe
mexu
meya
meyo
meyi
meye
meyu
meza
mezo
mezi
meze
mezu
muba
mubo
mubi
mube
mubu
muca
muco
muci
muce
mucu
muda
mudo
mudi
mude
mudu
mufa
mufo
mufi
mufe
mufu
muga
mugo
mugi
muge
mugu
muha
muho
muhi
muhe
muhu
muja
mujo
muji
muje
muju
muka
muko
muki
muke
muku
mula
mulo
muli
mule
mulu
muma
mumo
mumi
mume
mumu
muna
muno
muni
mune
munu
mupa
mupo
mupi
mupe
mupu
muqa
muqo
muqi
muqe
muqu
mura
muro
muri
mure
muru
musa
muso
musi
muse
musu
muta
muto
muti
mute
mutu
muva
muvo
muvi
muve
muvu
muwa
muwo
muwi
muwe
muwu
muxa
muxo
muxi
muxe
muxu
muya
muyo
muyi
muye
muyu
muza
muzo
muzi
muze
muzu
naba
nabo
nabi
nabe
nabu
naca
naco
naci
nace
nacu
nada
nado
nadi
nade
nadu
nafa
nafo
nafi
nafe
nafu
naga
nago
nagi
nage
nagu
naha
naho
nahi
nahe
nahu
naja
najo
naji
naje
naju
naka
nako
naki
nake
naku
nala
nalo
nali
nale
nalu
nama
namo
nami
name
namu
nana
nano
nani
nane
nanu
napa
napo
napi
nape
napu
naqa
naqo
naqi
naqe
naqu
nara
naro
nari
nare
naru
nasa
naso
nasi
nase
nasu
nata
nato
nati
nate
natu
nava
navo
navi
nave
navu
nawa
nawo
nawi
nawe
nawu
naxa
naxo
naxi
naxe
naxu
naya
nayo
nayi
naye
nayu
naza
nazo
nazi
naze
nazu
noba
nobo
nobi
nobe
nobu
noca
noco
noci
noce
nocu
noda
nodo
nodi
node
nodu
nofa
nofo
nofi
nofe
nofu
noga
nogo
nogi
noge
nogu
noha
noho
nohi
nohe
nohu
noja
nojo
noji
noje
noju
noka
noko
noki
noke
noku
nola
nolo
noli
nole
nolu
noma
nomo
nomi
nome
nomu
nona
nono
noni
none
nonu
nopa
nopo
nopi
nope
nopu
noqa
noqo
noqi
noqe
noqu
nora
noro
nori
nore
noru
nosa
noso
nosi
nose
nosu
nota
noto
noti
note
notu
nova
novo
novi
nove
novu
nowa
nowo
nowi
nowe
nowu
noxa
noxo
noxi
noxe
noxu
noya
noyo
noyi
noye
noyu
noza
nozo
nozi
noze
nozu
niba
nibo
nibi
nibe
nibu
nica
nico
nici
nice
nicu
nida
nido
nidi
nide
nidu
nifa
nifo
nifi
nife
nifu
niga
nigo
nigi
nige
nigu
niha
niho
nihi
nihe
nihu
nija
nijo
niji
nije
niju
nika
niko
niki
nike
niku
nila
nilo
nili
nile
nilu
nima
nimo
nimi
nime
nimu
nina
nino
nini
nine
ninu
nipa
nipo
nipi
nipe
nipu
niqa
niqo
niqi
niqe
niqu
nira
niro
niri
nire
niru
nisa
niso
nisi
nise
nisu
nita
nito
niti
nite
nitu
niva
nivo
nivi
nive
nivu
niwa
niwo
niwi
niwe
niwu
nixa
nixo
nixi
nixe
nixu
niya
niyo
niyi
niye
niyu
niza
nizo
nizi
nize
nizu
neba
nebo
nebi
nebe
nebu
neca
neco
neci
nece
necu
neda
nedo
nedi
nede
nedu
nefa
nefo
nefi
nefe
nefu
nega
nego
negi
nege
negu
neha
neho
nehi
nehe
nehu
neja
nejo
neji
neje
neju
neka
neko
neki
neke
neku
nela
nelo
neli
nele
nelu
nema
nemo
nemi
neme
nemu
nena
neno
neni
nene
nenu
nepa
nepo
nepi
nepe
nepu
neqa
neqo
neqi
neqe
nequ
nera
nero
neri
nere
neru
nesa
neso
nesi
nese
nesu
neta
neto
neti
nete
netu
neva
nevo
nevi
neve
nevu
newa
newo
newi
newe
newu
nexa
nexo
nexi
nexe
nexu
neya
neyo
neyi
neye
neyu
neza
nezo
nezi
neze
nezu
nuba
nubo
nubi
nube
nubu
nuca
nuco
nuci
nuce
nucu
nuda
nudo
nudi
nude
nudu
nufa
nufo
nufi
nufe
nufu
nuga
nugo
nugi
nuge
nugu
nuha
nuho
nuhi
nuhe
nuhu
nuja
nujo
nuji
nuje
nuju
nuka
nuko
nuki
nuke
nuku
nula
nulo
nuli
nule
nulu
numa
numo
numi
nume
numu
nuna
nuno
nuni
nune
nunu
nupa
nupo
nupi
nupe
nupu
nuqa
nuqo
nuqi
nuqe
nuqu
nura
nuro
nuri
nure
nuru
nusa
nuso
nusi
nuse
nusu
nuta
nuto
nuti
nute
nutu
nuva
nuvo
nuvi
nuve
nuvu
nuwa
nuwo
nuwi
nuwe
nuwu
nuxa
nuxo
nuxi
nuxe
nuxu
nuya
nuyo
nuyi
nuye
nuyu
nuza
nuzo
nuzi
nuze
nuzu
paba
pabo
pabi
pabe
pabu
paca
paco
paci
pace
pacu
pada
pado
padi
pade
padu
pafa
pafo
pafi
pafe
pafu
paga
pago
pagi
page
pagu
paha
paho
pahi
pahe
pahu
paja
pajo
paji
paje
paju
paka
pako
paki
pake
paku
pala
palo
pali
pale
palu
pama
pamo
pami
pame
pamu
pana
pano
pani
pane
panu
papa
papo
papi
pape
papu
paqa
paqo
paqi
paqe
paqu
para
paro
pari
pare
paru
pasa
paso
pasi
pase
pasu
pata
pato
pati
pate
patu
pava
pavo
pavi
pave
pavu
pawa
pawo
pawi
pawe
pawu
paxa
paxo
paxi
paxe
paxu
paya
payo
payi
paye
payu
paza
pazo
pazi
paze
pazu
poba
pobo
pobi
pobe
pobu
poca
poco
poci
poce
pocu
poda
podo
podi
pode
podu
pofa
pofo
pofi
pofe
pofu
poga
pogo
pogi
poge
pogu
poha
poho
pohi
pohe
pohu
poja
pojo
poji
poje
poju
poka
poko
poki
poke
poku
pola
polo
poli
pole
polu
poma
pomo
pomi
pome
pomu
pona
pono
poni
pone
ponu
popa
popo
popi
pope
popu
poqa
poqo
poqi
poqe
poqu
pora
poro
pori
pore
poru
posa
poso
posi
pose
posu
pota
poto
poti
pote
potu
pova
povo
povi
pove
povu
powa
powo
powi
powe
powu
poxa
poxo
poxi
poxe
poxu
poya
poyo
poyi
poye
poyu
poza
pozo
pozi
poze
pozu
piba
pibo
pibi
pibe
pibu
pica
pico
pici
pice
picu
pida
pido
pidi
pide
pidu
pifa
pifo
pifi
pife
pifu
piga
pigo
pigi
pige
pigu
piha
piho
pihi
pihe
pihu
pija
pijo
piji
pije
piju
pika
piko
piki
pike
piku
pila
pilo
pili
pile
pilu
pima
pimo
pimi
pime
pimu
pina
pino
pini
pine
pinu
pipa
pipo
pipi
pipe
pipu
piqa
piqo
piqi
piqe
piqu
pira
piro
piri
pire
piru
pisa
piso
pisi
pise
pisu
pita
pito
piti
pite
pitu
piva
pivo
pivi
pive
pivu
piwa
piwo
piwi
piwe
piwu
pixa
pixo
pixi
pixe
pixu
piya
piyo
piyi
piye
piyu
piza
pizo
pizi
pize
pizu
peba
pebo
pebi
pebe
pebu
peca
peco
peci
pece
pecu
peda
pedo
pedi
pede
pedu
pefa
pefo
pefi
pefe
pefu
pega
pego
pegi
pege
pegu
peha
peho
pehi
pehe
pehu
peja
pejo
peji
peje
peju
peka
peko
peki
peke
peku
pela
pelo
peli
pele
pelu
pema
pemo
pemi
peme
pemu
pena
peno
peni
pene
penu
pepa
pepo
pepi
pepe
pepu
peqa
peqo
peqi
peqe
pequ
pera
pero
peri
pere
peru
pesa
peso
pesi
pese
pesu
peta
peto
peti
pete
petu
peva
pevo
pevi
peve
pevu
pewa
pewo
pewi
pewe
pewu
pexa
pexo
pexi
pexe
pexu
peya
peyo
peyi
peye
peyu
peza
pezo
pezi
peze
pezu
puba
pubo
pubi
pube
pubu
puca
puco
puci
puce
pucu
puda
pudo
pudi
pude
pudu
pufa
pufo
pufi
pufe
pufu
puga
pugo
pugi
puge
pugu
puha
puho
puhi
puhe
puhu
puja
pujo
puji
puje
puju
puka
puko
puki
puke
puku
pula
pulo
puli
pule
pulu
puma
pumo
pumi
pume
pumu
puna
puno
puni
pune
punu
pupa
pupo
pupi
pupe
pupu
puqa
puqo
puqi
puqe
puqu
pura
puro
puri
pure
puru
pusa
puso
pusi
puse
pusu
puta
puto
puti
pute
putu
puva
puvo
puvi
puve
puvu
puwa
puwo
puwi
puwe
puwu
puxa
puxo
puxi
puxe
puxu
puya
puyo
puyi
puye
puyu
puza
puzo
puzi
puze
puzu
qaba
qabo
qabi
qabe
qabu
qaca
qaco
qaci
qace
qacu
qada
qado
qadi
qade
qadu
qafa
qafo
qafi
qafe
qafu
qaga
qago
qagi
qage
qagu
qaha
qaho
qahi
qahe
qahu
qaja
qajo
qaji
qaje
qaju
qaka
qako
qaki
qake
qaku
qala
qalo
qali
qale
qalu
qama
qamo
qami
qame
qamu
qana
qano
qani
qane
qanu
qapa
qapo
qapi
qape
qapu
qaqa
qaqo
qaqi
qaqe
qaqu
qara
qaro
qari
qare
qaru
qasa
qaso
qasi
qase
qasu
qata
qato
qati
qate
qatu
qava
qavo
qavi
qave
qavu
qawa
qawo
qawi
qawe
qawu
qaxa
qaxo
qaxi
qaxe
qaxu
qaya
qayo
qayi
qaye
qayu
qaza
qazo
qazi
qaze
qazu
qoba
qobo
qobi
qobe
qobu
qoca
qoco
qoci
qoce
qocu
qoda
qodo
qodi
qode
qodu
qofa
qofo
qofi
qofe
qofu
qoga
qogo
qogi
qoge
qogu
qoha
qoho
qohi
qohe
qohu
qoja
qojo
qoji
qoje
qoju
qoka
qoko
qoki
qoke
qoku
qola
qolo
qoli
qole
qolu
qoma
qomo
qomi
qome
qomu
qona
qono
qoni
qone
qonu
qopa
qopo
qopi
qope
qopu
qoqa
qoqo
qoqi
qoqe
qoqu
qora
qoro
qori
qore
qoru
qosa
qoso
qosi
qose
qosu
qota
qoto
qoti
qote
qotu
qova
qovo
qovi
qove
qovu
qowa
qowo
qowi
qowe
qowu
qoxa
qoxo
qoxi
qoxe
qoxu
qoya
qoyo
qoyi
qoye
qoyu
qoza
qozo
qozi
qoze
qozu
qiba
qibo
qibi
qibe
qibu
qica
qico
qici
qice
qicu
qida
qido
qidi
qide
qidu
qifa
qifo
qifi
qife
qifu
qiga
qigo
qigi
qige
qigu
qiha
qiho
qihi
qihe
qihu
qija
qijo
qiji
qije
qiju
qika
qiko
qiki
qike
qiku
qila
qilo
qili
qile
qilu
qima
qimo
qimi
qime
qimu
qina
qino
qini
qine
qinu
qipa
qipo
qipi
qipe
qipu
qiqa
qiqo
qiqi
qiqe
qiqu
qira
qiro
qiri
qire
qiru
qisa
qiso
qisi
qise
qisu
qita
qito
qiti
qite
qitu
qiva
qivo
qivi
qive
qivu
qiwa
qiwo
qiwi
qiwe
qiwu
qixa
qixo
qixi
qixe
qixu
qiya
qiyo
qiyi
qiye
qiyu
qiza
qizo
qizi
qize
qizu
qeba
qebo
qebi
qebe
qebu
qeca
qeco
qeci
qece
qecu
qeda
qedo
qedi
qede
qedu
qefa
qefo
qefi
qefe
qefu
qega
qego
qegi
qege
qegu
qeha
qeho
qehi
qehe
qehu
qeja
qejo
qeji
qeje
qeju
qeka
qeko
qeki
qeke
qeku
qela
qelo
qeli
qele
qelu
qema
qemo
qemi
qeme
qemu
qena
qeno
qeni
qene
qenu
qepa
qepo
qepi
qepe
qepu
qeqa
qeqo
qeqi
qeqe
qequ
qera
qero
qeri
qere
qeru
qesa
qeso
qesi
qese
qesu
qeta
qeto
qeti
qete
qetu
qeva
qevo
qevi
qeve
qevu
qewa
qewo
qewi
qewe
qewu
qexa
qexo
qexi
qexe
qexu
qeya
qeyo
qeyi
qeye
qeyu
qeza
qezo
qezi
qeze
qezu
quba
qubo
qubi
qube
qubu
quca
quco
quci
quce
qucu
quda
qudo
qudi
qude
qudu
qufa
qufo
qufi
qufe
qufu
quga
qugo
qugi
quge
qugu
quha
quho
quhi
quhe
quhu
quja
qujo
quji
quje
quju
quka
quko
quki
quke
quku
qula
qulo
quli
qule
qulu
quma
qumo
qumi
qume
qumu
quna
quno
quni
qune
qunu
qupa
qupo
qupi
qupe
qupu
quqa
quqo
quqi
quqe
ququ
qura
quro
quri
qure
quru
qusa
quso
qusi
quse
qusu
quta
quto
quti
qute
qutu
quva
quvo
quvi
quve
quvu
quwa
quwo
quwi
quwe
quwu
quxa
quxo
quxi
quxe
quxu
quya
quyo
quyi
quye
quyu
quza
quzo
quzi
quze
quzu
raba
rabo
rabi
rabe
rabu
raca
raco
raci
race
racu
rada
rado
radi
rade
radu
rafa
rafo
rafi
rafe
rafu
raga
rago
ragi
rage
ragu
raha
raho
rahi
rahe
rahu
raja
rajo
raji
raje
raju
raka
rako
raki
rake
raku
rala
ralo
rali
rale
ralu
rama
ramo
rami
rame
ramu
rana
rano
rani
rane
ranu
rapa
rapo
rapi
rape
rapu
raqa
raqo
raqi
raqe
raqu
rara
raro
rari
rare
raru
rasa
raso
rasi
rase
rasu
rata
rato
rati
rate
ratu
rava
ravo
ravi
rave
ravu
rawa
rawo
rawi
rawe
rawu
raxa
raxo
raxi
raxe
raxu
raya
rayo
rayi
raye
rayu
raza
razo
razi
raze
razu
roba
robo
robi
robe
robu
roca
roco
roci
roce
rocu
roda
rodo
rodi
rode
rodu
rofa
rofo
rofi
rofe
rofu
roga
rogo
rogi
roge
rogu
roha
roho
rohi
rohe
rohu
roja
rojo
roji
roje
roju
roka
roko
roki
roke
roku
rola
rolo
roli
role
rolu
roma
romo
romi
rome
romu
rona
rono
roni
rone
ronu
ropa
ropo
ropi
rope
ropu
roqa
roqo
roqi
roqe
roqu
rora
roro
rori
rore
roru
rosa
roso
rosi
rose
rosu
rota
roto
roti
rote
rotu
rova
rovo
rovi
rove
rovu
rowa
rowo
rowi
rowe
rowu
roxa
roxo
roxi
roxe
roxu
roya
royo
royi
roye
royu
roza
rozo
rozi
roze
rozu
riba
ribo
ribi
ribe
ribu
rica
rico
rici
rice
ricu
rida
rido
ridi
ride
ridu
rifa
rifo
rifi
rife
rifu
riga
rigo
rigi
rige
rigu
riha
riho
rihi
rihe
rihu
rija
rijo
riji
rije
riju
rika
riko
riki
rike
riku
rila
rilo
rili
rile
rilu
rima
rimo
rimi
rime
rimu
rina
rino
rini
rine
rinu
ripa
ripo
ripi
ripe
ripu
riqa
riqo
riqi
riqe
riqu
rira
riro
riri
rire
riru
risa
riso
risi
rise
risu
rita
rito
riti
rite
ritu
riva
rivo
rivi
rive
rivu
riwa
riwo
riwi
riwe
riwu
rixa
rixo
rixi
rixe
rixu
riya
riyo
riyi
riye
riyu
riza
rizo
rizi
rize
rizu
reba
rebo
rebi
rebe
rebu
reca
reco
reci
rece
recu
reda
redo
redi
rede
redu
refa
refo
refi
refe
refu
rega
rego
regi
rege
regu
reha
reho
rehi
rehe
rehu
reja
rejo
reji
reje
reju
reka
reko
reki
reke
reku
rela
relo
reli
rele
relu
rema
remo
remi
reme
remu
rena
reno
reni
rene
renu
repa
repo
repi
repe
repu
reqa
reqo
reqi
reqe
requ
rera
rero
reri
rere
reru
resa
reso
resi
rese
resu
reta
reto
reti
rete
retu
reva
revo
revi
reve
revu
rewa
rewo
rewi
rewe
rewu
rexa
rexo
rexi
rexe
rexu
reya
reyo
reyi
reye
reyu
reza
rezo
rezi
reze
rezu
ruba
rubo
rubi
rube
rubu
ruca
ruco
ruci
ruce
rucu
ruda
rudo
rudi
rude
rudu
rufa
rufo
rufi
rufe
rufu
ruga
rugo
rugi
ruge
rugu
ruha
ruho
ruhi
ruhe
ruhu
ruja
rujo
ruji
ruje
ruju
ruka
ruko
ruki
ruke
ruku
rula
rulo
ruli
rule
rulu
ruma
rumo
rumi
rume
rumu
runa
runo
runi
rune
runu
rupa
rupo
rupi
rupe
rupu
ruqa
ruqo
ruqi
ruqe
ruqu
rura
ruro
ruri
rure
ruru
rusa
ruso
rusi
ruse
rusu
ruta
ruto
ruti
rute
rutu
ruva
ruvo
ruvi
ruve
ruvu
ruwa
ruwo
ruwi
ruwe
ruwu
ruxa
ruxo
ruxi
ruxe
ruxu
ruya
ruyo
ruyi
ruye
ruyu
ruza
ruzo
ruzi
ruze
ruzu
saba
sabo
sabi
sabe
sabu
saca
saco
saci
sace
sacu
sada
sado
sadi
sade
sadu
safa
safo
safi
safe
safu
saga
sago
sagi
sage
sagu
saha
saho
sahi
sahe
sahu
saja
sajo
saji
saje
saju
saka
sako
saki
sake
saku
sala
salo
sali
sale
salu
sama
samo
sami
same
samu
sana
sano
sani
sane
sanu
sapa
sapo
sapi
sape
sapu
saqa
saqo
saqi
saqe
saqu
sara
saro
sari
sare
saru
sasa
saso
sasi
sase
sasu
sata
sato
sati
sate
satu
sava
savo
savi
save
savu
sawa
sawo
sawi
sawe
sawu
saxa
saxo
saxi
saxe
saxu
saya
sayo
sayi
saye
sayu
saza
sazo
sazi
saze
sazu
soba
sobo
sobi
sobe
sobu
soca
soco
soci
soce
socu
soda
sodo
sodi
sode
sodu
sofa
sofo
sofi
sofe
sofu
soga
sogo
sogi
soge
sogu
soha
soho
sohi
sohe
sohu
soja
sojo
soji
soje
soju
soka
soko
soki
soke
soku
sola
solo
soli
sole
solu
soma
somo
somi
some
somu
sona
sono
soni
sone
sonu
sopa
sopo
sopi
sope
sopu
soqa
soqo
soqi
soqe
soqu
sora
soro
sori
sore
soru
sosa
soso
sosi
sose
sosu
sota
soto
soti
sote
sotu
sova
sovo
sovi
sove
sovu
sowa
sowo
sowi
sowe
sowu
soxa
soxo
soxi
soxe
soxu
soya
soyo
soyi
soye
soyu
soza
sozo
sozi
soze
sozu
siba
sibo
sibi
sibe
sibu
sica
sico
sici
sice
sicu
sida
sido
sidi
side
sidu
sifa
sifo
sifi
sife
sifu
siga
sigo
sigi
sige
sigu
siha
siho
sihi
sihe
sihu
sija
sijo
siji
sije
siju
sika
siko
siki
sike
siku
sila
silo
sili
sile
silu
sima
simo
simi
sime
simu
sina
sino
sini
sine
sinu
sipa
sipo
sipi
sipe
sipu
siqa
siqo
siqi
siqe
siqu
sira
siro
siri
sire
siru
sisa
siso
sisi
sise
sisu
sita
sito
siti
site
situ
siva
sivo
sivi
sive
sivu
siwa
siwo
siwi
siwe
siwu
sixa
sixo
sixi
sixe
sixu
siya
siyo
siyi
siye
siyu
siza
sizo
sizi
size
sizu
seba
sebo
sebi
sebe
sebu
seca
seco
seci
sece
secu
seda
sedo
sedi
sede
sedu
sefa
sefo
sefi
sefe
sefu
sega
sego
segi
sege
segu
seha
seho
sehi
sehe
sehu
seja
sejo
seji
seje
seju
seka
seko
seki
seke
seku
sela
selo
seli
sele
selu
sema
semo
semi
seme
semu
sena
seno
seni
sene
senu
sepa
sepo
sepi
sepe
sepu
seqa
seqo
seqi
seqe
sequ
sera
sero
seri
sere
seru
sesa
seso
sesi
sese
sesu
seta
seto
seti
sete
setu
seva
sevo
sevi
seve
sevu
sewa
sewo
sewi
sewe
sewu
sexa
sexo
sexi
sexe
sexu
seya
seyo
seyi
seye
seyu
seza
sezo
sezi
seze
sezu
suba
subo
subi
sube
subu
suca
suco
suci
suce
sucu
suda
sudo
sudi
sude
sudu
sufa
sufo
sufi
sufe
sufu
suga
sugo
sugi
suge
sugu
suha
suho
suhi
suhe
suhu
suja
sujo
suji
suje
suju
suka
suko
suki
suke
suku
sula
sulo
suli
sule
sulu
suma
sumo
sumi
sume
sumu
suna
suno
suni
sune
sunu
supa
supo
supi
supe
supu
suqa
suqo
suqi
suqe
suqu
sura
suro
suri
sure
suru
susa
suso
susi
suse
susu
suta
suto
suti
sute
sutu
suva
suvo
suvi
suve
suvu
suwa
suwo
suwi
suwe
suwu
suxa
suxo
suxi
suxe
suxu
suya
suyo
suyi
suye
suyu
suza
suzo
suzi
suze
suzu
taba
tabo
tabi
tabe
tabu
taca
taco
taci
tace
tacu
tada
tado
tadi
tade
tadu
tafa
tafo
tafi
tafe
tafu
taga
tago
tagi
tage
tagu
taha
taho
tahi
tahe
tahu
taja
tajo
taji
taje
taju
taka
tako
taki
take
taku
tala
talo
tali
tale
talu
tama
tamo
tami
tame
tamu
tana
tano
tani
tane
tanu
tapa
tapo
tapi
tape
tapu
taqa
taqo
taqi
taqe
taqu
tara
taro
tari
tare
taru
tasa
taso
tasi
tase
tasu
tata
tato
tati
tate
tatu
tava
tavo
tavi
tave
tavu
tawa
tawo
tawi
tawe
tawu
taxa
taxo
taxi
taxe
taxu
taya
tayo
tayi
taye
tayu
taza
tazo
tazi
taze
tazu
toba
tobo
tobi
tobe
tobu
toca
toco
toci
toce
tocu
toda
todo
todi
tode
todu
tofa
tofo
tofi
tofe
tofu
toga
togo
togi
toge
togu
toha
toho
tohi
tohe
tohu
toja
tojo
toji
toje
toju
toka
toko
toki
toke
toku
tola
tolo
toli
tole
tolu
toma
tomo
tomi
tome
tomu
tona
tono
toni
tone
tonu
topa
topo
topi
tope
topu
toqa
toqo
toqi
toqe
toqu
tora
toro
tori
tore
toru
tosa
toso
tosi
tose
tosu
tota
toto
toti
tote
totu
tova
tovo
tovi
tove
tovu
towa
towo
towi
towe
towu
toxa
toxo
toxi
toxe
toxu
toya
toyo
toyi
toye
toyu
toza
tozo
tozi
toze
tozu
tiba
tibo
tibi
tibe
tibu
tica
tico
tici
tice
ticu
tida
tido
tidi
tide
tidu
tifa
tifo
tifi
tife
tifu
tiga
tigo
tigi
tige
tigu
tiha
tiho
tihi
tihe
tihu
tija
tijo
tiji
tije
tiju
tika
tiko
tiki
tike
tiku
tila
tilo
tili
tile
tilu
tima
timo
timi
time
timu
tina
tino
tini
tine
tinu
tipa
tipo
tipi
tipe
tipu
tiqa
tiqo
tiqi
tiqe
tiqu
tira
tiro
tiri
tire
tiru
tisa
tiso
tisi
tise
tisu
tita
tito
titi
tite
titu
tiva
tivo
tivi
tive
tivu
tiwa
tiwo
tiwi
tiwe
tiwu
tixa
tixo
tixi
tixe
tixu
tiya
tiyo
tiyi
tiye
tiyu
tiza
tizo
tizi
tize
tizu
teba
tebo
tebi
tebe
tebu
teca
teco
teci
tece
tecu
teda
tedo
tedi
tede
tedu
tefa
tefo
tefi
tefe
tefu
tega
tego
tegi
tege
tegu
teha
teho
tehi
tehe
tehu
teja
tejo
teji
teje
teju
teka
teko
teki
teke
teku
tela
telo
teli
tele
telu
tema
temo
temi
teme
temu
tena
teno
teni
tene
tenu
tepa
tepo
tepi
tepe
tepu
teqa
teqo
teqi
teqe
tequ
tera
tero
teri
tere
teru
tesa
teso
tesi
tese
tesu
teta
teto
teti
tete
tetu
teva
tevo
tevi
teve
tevu
tewa
tewo
tewi
tewe
tewu
texa
texo
texi
texe
texu
teya
teyo
teyi
teye
teyu
teza
tezo
tezi
teze
tezu
tuba
tubo
tubi
tube
tubu
tuca
tuco
tuci
tuce
tucu
tuda
tudo
tudi
tude
tudu
tufa
tufo
tufi
tufe
tufu
tuga
tugo
tugi
tuge
tugu
tuha
tuho
tuhi
tuhe
tuhu
tuja
tujo
tuji
tuje
tuju
tuka
tuko
tuki
tuke
tuku
tula
tulo
tuli
tule
tulu
tuma
tumo
tumi
tume
tumu
tuna
tuno
tuni
tune
tunu
tupa
tupo
tupi
tupe
tupu
tuqa
tuqo
tuqi
tuqe
tuqu
tura
turo
turi
ture
turu
tusa
tuso
tusi
tuse
tusu
tuta
tuto
tuti
tute
tutu
tuva
tuvo
tuvi
tuve
tuvu
tuwa
tuwo
tuwi
tuwe
tuwu
tuxa
tuxo
tuxi
tuxe
tuxu
tuya
tuyo
tuyi
tuye
tuyu
tuza
tuzo
tuzi
tuze
tuzu
vaba
vabo
vabi
vabe
vabu
vaca
vaco
vaci
vace
vacu
vada
vado
vadi
vade
vadu
vafa
vafo
vafi
vafe
vafu
vaga
vago
vagi
vage
vagu
vaha
vaho
vahi
vahe
vahu
vaja
vajo
vaji
vaje
vaju
vaka
vako
vaki
vake
vaku
vala
valo
vali
vale
valu
vama
vamo
vami
vame
vamu
vana
vano
vani
vane
vanu
vapa
vapo
vapi
vape
vapu
vaqa
vaqo
vaqi
vaqe
vaqu
vara
varo
vari
vare
varu
vasa
vaso
vasi
vase
vasu
vata
vato
vati
vate
vatu
vava
vavo
vavi
vave
vavu
vawa
vawo
vawi
vawe
vawu
vaxa
vaxo
vaxi
vaxe
vaxu
vaya
vayo
vayi
vaye
vayu
vaza
vazo
vazi
vaze
vazu
voba
vobo
vobi
vobe
vobu
voca
voco
voci
voce
vocu
voda
vodo
vodi
vode
vodu
vofa
vofo
vofi
vofe
vofu
voga
vogo
vogi
voge
vogu
voha
voho
vohi
vohe
vohu
voja
vojo
voji
voje
voju
voka
voko
voki
voke
voku
vola
volo
voli
vole
volu
voma
vomo
vomi
vome
vomu
vona
vono
voni
vone
vonu
vopa
vopo
vopi
vope
vopu
voqa
voqo
voqi
voqe
voqu
vora
voro
vori
vore
voru
vosa
voso
vosi
vose
vosu
vota
voto
voti
vote
votu
vova
vovo
vovi
vove
vovu
vowa
vowo
vowi
vowe
vowu
voxa
voxo
voxi
voxe
voxu
voya
voyo
voyi
voye
voyu
voza
vozo
vozi
voze
vozu
viba
vibo
vibi
vibe
vibu
vica
vico
vici
vice
vicu
vida
vido
vidi
vide
vidu
vifa
vifo
vifi
vife
vifu
viga
vigo
vigi
vige
vigu
viha
viho
vihi
vihe
vihu
vija
vijo
viji
vije
viju
vika
viko
viki
vike
viku
vila
vilo
vili
vile
vilu
vima
vimo
vimi
vime
vimu
vina
vino
vini
vine
vinu
vipa
vipo
vipi
vipe
vipu
viqa
viqo
viqi
viqe
viqu
vira
viro
viri
vire
viru
visa
viso
visi
vise
visu
vita
vito
viti
vite
vitu
viva
vivo
vivi
vive
vivu
viwa
viwo
viwi
viwe
viwu
vixa
vixo
vixi
vixe
vixu
viya
viyo
viyi
viye
viyu
viza
vizo
vizi
vize
vizu
veba
vebo
vebi
vebe
vebu
veca
veco
veci
vece
vecu
veda
vedo
vedi
vede
vedu
vefa
vefo
vefi
vefe
vefu
vega
vego
vegi
vege
vegu
veha
veho
vehi
vehe
vehu
veja
vejo
veji
veje
veju
veka
veko
veki
veke
veku
vela
velo
veli
vele
velu
vema
vemo
vemi
veme
vemu
vena
veno
veni
vene
venu
vepa
vepo
vepi
vepe
vepu
veqa
veqo
veqi
veqe
vequ
vera
vero
veri
vere
veru
vesa
veso
vesi
vese
vesu
veta
veto
veti
vete
vetu
veva
vevo
vevi
veve
vevu
vewa
vewo
vewi
vewe
vewu
vexa
vexo
vexi
vexe
vexu
veya
veyo
veyi
veye
veyu
veza
vezo
vezi
veze
vezu
vuba
vubo
vubi
vube
vubu
vuca
vuco
vuci
vuce
vucu
vuda
vudo
vudi
vude
vudu
vufa
vufo
vufi
vufe
vufu
vuga
vugo
vugi
vuge
vugu
vuha
vuho
vuhi
vuhe
vuhu
vuja
vujo
vuji
vuje
vuju
vuka
vuko
vuki
vuke
vuku
vula
vulo
vuli
vule
vulu
vuma
vumo
vumi
vume
vumu
vuna
vuno
vuni
vune
vunu
vupa
vupo
vupi
vupe
vupu
vuqa
vuqo
vuqi
vuqe
vuqu
vura
vuro
vuri
vure
vuru
vusa
vuso
vusi
vuse
vusu
vuta
vuto
vuti
vute
vutu
vuva
vuvo
vuvi
vuve
vuvu
vuwa
vuwo
vuwi
vuwe
vuwu
vuxa
vuxo
vuxi
vuxe
vuxu
vuya
vuyo
vuyi
vuye
vuyu
vuza
vuzo
vuzi
vuze
vuzu
waba
wabo
wabi
wabe
wabu
waca
waco
waci
wace
wacu
wada
wado
wadi
wade
wadu
wafa
wafo
wafi
wafe
wafu
waga
wago
wagi
wage
wagu
waha
waho
wahi
wahe
wahu
waja
wajo
waji
waje
waju
waka
wako
waki
wake
waku
wala
walo
wali
wale
walu
wama
wamo
wami
wame
wamu
wana
wano
wani
wane
wanu
wapa
wapo
wapi
wape
wapu
waqa
waqo
waqi
waqe
waqu
wara
waro
wari
ware
waru
wasa
waso
wasi
wase
wasu
wata
wato
wati
wate
watu
wava
wavo
wavi
wave
wavu
wawa
wawo
wawi
wawe
wawu
waxa
waxo
waxi
waxe
waxu
waya
wayo
wayi
waye
wayu
waza
wazo
wazi
waze
wazu
woba
wobo
wobi
wobe
wobu
woca
woco
woci
woce
wocu
woda
wodo
wodi
wode
wodu
wofa
wofo
wofi
wofe
wofu
woga
wogo
wogi
woge
wogu
woha
woho
wohi
wohe
wohu
woja
wojo
woji
woje
woju
woka
woko
woki
woke
woku
wola
wolo
woli
wole
wolu
woma
womo
womi
wome
womu
wona
wono
woni
wone
wonu
wopa
wopo
wopi
wope
wopu
woqa
woqo
woqi
woqe
woqu
wora
woro
wori
wore
woru
wosa
woso
wosi
wose
wosu
wota
woto
woti
wote
wotu
wova
wovo
wovi
wove
wovu
wowa
wowo
wowi
wowe
wowu
woxa
woxo
woxi
woxe
woxu
woya
woyo
woyi
woye
woyu
woza
wozo
wozi
woze
wozu
wiba
wibo
wibi
wibe
wibu
wica
wico
wici
wice
wicu
wida
wido
widi
wide
widu
wifa
wifo
wifi
wife
wifu
wiga
wigo
wigi
wige
wigu
wiha
wiho
wihi
wihe
wihu
wija
wijo
wiji
wije
wiju
wika
wiko
wiki
wike
wiku
wila
wilo
wili
wile
wilu
wima
wimo
wimi
wime
wimu
wina
wino
wini
wine
winu
wipa
wipo
wipi
wipe
wipu
wiqa
wiqo
wiqi
wiqe
wiqu
wira
wiro
wiri
wire
wiru
wisa
wiso
wisi
wise
wisu
wita
wito
witi
wite
witu
wiva
wivo
wivi
wive
wivu
wiwa
wiwo
wiwi
wiwe
wiwu
wixa
wixo
wixi
wixe
wixu
wiya
wiyo
wiyi
wiye
wiyu
wiza
wizo
wizi
wize
wizu
weba
webo
webi
webe
webu
weca
weco
weci
wece
wecu
weda
wedo
wedi
wede
wedu
wefa
wefo
wefi
wefe
wefu
wega
wego
wegi
wege
wegu
weha
weho
wehi
wehe
wehu
weja
wejo
weji
weje
weju
weka
weko
weki
weke
weku
wela
welo
weli
wele
welu
wema
wemo
wemi
weme
wemu
wena
weno
weni
wene
wenu
wepa
wepo
wepi
wepe
wepu
weqa
weqo
weqi
weqe
wequ
wera
wero
weri
were
weru
wesa
weso
wesi
wese
wesu
weta
weto
weti
wete
wetu
weva
wevo
wevi
weve
wevu
wewa
wewo
wewi
wewe
wewu
wexa
wexo
wexi
wexe
wexu
weya
weyo
weyi
weye
weyu
weza
wezo
wezi
weze
wezu
wuba
wubo
wubi
wube
wubu
wuca
wuco
wuci
wuce
wucu
wuda
wudo
wudi
wude
wudu
wufa
wufo
wufi
wufe
wufu
wuga
wugo
wugi
wuge
wugu
wuha
wuho
wuhi
wuhe
wuhu
wuja
wujo
wuji
wuje
wuju
wuka
wuko
wuki
wuke
wuku
wula
wulo
wuli
wule
wulu
wuma
wumo
wumi
wume
wumu
wuna
wuno
wuni
wune
wunu
wupa
wupo
wupi
wupe
wupu
wuqa
wuqo
wuqi
wuqe
wuqu
wura
wuro
wuri
wure
wuru
wusa
wuso
wusi
wuse
wusu
wuta
wuto
wuti
wute
wutu
wuva
wuvo
wuvi
wuve
wuvu
wuwa
wuwo
wuwi
wuwe
wuwu
wuxa
wuxo
wuxi
wuxe
wuxu
wuya
wuyo
wuyi
wuye
wuyu
wuza
wuzo
wuzi
wuze
wuzu
xaba
xabo
xabi
xabe
xabu
xaca
xaco
xaci
xace
xacu
xada
xado
xadi
xade
xadu
xafa
xafo
xafi
xafe
xafu
xaga
xago
xagi
xage
xagu
xaha
xaho
xahi
xahe
xahu
xaja
xajo
xaji
xaje
xaju
xaka
xako
xaki
xake
xaku
xala
xalo
xali
xale
xalu
xama
xamo
xami
xame
xamu
xana
xano
xani
xane
xanu
xapa
xapo
xapi
xape
xapu
xaqa
xaqo
xaqi
xaqe
xaqu
xara
xaro
xari
xare
xaru
xasa
xaso
xasi
xase
xasu
xata
xato
xati
xate
xatu
xava
xavo
xavi
xave
xavu
xawa
xawo
xawi
xawe
xawu
xaxa
xaxo
xaxi
xaxe
xaxu
xaya
xayo
xayi
xaye
xayu
xaza
xazo
xazi
xaze
xazu
xoba
xobo
xobi
xobe
xobu
xoca
xoco
xoci
xoce
xocu
xoda
xodo
xodi
xode
xodu
xofa
xofo
xofi
xofe
xofu
xoga
xogo
xogi
xoge
xogu
xoha
xoho
xohi
xohe
xohu
xoja
xojo
xoji
xoje
xoju
xoka
xoko
xoki
xoke
xoku
xola
xolo
xoli
xole
xolu
xoma
xomo
xomi
xome
xomu
xona
xono
xoni
xone
xonu
xopa
xopo
xopi
xope
xopu
xoqa
xoqo
xoqi
xoqe
xoqu
xora
xoro
xori
xore
xoru
xosa
xoso
xosi
xose
xosu
xota
xoto
xoti
xote
xotu
xova
xovo
xovi
xove
xovu
xowa
xowo
xowi
xowe
xowu
xoxa
xoxo
xoxi
xoxe
xoxu
xoya
xoyo
xoyi
xoye
xoyu
xoza
xozo
xozi
xoze
xozu
xiba
xibo
xibi
xibe
xibu
xica
xico
xici
xice
xicu
xida
xido
xidi
xide
xidu
xifa
xifo
xifi
xife
xifu
xiga
xigo
xigi
xige
xigu
xiha
xiho
xihi
xihe
xihu
xija
xijo
xiji
xije
xiju
xika
xiko
xiki
xike
xiku
xila
xilo
xili
xile
xilu
xima
ximo
ximi
xime
ximu
xina
xino
xini
xine
xinu
xipa
xipo
xipi
xipe
xipu
xiqa
xiqo
xiqi
xiqe
xiqu
xira
xiro
xiri
xire
xiru
xisa
xiso
xisi
xise
xisu
xita
xito
xiti
xite
xitu
xiva
xivo
xivi
xive
xivu
xiwa
xiwo
xiwi
xiwe
xiwu
xixa
xixo
xixi
xixe
xixu
xiya
xiyo
xiyi
xiye
xiyu
xiza
xizo
xizi
xize
xizu
xeba
xebo
xebi
xebe
xebu
xeca
xeco
xeci
xece
xecu
xeda
xedo
xedi
xede
xedu
xefa
xefo
xefi
xefe
xefu
xega
xego
xegi
xege
xegu
xeha
xeho
xehi
xehe
xehu
xeja
xejo
xeji
xeje
xeju
xeka
xeko
xeki
xeke
xeku
xela
xelo
xeli
xele
xelu
xema
xemo
xemi
xeme
xemu
xena
xeno
xeni
xene
xenu
xepa
xepo
xepi
xepe
xepu
xeqa
xeqo
xeqi
xeqe
xequ
xera
xero
xeri
xere
xeru
xesa
xeso
xesi
xese
xesu
xeta
xeto
xeti
xete
xetu
xeva
xevo
xevi
xeve
xevu
xewa
xewo
xewi
xewe
xewu
xexa
xexo
xexi
xexe
xexu
xeya
xeyo
xeyi
xeye
xeyu
xeza
xezo
xezi
xeze
xezu
xuba
xubo
xubi
xube
xubu
xuca
xuco
xuci
xuce
xucu
xuda
xudo
xudi
xude
xudu
xufa
xufo
xufi
xufe
xufu
xuga
xugo
xugi
xuge
xugu
xuha
xuho
xuhi
xuhe
xuhu
xuja
xujo
xuji
xuje
xuju
xuka
xuko
xuki
xuke
xuku
xula
xulo
xuli
xule
xulu
xuma
xumo
xumi
xume
xumu
xuna
xuno
xuni
xune
xunu
xupa
xupo
xupi
xupe
xupu
xuqa
xuqo
xuqi
xuqe
xuqu
xura
xuro
xuri
xure
xuru
xusa
xuso
xusi
xuse
xusu
xuta
xuto
xuti
xute
xutu
xuva
xuvo
xuvi
xuve
xuvu
xuwa
xuwo
xuwi
xuwe
xuwu
xuxa
xuxo
xuxi
xuxe
xuxu
xuya
xuyo
xuyi
xuye
xuyu
xuza
xuzo
xuzi
xuze
xuzu
yaba
yabo
yabi
yabe
yabu
yaca
yaco
yaci
yace
yacu
yada
yado
yadi
yade
yadu
yafa
yafo
yafi
yafe
yafu
yaga
yago
yagi
yage
yagu
yaha
yaho
yahi
yahe
yahu
yaja
yajo
yaji
yaje
yaju
yaka
yako
yaki
yake
yaku
yala
yalo
yali
yale
yalu
yama
yamo
yami
yame
yamu
yana
yano
yani
yane
yanu
yapa
yapo
yapi
yape
yapu
yaqa
yaqo
yaqi
yaqe
yaqu
yara
yaro
yari
yare
yaru
yasa
yaso
yasi
yase
yasu
yata
yato
yati
yate
yatu
yava
yavo
yavi
yave
yavu
yawa
yawo
yawi
yawe
yawu
yaxa
yaxo
yaxi
yaxe
yaxu
yaya
yayo
yayi
yaye
yayu
yaza
yazo
yazi
yaze
yazu
yoba
yobo
yobi
yobe
yobu
yoca
yoco
yoci
yoce
yocu
yoda
yodo
yodi
yode
yodu
yofa
yofo
yofi
yofe
yofu
yoga
yogo
yogi
yoge
yogu
yoha
yoho
yohi
yohe
yohu
yoja
yojo
yoji
yoje
yoju
yoka
yoko
yoki
yoke
yoku
yola
yolo
yoli
yole
yolu
yoma
yomo
yomi
yome
yomu
yona
yono
yoni
yone
yonu
yopa
yopo
yopi
yope
yopu
yoqa
yoqo
yoqi
yoqe
yoqu
yora
yoro
yori
yore
yoru
yosa
yoso
yosi
yose
yosu
yota
yoto
yoti
yote
yotu
yova
yovo
yovi
yove
yovu
yowa
yowo
yowi
yowe
yowu
yoxa
yoxo
yoxi
yoxe
yoxu
yoya
yoyo
yoyi
yoye
yoyu
yoza
yozo
yozi
yoze
yozu
yiba
yibo
yibi
yibe
yibu
yica
yico
yici
yice
yicu
yida
yido
yidi
yide
yidu
yifa
yifo
yifi
yife
yifu
yiga
yigo
yigi
yige
yigu
yiha
yiho
yihi
yihe
yihu
yija
yijo
yiji
yije
yiju
yika
yiko
yiki
yike
yiku
yila
yilo
yili
yile
yilu
yima
yimo
yimi
yime
yimu
yina
yino
yini
yine
yinu
yipa
yipo
yipi
yipe
yipu
yiqa
yiqo
yiqi
yiqe
yiqu
yira
yiro
yiri
yire
yiru
yisa
yiso
yisi
yise
yisu
yita
yito
yiti
yite
yitu
yiva
yivo
yivi
yive
yivu
yiwa
yiwo
yiwi
yiwe
yiwu
yixa
yixo
yixi
yixe
yixu
yiya
yiyo
yiyi
yiye
yiyu
yiza
yizo
yizi
yize
yizu
yeba
yebo
yebi
yebe
yebu
yeca
yeco
yeci
yece
yecu
yeda
yedo
yedi
yede
yedu
yefa
yefo
yefi
yefe
yefu
yega
yego
yegi
yege
yegu
yeha
yeho
yehi
yehe
yehu
yeja
yejo
yeji
yeje
yeju
yeka
yeko
yeki
yeke
yeku
yela
yelo
yeli
yele
yelu
yema
yemo
yemi
yeme
yemu
yena
yeno
yeni
yene
yenu
yepa
yepo
yepi
yepe
yepu
yeqa
yeqo
yeqi
yeqe
yequ
yera
yero
yeri
yere
yeru
yesa
yeso
yesi
yese
yesu
yeta
yeto
yeti
yete
yetu
yeva
yevo
yevi
yeve
yevu
yewa
yewo
yewi
yewe
yewu
yexa
yexo
yexi
yexe
yexu
yeya
yeyo
yeyi
yeye
yeyu
yeza
yezo
yezi
yeze
yezu
yuba
yubo
yubi
yube
yubu
yuca
yuco
yuci
yuce
yucu
yuda
yudo
yudi
yude
yudu
yufa
yufo
yufi
yufe
yufu
yuga
yugo
yugi
yuge
yugu
yuha
yuho
yuhi
yuhe
yuhu
yuja
yujo
yuji
yuje
yuju
yuka
yuko
yuki
yuke
yuku
yula
yulo
yuli
yule
yulu
yuma
yumo
yumi
yume
yumu
yuna
yuno
yuni
yune
yunu
yupa
yupo
yupi
yupe
yupu
yuqa
yuqo
yuqi
yuqe
yuqu
yura
yuro
yuri
yure
yuru
yusa
yuso
yusi
yuse
yusu
yuta
yuto
yuti
yute
yutu
yuva
yuvo
yuvi
yuve
yuvu
yuwa
yuwo
yuwi
yuwe
yuwu
yuxa
yuxo
yuxi
yuxe
yuxu
yuya
yuyo
yuyi
yuye
yuyu
yuza
yuzo
yuzi
yuze
yuzu
zaba
zabo
zabi
zabe
zabu
zaca
zaco
zaci
zace
zacu
zada
zado
zadi
zade
zadu
zafa
zafo
zafi
zafe
zafu
zaga
zago
zagi
zage
zagu
zaha
zaho
zahi
zahe
zahu
zaja
zajo
zaji
zaje
zaju
zaka
zako
zaki
zake
zaku
zala
zalo
zali
zale
zalu
zama
zamo
zami
zame
zamu
zana
zano
zani
zane
zanu
zapa
zapo
zapi
zape
zapu
zaqa
zaqo
zaqi
zaqe
zaqu
zara
zaro
zari
zare
zaru
zasa
zaso
zasi
zase
zasu
zata
zato
zati
zate
zatu
zava
zavo
zavi
zave
zavu
zawa
zawo
zawi
zawe
zawu
zaxa
zaxo
zaxi
zaxe
zaxu
zaya
zayo
zayi
zaye
zayu
zaza
zazo
zazi
zaze
zazu
zoba
zobo
zobi
zobe
zobu
zoca
zoco
zoci
zoce
zocu
zoda
zodo
zodi
zode
zodu
zofa
zofo
zofi
zofe
zofu
zoga
zogo
zogi
zoge
zogu
zoha
zoho
zohi
zohe
zohu
zoja
zojo
zoji
zoje
zoju
zoka
zoko
zoki
zoke
zoku
zola
zolo
zoli
zole
zolu
zoma
zomo
zomi
zome
zomu
zona
zono
zoni
zone
zonu
zopa
zopo
zopi
zope
zopu
zoqa
zoqo
zoqi
zoqe
zoqu
zora
zoro
zori
zore
zoru
zosa
zoso
zosi
zose
zosu
zota
zoto
zoti
zote
zotu
zova
zovo
zovi
zove
zovu
zowa
zowo
zowi
zowe
zowu
zoxa
zoxo
zoxi
zoxe
zoxu
zoya
zoyo
zoyi
zoye
zoyu
zoza
zozo
zozi
zoze
zozu
ziba
zibo
zibi
zibe
zibu
zica
zico
zici
zice
zicu
zida
zido
zidi
zide
zidu
zifa
zifo
zifi
zife
zifu
ziga
zigo
zigi
zige
zigu
ziha
ziho
zihi
zihe
zihu
zija
zijo
ziji
zije
ziju
zika
ziko
ziki
zike
ziku
zila
zilo
zili
zile
zilu
zima
zimo
zimi
zime
zimu
zina
zino
zini
zine
zinu
zipa
zipo
zipi
zipe
zipu
ziqa
ziqo
ziqi
ziqe
ziqu
zira
ziro
ziri
zire
ziru
zisa
ziso
zisi
zise
zisu
zita
zito
ziti
zite
zitu
ziva
zivo
zivi
zive
zivu
ziwa
ziwo
ziwi
ziwe
ziwu
zixa
zixo
zixi
zixe
zixu
ziya
ziyo
ziyi
ziye
ziyu
ziza
zizo
zizi
zize
zizu
zeba
zebo
zebi
zebe
zebu
zeca
zeco
zeci
zece
zecu
zeda
zedo
zedi
zede
zedu
zefa
zefo
zefi
zefe
zefu
zega
zego
zegi
zege
zegu
zeha
zeho
zehi
zehe
zehu
zeja
zejo
zeji
zeje
zeju
zeka
zeko
zeki
zeke
zeku
zela
zelo
zeli
zele
zelu
zema
zemo
zemi
zeme
zemu
zena
zeno
zeni
zene
zenu
zepa
zepo
zepi
zepe
zepu
zeqa
zeqo
zeqi
zeqe
zequ
zera
zero
zeri
zere
zeru
zesa
zeso
zesi
zese
zesu
zeta
zeto
zeti
zete
zetu
zeva
zevo
zevi
zeve
zevu
zewa
zewo
zewi
zewe
zewu
zexa
zexo
zexi
zexe
zexu
zeya
zeyo
zeyi
zeye
zeyu
zeza
zezo
zezi
zeze
zezu
zuba
zubo
zubi
zube
zubu
zuca
zuco
zuci
zuce
zucu
zuda
zudo
zudi
zude
zudu
zufa
zufo
zufi
zufe
zufu
zuga
zugo
zugi
zuge
zugu
zuha
zuho
zuhi
zuhe
zuhu
zuja
zujo
zuji
zuje
zuju
zuka
zuko
zuki
zuke
zuku
zula
zulo
zuli
zule
zulu
zuma
zumo
zumi
zume
zumu
zuna
zuno
zuni
zune
zunu
zupa
zupo
zupi
zupe
zupu
zuqa
zuqo
zuqi
zuqe
zuqu
zura
zuro
zuri
zure
zuru
zusa
zuso
zusi
zuse
zusu
zuta
zuto
zuti
zute
zutu
zuva
zuvo
zuvi
zuve
zuvu
zuwa
zuwo
zuwi
zuwe
zuwu
zuxa
zuxo
zuxi
zuxe
zuxu
zuya
zuyo
zuyi
zuye
zuyu
zuza
zuzo
zuzi
zuze
zuzu

排除了qa、qe、qo、xa、xe、xo、vu这7种不能发音的CV组合后,此生成9604个CVCV清单。

baba
babo
babi
babe
babu
baca
baco
baci
bace
bacu
bada
bado
badi
bade
badu
bafa
bafo
bafi
bafe
bafu
baga
bago
bagi
bage
bagu
baha
baho
bahi
bahe
bahu
baja
bajo
baji
baje
baju
baka
bako
baki
bake
baku
bala
balo
bali
bale
balu
bama
bamo
bami
bame
bamu
bana
bano
bani
bane
banu
bapa
bapo
bapi
bape
bapu
baqi
baqu
bara
baro
bari
bare
baru
basa
baso
basi
base
basu
bata
bato
bati
bate
batu
bava
bavo
bavi
bave
bawa
bawo
bawi
bawe
bawu
baxi
baxu
baya
bayo
bayi
baye
bayu
baza
bazo
bazi
baze
bazu
boba
bobo
bobi
bobe
bobu
boca
boco
boci
boce
bocu
boda
bodo
bodi
bode
bodu
bofa
bofo
bofi
bofe
bofu
boga
bogo
bogi
boge
bogu
boha
boho
bohi
bohe
bohu
boja
bojo
boji
boje
boju
boka
boko
boki
boke
boku
bola
bolo
boli
bole
bolu
boma
bomo
bomi
bome
bomu
bona
bono
boni
bone
bonu
bopa
bopo
bopi
bope
bopu
boqi
boqu
bora
boro
bori
bore
boru
bosa
boso
bosi
bose
bosu
bota
boto
boti
bote
botu
bova
bovo
bovi
bove
bowa
bowo
bowi
bowe
bowu
boxi
boxu
boya
boyo
boyi
boye
boyu
boza
bozo
bozi
boze
bozu
biba
bibo
bibi
bibe
bibu
bica
bico
bici
bice
bicu
bida
bido
bidi
bide
bidu
bifa
bifo
bifi
bife
bifu
biga
bigo
bigi
bige
bigu
biha
biho
bihi
bihe
bihu
bija
bijo
biji
bije
biju
bika
biko
biki
bike
biku
bila
bilo
bili
bile
bilu
bima
bimo
bimi
bime
bimu
bina
bino
bini
bine
binu
bipa
bipo
bipi
bipe
bipu
biqi
biqu
bira
biro
biri
bire
biru
bisa
biso
bisi
bise
bisu
bita
bito
biti
bite
bitu
biva
bivo
bivi
bive
biwa
biwo
biwi
biwe
biwu
bixi
bixu
biya
biyo
biyi
biye
biyu
biza
bizo
bizi
bize
bizu
beba
bebo
bebi
bebe
bebu
beca
beco
beci
bece
becu
beda
bedo
bedi
bede
bedu
befa
befo
befi
befe
befu
bega
bego
begi
bege
begu
beha
beho
behi
behe
behu
beja
bejo
beji
beje
beju
beka
beko
beki
beke
beku
bela
belo
beli
bele
belu
bema
bemo
bemi
beme
bemu
bena
beno
beni
bene
benu
bepa
bepo
bepi
bepe
bepu
beqi
bequ
bera
bero
beri
bere
beru
besa
beso
besi
bese
besu
beta
beto
beti
bete
betu
beva
bevo
bevi
beve
bewa
bewo
bewi
bewe
bewu
bexi
bexu
beya
beyo
beyi
beye
beyu
beza
bezo
bezi
beze
bezu
buba
bubo
bubi
bube
bubu
buca
buco
buci
buce
bucu
buda
budo
budi
bude
budu
bufa
bufo
bufi
bufe
bufu
buga
bugo
bugi
buge
bugu
buha
buho
buhi
buhe
buhu
buja
bujo
buji
buje
buju
buka
buko
buki
buke
buku
bula
bulo
buli
bule
bulu
buma
bumo
bumi
bume
bumu
buna
buno
buni
bune
bunu
bupa
bupo
bupi
bupe
bupu
buqi
buqu
bura
buro
buri
bure
buru
busa
buso
busi
buse
busu
buta
buto
buti
bute
butu
buva
buvo
buvi
buve
buwa
buwo
buwi
buwe
buwu
buxi
buxu
buya
buyo
buyi
buye
buyu
buza
buzo
buzi
buze
buzu
caba
cabo
cabi
cabe
cabu
caca
caco
caci
cace
cacu
cada
cado
cadi
cade
cadu
cafa
cafo
cafi
cafe
cafu
caga
cago
cagi
cage
cagu
caha
caho
cahi
cahe
cahu
caja
cajo
caji
caje
caju
caka
cako
caki
cake
caku
cala
calo
cali
cale
calu
cama
camo
cami
came
camu
cana
cano
cani
cane
canu
capa
capo
capi
cape
capu
caqi
caqu
cara
caro
cari
care
caru
casa
caso
casi
case
casu
cata
cato
cati
cate
catu
cava
cavo
cavi
cave
cawa
cawo
cawi
cawe
cawu
caxi
caxu
caya
cayo
cayi
caye
cayu
caza
cazo
cazi
caze
cazu
coba
cobo
cobi
cobe
cobu
coca
coco
coci
coce
cocu
coda
codo
codi
code
codu
cofa
cofo
cofi
cofe
cofu
coga
cogo
cogi
coge
cogu
coha
coho
cohi
cohe
cohu
coja
cojo
coji
coje
coju
coka
coko
coki
coke
coku
cola
colo
coli
cole
colu
coma
como
comi
come
comu
cona
cono
coni
cone
conu
copa
copo
copi
cope
copu
coqi
coqu
cora
coro
cori
core
coru
cosa
coso
cosi
cose
cosu
cota
coto
coti
cote
cotu
cova
covo
covi
cove
cowa
cowo
cowi
cowe
cowu
coxi
coxu
coya
coyo
coyi
coye
coyu
coza
cozo
cozi
coze
cozu
ciba
cibo
cibi
cibe
cibu
cica
cico
cici
cice
cicu
cida
cido
cidi
cide
cidu
cifa
cifo
cifi
cife
cifu
ciga
cigo
cigi
cige
cigu
ciha
ciho
cihi
cihe
cihu
cija
cijo
ciji
cije
ciju
cika
ciko
ciki
cike
ciku
cila
cilo
cili
cile
cilu
cima
cimo
cimi
cime
cimu
cina
cino
cini
cine
cinu
cipa
cipo
cipi
cipe
cipu
ciqi
ciqu
cira
ciro
ciri
cire
ciru
cisa
ciso
cisi
cise
cisu
cita
cito
citi
cite
citu
civa
civo
civi
cive
ciwa
ciwo
ciwi
ciwe
ciwu
cixi
cixu
ciya
ciyo
ciyi
ciye
ciyu
ciza
cizo
cizi
cize
cizu
ceba
cebo
cebi
cebe
cebu
ceca
ceco
ceci
cece
cecu
ceda
cedo
cedi
cede
cedu
cefa
cefo
cefi
cefe
cefu
cega
cego
cegi
cege
cegu
ceha
ceho
cehi
cehe
cehu
ceja
cejo
ceji
ceje
ceju
ceka
ceko
ceki
ceke
ceku
cela
celo
celi
cele
celu
cema
cemo
cemi
ceme
cemu
cena
ceno
ceni
cene
cenu
cepa
cepo
cepi
cepe
cepu
ceqi
cequ
cera
cero
ceri
cere
ceru
cesa
ceso
cesi
cese
cesu
ceta
ceto
ceti
cete
cetu
ceva
cevo
cevi
ceve
cewa
cewo
cewi
cewe
cewu
cexi
cexu
ceya
ceyo
ceyi
ceye
ceyu
ceza
cezo
cezi
ceze
cezu
cuba
cubo
cubi
cube
cubu
cuca
cuco
cuci
cuce
cucu
cuda
cudo
cudi
cude
cudu
cufa
cufo
cufi
cufe
cufu
cuga
cugo
cugi
cuge
cugu
cuha
cuho
cuhi
cuhe
cuhu
cuja
cujo
cuji
cuje
cuju
cuka
cuko
cuki
cuke
cuku
cula
culo
culi
cule
culu
cuma
cumo
cumi
cume
cumu
cuna
cuno
cuni
cune
cunu
cupa
cupo
cupi
cupe
cupu
cuqi
cuqu
cura
curo
curi
cure
curu
cusa
cuso
cusi
cuse
cusu
cuta
cuto
cuti
cute
cutu
cuva
cuvo
cuvi
cuve
cuwa
cuwo
cuwi
cuwe
cuwu
cuxi
cuxu
cuya
cuyo
cuyi
cuye
cuyu
cuza
cuzo
cuzi
cuze
cuzu
daba
dabo
dabi
dabe
dabu
daca
daco
daci
dace
dacu
dada
dado
dadi
dade
dadu
dafa
dafo
dafi
dafe
dafu
daga
dago
dagi
dage
dagu
daha
daho
dahi
dahe
dahu
daja
dajo
daji
daje
daju
daka
dako
daki
dake
daku
dala
dalo
dali
dale
dalu
dama
damo
dami
dame
damu
dana
dano
dani
dane
danu
dapa
dapo
dapi
dape
dapu
daqi
daqu
dara
daro
dari
dare
daru
dasa
daso
dasi
dase
dasu
data
dato
dati
date
datu
dava
davo
davi
dave
dawa
dawo
dawi
dawe
dawu
daxi
daxu
daya
dayo
dayi
daye
dayu
daza
dazo
dazi
daze
dazu
doba
dobo
dobi
dobe
dobu
doca
doco
doci
doce
docu
doda
dodo
dodi
dode
dodu
dofa
dofo
dofi
dofe
dofu
doga
dogo
dogi
doge
dogu
doha
doho
dohi
dohe
dohu
doja
dojo
doji
doje
doju
doka
doko
doki
doke
doku
dola
dolo
doli
dole
dolu
doma
domo
domi
dome
domu
dona
dono
doni
done
donu
dopa
dopo
dopi
dope
dopu
doqi
doqu
dora
doro
dori
dore
doru
dosa
doso
dosi
dose
dosu
dota
doto
doti
dote
dotu
dova
dovo
dovi
dove
dowa
dowo
dowi
dowe
dowu
doxi
doxu
doya
doyo
doyi
doye
doyu
doza
dozo
dozi
doze
dozu
diba
dibo
dibi
dibe
dibu
dica
dico
dici
dice
dicu
dida
dido
didi
dide
didu
difa
difo
difi
dife
difu
diga
digo
digi
dige
digu
diha
diho
dihi
dihe
dihu
dija
dijo
diji
dije
diju
dika
diko
diki
dike
diku
dila
dilo
dili
dile
dilu
dima
dimo
dimi
dime
dimu
dina
dino
dini
dine
dinu
dipa
dipo
dipi
dipe
dipu
diqi
diqu
dira
diro
diri
dire
diru
disa
diso
disi
dise
disu
dita
dito
diti
dite
ditu
diva
divo
divi
dive
diwa
diwo
diwi
diwe
diwu
dixi
dixu
diya
diyo
diyi
diye
diyu
diza
dizo
dizi
dize
dizu
deba
debo
debi
debe
debu
deca
deco
deci
dece
decu
deda
dedo
dedi
dede
dedu
defa
defo
defi
defe
defu
dega
dego
degi
dege
degu
deha
deho
dehi
dehe
dehu
deja
dejo
deji
deje
deju
deka
deko
deki
deke
deku
dela
delo
deli
dele
delu
dema
demo
demi
deme
demu
dena
deno
deni
dene
denu
depa
depo
depi
depe
depu
deqi
dequ
dera
dero
deri
dere
deru
desa
deso
desi
dese
desu
deta
deto
deti
dete
detu
deva
devo
devi
deve
dewa
dewo
dewi
dewe
dewu
dexi
dexu
deya
deyo
deyi
deye
deyu
deza
dezo
dezi
deze
dezu
duba
dubo
dubi
dube
dubu
duca
duco
duci
duce
ducu
duda
dudo
dudi
dude
dudu
dufa
dufo
dufi
dufe
dufu
duga
dugo
dugi
duge
dugu
duha
duho
duhi
duhe
duhu
duja
dujo
duji
duje
duju
duka
duko
duki
duke
duku
dula
dulo
duli
dule
dulu
duma
dumo
dumi
dume
dumu
duna
duno
duni
dune
dunu
dupa
dupo
dupi
dupe
dupu
duqi
duqu
dura
duro
duri
dure
duru
dusa
duso
dusi
duse
dusu
duta
duto
duti
dute
dutu
duva
duvo
duvi
duve
duwa
duwo
duwi
duwe
duwu
duxi
duxu
duya
duyo
duyi
duye
duyu
duza
duzo
duzi
duze
duzu
faba
fabo
fabi
fabe
fabu
faca
faco
faci
face
facu
fada
fado
fadi
fade
fadu
fafa
fafo
fafi
fafe
fafu
faga
fago
fagi
fage
fagu
faha
faho
fahi
fahe
fahu
faja
fajo
faji
faje
faju
faka
fako
faki
fake
faku
fala
falo
fali
fale
falu
fama
famo
fami
fame
famu
fana
fano
fani
fane
fanu
fapa
fapo
fapi
fape
fapu
faqi
faqu
fara
faro
fari
fare
faru
fasa
faso
fasi
fase
fasu
fata
fato
fati
fate
fatu
fava
favo
favi
fave
fawa
fawo
fawi
fawe
fawu
faxi
faxu
faya
fayo
fayi
faye
fayu
faza
fazo
fazi
faze
fazu
foba
fobo
fobi
fobe
fobu
foca
foco
foci
foce
focu
foda
fodo
fodi
fode
fodu
fofa
fofo
fofi
fofe
fofu
foga
fogo
fogi
foge
fogu
foha
foho
fohi
fohe
fohu
foja
fojo
foji
foje
foju
foka
foko
foki
foke
foku
fola
folo
foli
fole
folu
foma
fomo
fomi
fome
fomu
fona
fono
foni
fone
fonu
fopa
fopo
fopi
fope
fopu
foqi
foqu
fora
foro
fori
fore
foru
fosa
foso
fosi
fose
fosu
fota
foto
foti
fote
fotu
fova
fovo
fovi
fove
fowa
fowo
fowi
fowe
fowu
foxi
foxu
foya
foyo
foyi
foye
foyu
foza
fozo
fozi
foze
fozu
fiba
fibo
fibi
fibe
fibu
fica
fico
fici
fice
ficu
fida
fido
fidi
fide
fidu
fifa
fifo
fifi
fife
fifu
figa
figo
figi
fige
figu
fiha
fiho
fihi
fihe
fihu
fija
fijo
fiji
fije
fiju
fika
fiko
fiki
fike
fiku
fila
filo
fili
file
filu
fima
fimo
fimi
fime
fimu
fina
fino
fini
fine
finu
fipa
fipo
fipi
fipe
fipu
fiqi
fiqu
fira
firo
firi
fire
firu
fisa
fiso
fisi
fise
fisu
fita
fito
fiti
fite
fitu
fiva
fivo
fivi
five
fiwa
fiwo
fiwi
fiwe
fiwu
fixi
fixu
fiya
fiyo
fiyi
fiye
fiyu
fiza
fizo
fizi
fize
fizu
feba
febo
febi
febe
febu
feca
feco
feci
fece
fecu
feda
fedo
fedi
fede
fedu
fefa
fefo
fefi
fefe
fefu
fega
fego
fegi
fege
fegu
feha
feho
fehi
fehe
fehu
feja
fejo
feji
feje
feju
feka
feko
feki
feke
feku
fela
felo
feli
fele
felu
fema
femo
femi
feme
femu
fena
feno
feni
fene
fenu
fepa
fepo
fepi
fepe
fepu
feqi
fequ
fera
fero
feri
fere
feru
fesa
feso
fesi
fese
fesu
feta
feto
feti
fete
fetu
feva
fevo
fevi
feve
fewa
fewo
fewi
fewe
fewu
fexi
fexu
feya
feyo
feyi
feye
feyu
feza
fezo
fezi
feze
fezu
fuba
fubo
fubi
fube
fubu
fuca
fuco
fuci
fuce
fucu
fuda
fudo
fudi
fude
fudu
fufa
fufo
fufi
fufe
fufu
fuga
fugo
fugi
fuge
fugu
fuha
fuho
fuhi
fuhe
fuhu
fuja
fujo
fuji
fuje
fuju
fuka
fuko
fuki
fuke
fuku
fula
fulo
fuli
fule
fulu
fuma
fumo
fumi
fume
fumu
funa
funo
funi
fune
funu
fupa
fupo
fupi
fupe
fupu
fuqi
fuqu
fura
furo
furi
fure
furu
fusa
fuso
fusi
fuse
fusu
futa
futo
futi
fute
futu
fuva
fuvo
fuvi
fuve
fuwa
fuwo
fuwi
fuwe
fuwu
fuxi
fuxu
fuya
fuyo
fuyi
fuye
fuyu
fuza
fuzo
fuzi
fuze
fuzu
gaba
gabo
gabi
gabe
gabu
gaca
gaco
gaci
gace
gacu
gada
gado
gadi
gade
gadu
gafa
gafo
gafi
gafe
gafu
gaga
gago
gagi
gage
gagu
gaha
gaho
gahi
gahe
gahu
gaja
gajo
gaji
gaje
gaju
gaka
gako
gaki
gake
gaku
gala
galo
gali
gale
galu
gama
gamo
gami
game
gamu
gana
gano
gani
gane
ganu
gapa
gapo
gapi
gape
gapu
gaqi
gaqu
gara
garo
gari
gare
garu
gasa
gaso
gasi
gase
gasu
gata
gato
gati
gate
gatu
gava
gavo
gavi
gave
gawa
gawo
gawi
gawe
gawu
gaxi
gaxu
gaya
gayo
gayi
gaye
gayu
gaza
gazo
gazi
gaze
gazu
goba
gobo
gobi
gobe
gobu
goca
goco
goci
goce
gocu
goda
godo
godi
gode
godu
gofa
gofo
gofi
gofe
gofu
goga
gogo
gogi
goge
gogu
goha
goho
gohi
gohe
gohu
goja
gojo
goji
goje
goju
goka
goko
goki
goke
goku
gola
golo
goli
gole
golu
goma
gomo
gomi
gome
gomu
gona
gono
goni
gone
gonu
gopa
gopo
gopi
gope
gopu
goqi
goqu
gora
goro
gori
gore
goru
gosa
goso
gosi
gose
gosu
gota
goto
goti
gote
gotu
gova
govo
govi
gove
gowa
gowo
gowi
gowe
gowu
goxi
goxu
goya
goyo
goyi
goye
goyu
goza
gozo
gozi
goze
gozu
giba
gibo
gibi
gibe
gibu
gica
gico
gici
gice
gicu
gida
gido
gidi
gide
gidu
gifa
gifo
gifi
gife
gifu
giga
gigo
gigi
gige
gigu
giha
giho
gihi
gihe
gihu
gija
gijo
giji
gije
giju
gika
giko
giki
gike
giku
gila
gilo
gili
gile
gilu
gima
gimo
gimi
gime
gimu
gina
gino
gini
gine
ginu
gipa
gipo
gipi
gipe
gipu
giqi
giqu
gira
giro
giri
gire
giru
gisa
giso
gisi
gise
gisu
gita
gito
giti
gite
gitu
giva
givo
givi
give
giwa
giwo
giwi
giwe
giwu
gixi
gixu
giya
giyo
giyi
giye
giyu
giza
gizo
gizi
gize
gizu
geba
gebo
gebi
gebe
gebu
geca
geco
geci
gece
gecu
geda
gedo
gedi
gede
gedu
gefa
gefo
gefi
gefe
gefu
gega
gego
gegi
gege
gegu
geha
geho
gehi
gehe
gehu
geja
gejo
geji
geje
geju
geka
geko
geki
geke
geku
gela
gelo
geli
gele
gelu
gema
gemo
gemi
geme
gemu
gena
geno
geni
gene
genu
gepa
gepo
gepi
gepe
gepu
geqi
gequ
gera
gero
geri
gere
geru
gesa
geso
gesi
gese
gesu
geta
geto
geti
gete
getu
geva
gevo
gevi
geve
gewa
gewo
gewi
gewe
gewu
gexi
gexu
geya
geyo
geyi
geye
geyu
geza
gezo
gezi
geze
gezu
guba
gubo
gubi
gube
gubu
guca
guco
guci
guce
gucu
guda
gudo
gudi
gude
gudu
gufa
gufo
gufi
gufe
gufu
guga
gugo
gugi
guge
gugu
guha
guho
guhi
guhe
guhu
guja
gujo
guji
guje
guju
guka
guko
guki
guke
guku
gula
gulo
guli
gule
gulu
guma
gumo
gumi
gume
gumu
guna
guno
guni
gune
gunu
gupa
gupo
gupi
gupe
gupu
guqi
guqu
gura
guro
guri
gure
guru
gusa
guso
gusi
guse
gusu
guta
guto
guti
gute
gutu
guva
guvo
guvi
guve
guwa
guwo
guwi
guwe
guwu
guxi
guxu
guya
guyo
guyi
guye
guyu
guza
guzo
guzi
guze
guzu
haba
habo
habi
habe
habu
haca
haco
haci
hace
hacu
hada
hado
hadi
hade
hadu
hafa
hafo
hafi
hafe
hafu
haga
hago
hagi
hage
hagu
haha
haho
hahi
hahe
hahu
haja
hajo
haji
haje
haju
haka
hako
haki
hake
haku
hala
halo
hali
hale
halu
hama
hamo
hami
hame
hamu
hana
hano
hani
hane
hanu
hapa
hapo
hapi
hape
hapu
haqi
haqu
hara
haro
hari
hare
haru
hasa
haso
hasi
hase
hasu
hata
hato
hati
hate
hatu
hava
havo
havi
have
hawa
hawo
hawi
hawe
hawu
haxi
haxu
haya
hayo
hayi
haye
hayu
haza
hazo
hazi
haze
hazu
hoba
hobo
hobi
hobe
hobu
hoca
hoco
hoci
hoce
hocu
hoda
hodo
hodi
hode
hodu
hofa
hofo
hofi
hofe
hofu
hoga
hogo
hogi
hoge
hogu
hoha
hoho
hohi
hohe
hohu
hoja
hojo
hoji
hoje
hoju
hoka
hoko
hoki
hoke
hoku
hola
holo
holi
hole
holu
homa
homo
homi
home
homu
hona
hono
honi
hone
honu
hopa
hopo
hopi
hope
hopu
hoqi
hoqu
hora
horo
hori
hore
horu
hosa
hoso
hosi
hose
hosu
hota
hoto
hoti
hote
hotu
hova
hovo
hovi
hove
howa
howo
howi
howe
howu
hoxi
hoxu
hoya
hoyo
hoyi
hoye
hoyu
hoza
hozo
hozi
hoze
hozu
hiba
hibo
hibi
hibe
hibu
hica
hico
hici
hice
hicu
hida
hido
hidi
hide
hidu
hifa
hifo
hifi
hife
hifu
higa
higo
higi
hige
higu
hiha
hiho
hihi
hihe
hihu
hija
hijo
hiji
hije
hiju
hika
hiko
hiki
hike
hiku
hila
hilo
hili
hile
hilu
hima
himo
himi
hime
himu
hina
hino
hini
hine
hinu
hipa
hipo
hipi
hipe
hipu
hiqi
hiqu
hira
hiro
hiri
hire
hiru
hisa
hiso
hisi
hise
hisu
hita
hito
hiti
hite
hitu
hiva
hivo
hivi
hive
hiwa
hiwo
hiwi
hiwe
hiwu
hixi
hixu
hiya
hiyo
hiyi
hiye
hiyu
hiza
hizo
hizi
hize
hizu
heba
hebo
hebi
hebe
hebu
heca
heco
heci
hece
hecu
heda
hedo
hedi
hede
hedu
hefa
hefo
hefi
hefe
hefu
hega
hego
hegi
hege
hegu
heha
heho
hehi
hehe
hehu
heja
hejo
heji
heje
heju
heka
heko
heki
heke
heku
hela
helo
heli
hele
helu
hema
hemo
hemi
heme
hemu
hena
heno
heni
hene
henu
hepa
hepo
hepi
hepe
hepu
heqi
hequ
hera
hero
heri
here
heru
hesa
heso
hesi
hese
hesu
heta
heto
heti
hete
hetu
heva
hevo
hevi
heve
hewa
hewo
hewi
hewe
hewu
hexi
hexu
heya
heyo
heyi
heye
heyu
heza
hezo
hezi
heze
hezu
huba
hubo
hubi
hube
hubu
huca
huco
huci
huce
hucu
huda
hudo
hudi
hude
hudu
hufa
hufo
hufi
hufe
hufu
huga
hugo
hugi
huge
hugu
huha
huho
huhi
huhe
huhu
huja
hujo
huji
huje
huju
huka
huko
huki
huke
huku
hula
hulo
huli
hule
hulu
huma
humo
humi
hume
humu
huna
huno
huni
hune
hunu
hupa
hupo
hupi
hupe
hupu
huqi
huqu
hura
huro
huri
hure
huru
husa
huso
husi
huse
husu
huta
huto
huti
hute
hutu
huva
huvo
huvi
huve
huwa
huwo
huwi
huwe
huwu
huxi
huxu
huya
huyo
huyi
huye
huyu
huza
huzo
huzi
huze
huzu
jaba
jabo
jabi
jabe
jabu
jaca
jaco
jaci
jace
jacu
jada
jado
jadi
jade
jadu
jafa
jafo
jafi
jafe
jafu
jaga
jago
jagi
jage
jagu
jaha
jaho
jahi
jahe
jahu
jaja
jajo
jaji
jaje
jaju
jaka
jako
jaki
jake
jaku
jala
jalo
jali
jale
jalu
jama
jamo
jami
jame
jamu
jana
jano
jani
jane
janu
japa
japo
japi
jape
japu
jaqi
jaqu
jara
jaro
jari
jare
jaru
jasa
jaso
jasi
jase
jasu
jata
jato
jati
jate
jatu
java
javo
javi
jave
jawa
jawo
jawi
jawe
jawu
jaxi
jaxu
jaya
jayo
jayi
jaye
jayu
jaza
jazo
jazi
jaze
jazu
joba
jobo
jobi
jobe
jobu
joca
joco
joci
joce
jocu
joda
jodo
jodi
jode
jodu
jofa
jofo
jofi
jofe
jofu
joga
jogo
jogi
joge
jogu
joha
joho
johi
johe
johu
joja
jojo
joji
joje
joju
joka
joko
joki
joke
joku
jola
jolo
joli
jole
jolu
joma
jomo
jomi
jome
jomu
jona
jono
joni
jone
jonu
jopa
jopo
jopi
jope
jopu
joqi
joqu
jora
joro
jori
jore
joru
josa
joso
josi
jose
josu
jota
joto
joti
jote
jotu
jova
jovo
jovi
jove
jowa
jowo
jowi
jowe
jowu
joxi
joxu
joya
joyo
joyi
joye
joyu
joza
jozo
jozi
joze
jozu
jiba
jibo
jibi
jibe
jibu
jica
jico
jici
jice
jicu
jida
jido
jidi
jide
jidu
jifa
jifo
jifi
jife
jifu
jiga
jigo
jigi
jige
jigu
jiha
jiho
jihi
jihe
jihu
jija
jijo
jiji
jije
jiju
jika
jiko
jiki
jike
jiku
jila
jilo
jili
jile
jilu
jima
jimo
jimi
jime
jimu
jina
jino
jini
jine
jinu
jipa
jipo
jipi
jipe
jipu
jiqi
jiqu
jira
jiro
jiri
jire
jiru
jisa
jiso
jisi
jise
jisu
jita
jito
jiti
jite
jitu
jiva
jivo
jivi
jive
jiwa
jiwo
jiwi
jiwe
jiwu
jixi
jixu
jiya
jiyo
jiyi
jiye
jiyu
jiza
jizo
jizi
jize
jizu
jeba
jebo
jebi
jebe
jebu
jeca
jeco
jeci
jece
jecu
jeda
jedo
jedi
jede
jedu
jefa
jefo
jefi
jefe
jefu
jega
jego
jegi
jege
jegu
jeha
jeho
jehi
jehe
jehu
jeja
jejo
jeji
jeje
jeju
jeka
jeko
jeki
jeke
jeku
jela
jelo
jeli
jele
jelu
jema
jemo
jemi
jeme
jemu
jena
jeno
jeni
jene
jenu
jepa
jepo
jepi
jepe
jepu
jeqi
jequ
jera
jero
jeri
jere
jeru
jesa
jeso
jesi
jese
jesu
jeta
jeto
jeti
jete
jetu
jeva
jevo
jevi
jeve
jewa
jewo
jewi
jewe
jewu
jexi
jexu
jeya
jeyo
jeyi
jeye
jeyu
jeza
jezo
jezi
jeze
jezu
juba
jubo
jubi
jube
jubu
juca
juco
juci
juce
jucu
juda
judo
judi
jude
judu
jufa
jufo
jufi
jufe
jufu
juga
jugo
jugi
juge
jugu
juha
juho
juhi
juhe
juhu
juja
jujo
juji
juje
juju
juka
juko
juki
juke
juku
jula
julo
juli
jule
julu
juma
jumo
jumi
jume
jumu
juna
juno
juni
june
junu
jupa
jupo
jupi
jupe
jupu
juqi
juqu
jura
juro
juri
jure
juru
jusa
juso
jusi
juse
jusu
juta
juto
juti
jute
jutu
juva
juvo
juvi
juve
juwa
juwo
juwi
juwe
juwu
juxi
juxu
juya
juyo
juyi
juye
juyu
juza
juzo
juzi
juze
juzu
kaba
kabo
kabi
kabe
kabu
kaca
kaco
kaci
kace
kacu
kada
kado
kadi
kade
kadu
kafa
kafo
kafi
kafe
kafu
kaga
kago
kagi
kage
kagu
kaha
kaho
kahi
kahe
kahu
kaja
kajo
kaji
kaje
kaju
kaka
kako
kaki
kake
kaku
kala
kalo
kali
kale
kalu
kama
kamo
kami
kame
kamu
kana
kano
kani
kane
kanu
kapa
kapo
kapi
kape
kapu
kaqi
kaqu
kara
karo
kari
kare
karu
kasa
kaso
kasi
kase
kasu
kata
kato
kati
kate
katu
kava
kavo
kavi
kave
kawa
kawo
kawi
kawe
kawu
kaxi
kaxu
kaya
kayo
kayi
kaye
kayu
kaza
kazo
kazi
kaze
kazu
koba
kobo
kobi
kobe
kobu
koca
koco
koci
koce
kocu
koda
kodo
kodi
kode
kodu
kofa
kofo
kofi
kofe
kofu
koga
kogo
kogi
koge
kogu
koha
koho
kohi
kohe
kohu
koja
kojo
koji
koje
koju
koka
koko
koki
koke
koku
kola
kolo
koli
kole
kolu
koma
komo
komi
kome
komu
kona
kono
koni
kone
konu
kopa
kopo
kopi
kope
kopu
koqi
koqu
kora
koro
kori
kore
koru
kosa
koso
kosi
kose
kosu
kota
koto
koti
kote
kotu
kova
kovo
kovi
kove
kowa
kowo
kowi
kowe
kowu
koxi
koxu
koya
koyo
koyi
koye
koyu
koza
kozo
kozi
koze
kozu
kiba
kibo
kibi
kibe
kibu
kica
kico
kici
kice
kicu
kida
kido
kidi
kide
kidu
kifa
kifo
kifi
kife
kifu
kiga
kigo
kigi
kige
kigu
kiha
kiho
kihi
kihe
kihu
kija
kijo
kiji
kije
kiju
kika
kiko
kiki
kike
kiku
kila
kilo
kili
kile
kilu
kima
kimo
kimi
kime
kimu
kina
kino
kini
kine
kinu
kipa
kipo
kipi
kipe
kipu
kiqi
kiqu
kira
kiro
kiri
kire
kiru
kisa
kiso
kisi
kise
kisu
kita
kito
kiti
kite
kitu
kiva
kivo
kivi
kive
kiwa
kiwo
kiwi
kiwe
kiwu
kixi
kixu
kiya
kiyo
kiyi
kiye
kiyu
kiza
kizo
kizi
kize
kizu
keba
kebo
kebi
kebe
kebu
keca
keco
keci
kece
kecu
keda
kedo
kedi
kede
kedu
kefa
kefo
kefi
kefe
kefu
kega
kego
kegi
kege
kegu
keha
keho
kehi
kehe
kehu
keja
kejo
keji
keje
keju
keka
keko
keki
keke
keku
kela
kelo
keli
kele
kelu
kema
kemo
kemi
keme
kemu
kena
keno
keni
kene
kenu
kepa
kepo
kepi
kepe
kepu
keqi
kequ
kera
kero
keri
kere
keru
kesa
keso
kesi
kese
kesu
keta
keto
keti
kete
ketu
keva
kevo
kevi
keve
kewa
kewo
kewi
kewe
kewu
kexi
kexu
keya
keyo
keyi
keye
keyu
keza
kezo
kezi
keze
kezu
kuba
kubo
kubi
kube
kubu
kuca
kuco
kuci
kuce
kucu
kuda
kudo
kudi
kude
kudu
kufa
kufo
kufi
kufe
kufu
kuga
kugo
kugi
kuge
kugu
kuha
kuho
kuhi
kuhe
kuhu
kuja
kujo
kuji
kuje
kuju
kuka
kuko
kuki
kuke
kuku
kula
kulo
kuli
kule
kulu
kuma
kumo
kumi
kume
kumu
kuna
kuno
kuni
kune
kunu
kupa
kupo
kupi
kupe
kupu
kuqi
kuqu
kura
kuro
kuri
kure
kuru
kusa
kuso
kusi
kuse
kusu
kuta
kuto
kuti
kute
kutu
kuva
kuvo
kuvi
kuve
kuwa
kuwo
kuwi
kuwe
kuwu
kuxi
kuxu
kuya
kuyo
kuyi
kuye
kuyu
kuza
kuzo
kuzi
kuze
kuzu
laba
labo
labi
labe
labu
laca
laco
laci
lace
lacu
lada
lado
ladi
lade
ladu
lafa
lafo
lafi
lafe
lafu
laga
lago
lagi
lage
lagu
laha
laho
lahi
lahe
lahu
laja
lajo
laji
laje
laju
laka
lako
laki
lake
laku
lala
lalo
lali
lale
lalu
lama
lamo
lami
lame
lamu
lana
lano
lani
lane
lanu
lapa
lapo
lapi
lape
lapu
laqi
laqu
lara
laro
lari
lare
laru
lasa
laso
lasi
lase
lasu
lata
lato
lati
late
latu
lava
lavo
lavi
lave
lawa
lawo
lawi
lawe
lawu
laxi
laxu
laya
layo
layi
laye
layu
laza
lazo
lazi
laze
lazu
loba
lobo
lobi
lobe
lobu
loca
loco
loci
loce
locu
loda
lodo
lodi
lode
lodu
lofa
lofo
lofi
lofe
lofu
loga
logo
logi
loge
logu
loha
loho
lohi
lohe
lohu
loja
lojo
loji
loje
loju
loka
loko
loki
loke
loku
lola
lolo
loli
lole
lolu
loma
lomo
lomi
lome
lomu
lona
lono
loni
lone
lonu
lopa
lopo
lopi
lope
lopu
loqi
loqu
lora
loro
lori
lore
loru
losa
loso
losi
lose
losu
lota
loto
loti
lote
lotu
lova
lovo
lovi
love
lowa
lowo
lowi
lowe
lowu
loxi
loxu
loya
loyo
loyi
loye
loyu
loza
lozo
lozi
loze
lozu
liba
libo
libi
libe
libu
lica
lico
lici
lice
licu
lida
lido
lidi
lide
lidu
lifa
lifo
lifi
life
lifu
liga
ligo
ligi
lige
ligu
liha
liho
lihi
lihe
lihu
lija
lijo
liji
lije
liju
lika
liko
liki
like
liku
lila
lilo
lili
lile
lilu
lima
limo
limi
lime
limu
lina
lino
lini
line
linu
lipa
lipo
lipi
lipe
lipu
liqi
liqu
lira
liro
liri
lire
liru
lisa
liso
lisi
lise
lisu
lita
lito
liti
lite
litu
liva
livo
livi
live
liwa
liwo
liwi
liwe
liwu
lixi
lixu
liya
liyo
liyi
liye
liyu
liza
lizo
lizi
lize
lizu
leba
lebo
lebi
lebe
lebu
leca
leco
leci
lece
lecu
leda
ledo
ledi
lede
ledu
lefa
lefo
lefi
lefe
lefu
lega
lego
legi
lege
legu
leha
leho
lehi
lehe
lehu
leja
lejo
leji
leje
leju
leka
leko
leki
leke
leku
lela
lelo
leli
lele
lelu
lema
lemo
lemi
leme
lemu
lena
leno
leni
lene
lenu
lepa
lepo
lepi
lepe
lepu
leqi
lequ
lera
lero
leri
lere
leru
lesa
leso
lesi
lese
lesu
leta
leto
leti
lete
letu
leva
levo
levi
leve
lewa
lewo
lewi
lewe
lewu
lexi
lexu
leya
leyo
leyi
leye
leyu
leza
lezo
lezi
leze
lezu
luba
lubo
lubi
lube
lubu
luca
luco
luci
luce
lucu
luda
ludo
ludi
lude
ludu
lufa
lufo
lufi
lufe
lufu
luga
lugo
lugi
luge
lugu
luha
luho
luhi
luhe
luhu
luja
lujo
luji
luje
luju
luka
luko
luki
luke
luku
lula
lulo
luli
lule
lulu
luma
lumo
lumi
lume
lumu
luna
luno
luni
lune
lunu
lupa
lupo
lupi
lupe
lupu
luqi
luqu
lura
luro
luri
lure
luru
lusa
luso
lusi
luse
lusu
luta
luto
luti
lute
lutu
luva
luvo
luvi
luve
luwa
luwo
luwi
luwe
luwu
luxi
luxu
luya
luyo
luyi
luye
luyu
luza
luzo
luzi
luze
luzu
maba
mabo
mabi
mabe
mabu
maca
maco
maci
mace
macu
mada
mado
madi
made
madu
mafa
mafo
mafi
mafe
mafu
maga
mago
magi
mage
magu
maha
maho
mahi
mahe
mahu
maja
majo
maji
maje
maju
maka
mako
maki
make
maku
mala
malo
mali
male
malu
mama
mamo
mami
mame
mamu
mana
mano
mani
mane
manu
mapa
mapo
mapi
mape
mapu
maqi
maqu
mara
maro
mari
mare
maru
masa
maso
masi
mase
masu
mata
mato
mati
mate
matu
mava
mavo
mavi
mave
mawa
mawo
mawi
mawe
mawu
maxi
maxu
maya
mayo
mayi
maye
mayu
maza
mazo
mazi
maze
mazu
moba
mobo
mobi
mobe
mobu
moca
moco
moci
moce
mocu
moda
modo
modi
mode
modu
mofa
mofo
mofi
mofe
mofu
moga
mogo
mogi
moge
mogu
moha
moho
mohi
mohe
mohu
moja
mojo
moji
moje
moju
moka
moko
moki
moke
moku
mola
molo
moli
mole
molu
moma
momo
momi
mome
momu
mona
mono
moni
mone
monu
mopa
mopo
mopi
mope
mopu
moqi
moqu
mora
moro
mori
more
moru
mosa
moso
mosi
mose
mosu
mota
moto
moti
mote
motu
mova
movo
movi
move
mowa
mowo
mowi
mowe
mowu
moxi
moxu
moya
moyo
moyi
moye
moyu
moza
mozo
mozi
moze
mozu
miba
mibo
mibi
mibe
mibu
mica
mico
mici
mice
micu
mida
mido
midi
mide
midu
mifa
mifo
mifi
mife
mifu
miga
migo
migi
mige
migu
miha
miho
mihi
mihe
mihu
mija
mijo
miji
mije
miju
mika
miko
miki
mike
miku
mila
milo
mili
mile
milu
mima
mimo
mimi
mime
mimu
mina
mino
mini
mine
minu
mipa
mipo
mipi
mipe
mipu
miqi
miqu
mira
miro
miri
mire
miru
misa
miso
misi
mise
misu
mita
mito
miti
mite
mitu
miva
mivo
mivi
mive
miwa
miwo
miwi
miwe
miwu
mixi
mixu
miya
miyo
miyi
miye
miyu
miza
mizo
mizi
mize
mizu
meba
mebo
mebi
mebe
mebu
meca
meco
meci
mece
mecu
meda
medo
medi
mede
medu
mefa
mefo
mefi
mefe
mefu
mega
mego
megi
mege
megu
meha
meho
mehi
mehe
mehu
meja
mejo
meji
meje
meju
meka
meko
meki
meke
meku
mela
melo
meli
mele
melu
mema
memo
memi
meme
memu
mena
meno
meni
mene
menu
mepa
mepo
mepi
mepe
mepu
meqi
mequ
mera
mero
meri
mere
meru
mesa
meso
mesi
mese
mesu
meta
meto
meti
mete
metu
meva
mevo
mevi
meve
mewa
mewo
mewi
mewe
mewu
mexi
mexu
meya
meyo
meyi
meye
meyu
meza
mezo
mezi
meze
mezu
muba
mubo
mubi
mube
mubu
muca
muco
muci
muce
mucu
muda
mudo
mudi
mude
mudu
mufa
mufo
mufi
mufe
mufu
muga
mugo
mugi
muge
mugu
muha
muho
muhi
muhe
muhu
muja
mujo
muji
muje
muju
muka
muko
muki
muke
muku
mula
mulo
muli
mule
mulu
muma
mumo
mumi
mume
mumu
muna
muno
muni
mune
munu
mupa
mupo
mupi
mupe
mupu
muqi
muqu
mura
muro
muri
mure
muru
musa
muso
musi
muse
musu
muta
muto
muti
mute
mutu
muva
muvo
muvi
muve
muwa
muwo
muwi
muwe
muwu
muxi
muxu
muya
muyo
muyi
muye
muyu
muza
muzo
muzi
muze
muzu
naba
nabo
nabi
nabe
nabu
naca
naco
naci
nace
nacu
nada
nado
nadi
nade
nadu
nafa
nafo
nafi
nafe
nafu
naga
nago
nagi
nage
nagu
naha
naho
nahi
nahe
nahu
naja
najo
naji
naje
naju
naka
nako
naki
nake
naku
nala
nalo
nali
nale
nalu
nama
namo
nami
name
namu
nana
nano
nani
nane
nanu
napa
napo
napi
nape
napu
naqi
naqu
nara
naro
nari
nare
naru
nasa
naso
nasi
nase
nasu
nata
nato
nati
nate
natu
nava
navo
navi
nave
nawa
nawo
nawi
nawe
nawu
naxi
naxu
naya
nayo
nayi
naye
nayu
naza
nazo
nazi
naze
nazu
noba
nobo
nobi
nobe
nobu
noca
noco
noci
noce
nocu
noda
nodo
nodi
node
nodu
nofa
nofo
nofi
nofe
nofu
noga
nogo
nogi
noge
nogu
noha
noho
nohi
nohe
nohu
noja
nojo
noji
noje
noju
noka
noko
noki
noke
noku
nola
nolo
noli
nole
nolu
noma
nomo
nomi
nome
nomu
nona
nono
noni
none
nonu
nopa
nopo
nopi
nope
nopu
noqi
noqu
nora
noro
nori
nore
noru
nosa
noso
nosi
nose
nosu
nota
noto
noti
note
notu
nova
novo
novi
nove
nowa
nowo
nowi
nowe
nowu
noxi
noxu
noya
noyo
noyi
noye
noyu
noza
nozo
nozi
noze
nozu
niba
nibo
nibi
nibe
nibu
nica
nico
nici
nice
nicu
nida
nido
nidi
nide
nidu
nifa
nifo
nifi
nife
nifu
niga
nigo
nigi
nige
nigu
niha
niho
nihi
nihe
nihu
nija
nijo
niji
nije
niju
nika
niko
niki
nike
niku
nila
nilo
nili
nile
nilu
nima
nimo
nimi
nime
nimu
nina
nino
nini
nine
ninu
nipa
nipo
nipi
nipe
nipu
niqi
niqu
nira
niro
niri
nire
niru
nisa
niso
nisi
nise
nisu
nita
nito
niti
nite
nitu
niva
nivo
nivi
nive
niwa
niwo
niwi
niwe
niwu
nixi
nixu
niya
niyo
niyi
niye
niyu
niza
nizo
nizi
nize
nizu
neba
nebo
nebi
nebe
nebu
neca
neco
neci
nece
necu
neda
nedo
nedi
nede
nedu
nefa
nefo
nefi
nefe
nefu
nega
nego
negi
nege
negu
neha
neho
nehi
nehe
nehu
neja
nejo
neji
neje
neju
neka
neko
neki
neke
neku
nela
nelo
neli
nele
nelu
nema
nemo
nemi
neme
nemu
nena
neno
neni
nene
nenu
nepa
nepo
nepi
nepe
nepu
neqi
nequ
nera
nero
neri
nere
neru
nesa
neso
nesi
nese
nesu
neta
neto
neti
nete
netu
neva
nevo
nevi
neve
newa
newo
newi
newe
newu
nexi
nexu
neya
neyo
neyi
neye
neyu
neza
nezo
nezi
neze
nezu
nuba
nubo
nubi
nube
nubu
nuca
nuco
nuci
nuce
nucu
nuda
nudo
nudi
nude
nudu
nufa
nufo
nufi
nufe
nufu
nuga
nugo
nugi
nuge
nugu
nuha
nuho
nuhi
nuhe
nuhu
nuja
nujo
nuji
nuje
nuju
nuka
nuko
nuki
nuke
nuku
nula
nulo
nuli
nule
nulu
numa
numo
numi
nume
numu
nuna
nuno
nuni
nune
nunu
nupa
nupo
nupi
nupe
nupu
nuqi
nuqu
nura
nuro
nuri
nure
nuru
nusa
nuso
nusi
nuse
nusu
nuta
nuto
nuti
nute
nutu
nuva
nuvo
nuvi
nuve
nuwa
nuwo
nuwi
nuwe
nuwu
nuxi
nuxu
nuya
nuyo
nuyi
nuye
nuyu
nuza
nuzo
nuzi
nuze
nuzu
paba
pabo
pabi
pabe
pabu
paca
paco
paci
pace
pacu
pada
pado
padi
pade
padu
pafa
pafo
pafi
pafe
pafu
paga
pago
pagi
page
pagu
paha
paho
pahi
pahe
pahu
paja
pajo
paji
paje
paju
paka
pako
paki
pake
paku
pala
palo
pali
pale
palu
pama
pamo
pami
pame
pamu
pana
pano
pani
pane
panu
papa
papo
papi
pape
papu
paqi
paqu
para
paro
pari
pare
paru
pasa
paso
pasi
pase
pasu
pata
pato
pati
pate
patu
pava
pavo
pavi
pave
pawa
pawo
pawi
pawe
pawu
paxi
paxu
paya
payo
payi
paye
payu
paza
pazo
pazi
paze
pazu
poba
pobo
pobi
pobe
pobu
poca
poco
poci
poce
pocu
poda
podo
podi
pode
podu
pofa
pofo
pofi
pofe
pofu
poga
pogo
pogi
poge
pogu
poha
poho
pohi
pohe
pohu
poja
pojo
poji
poje
poju
poka
poko
poki
poke
poku
pola
polo
poli
pole
polu
poma
pomo
pomi
pome
pomu
pona
pono
poni
pone
ponu
popa
popo
popi
pope
popu
poqi
poqu
pora
poro
pori
pore
poru
posa
poso
posi
pose
posu
pota
poto
poti
pote
potu
pova
povo
povi
pove
powa
powo
powi
powe
powu
poxi
poxu
poya
poyo
poyi
poye
poyu
poza
pozo
pozi
poze
pozu
piba
pibo
pibi
pibe
pibu
pica
pico
pici
pice
picu
pida
pido
pidi
pide
pidu
pifa
pifo
pifi
pife
pifu
piga
pigo
pigi
pige
pigu
piha
piho
pihi
pihe
pihu
pija
pijo
piji
pije
piju
pika
piko
piki
pike
piku
pila
pilo
pili
pile
pilu
pima
pimo
pimi
pime
pimu
pina
pino
pini
pine
pinu
pipa
pipo
pipi
pipe
pipu
piqi
piqu
pira
piro
piri
pire
piru
pisa
piso
pisi
pise
pisu
pita
pito
piti
pite
pitu
piva
pivo
pivi
pive
piwa
piwo
piwi
piwe
piwu
pixi
pixu
piya
piyo
piyi
piye
piyu
piza
pizo
pizi
pize
pizu
peba
pebo
pebi
pebe
pebu
peca
peco
peci
pece
pecu
peda
pedo
pedi
pede
pedu
pefa
pefo
pefi
pefe
pefu
pega
pego
pegi
pege
pegu
peha
peho
pehi
pehe
pehu
peja
pejo
peji
peje
peju
peka
peko
peki
peke
peku
pela
pelo
peli
pele
pelu
pema
pemo
pemi
peme
pemu
pena
peno
peni
pene
penu
pepa
pepo
pepi
pepe
pepu
peqi
pequ
pera
pero
peri
pere
peru
pesa
peso
pesi
pese
pesu
peta
peto
peti
pete
petu
peva
pevo
pevi
peve
pewa
pewo
pewi
pewe
pewu
pexi
pexu
peya
peyo
peyi
peye
peyu
peza
pezo
pezi
peze
pezu
puba
pubo
pubi
pube
pubu
puca
puco
puci
puce
pucu
puda
pudo
pudi
pude
pudu
pufa
pufo
pufi
pufe
pufu
puga
pugo
pugi
puge
pugu
puha
puho
puhi
puhe
puhu
puja
pujo
puji
puje
puju
puka
puko
puki
puke
puku
pula
pulo
puli
pule
pulu
puma
pumo
pumi
pume
pumu
puna
puno
puni
pune
punu
pupa
pupo
pupi
pupe
pupu
puqi
puqu
pura
puro
puri
pure
puru
pusa
puso
pusi
puse
pusu
puta
puto
puti
pute
putu
puva
puvo
puvi
puve
puwa
puwo
puwi
puwe
puwu
puxi
puxu
puya
puyo
puyi
puye
puyu
puza
puzo
puzi
puze
puzu
qiba
qibo
qibi
qibe
qibu
qica
qico
qici
qice
qicu
qida
qido
qidi
qide
qidu
qifa
qifo
qifi
qife
qifu
qiga
qigo
qigi
qige
qigu
qiha
qiho
qihi
qihe
qihu
qija
qijo
qiji
qije
qiju
qika
qiko
qiki
qike
qiku
qila
qilo
qili
qile
qilu
qima
qimo
qimi
qime
qimu
qina
qino
qini
qine
qinu
qipa
qipo
qipi
qipe
qipu
qiqi
qiqu
qira
qiro
qiri
qire
qiru
qisa
qiso
qisi
qise
qisu
qita
qito
qiti
qite
qitu
qiva
qivo
qivi
qive
qiwa
qiwo
qiwi
qiwe
qiwu
qixi
qixu
qiya
qiyo
qiyi
qiye
qiyu
qiza
qizo
qizi
qize
qizu
quba
qubo
qubi
qube
qubu
quca
quco
quci
quce
qucu
quda
qudo
qudi
qude
qudu
qufa
qufo
qufi
qufe
qufu
quga
qugo
qugi
quge
qugu
quha
quho
quhi
quhe
quhu
quja
qujo
quji
quje
quju
quka
quko
quki
quke
quku
qula
qulo
quli
qule
qulu
quma
qumo
qumi
qume
qumu
quna
quno
quni
qune
qunu
qupa
qupo
qupi
qupe
qupu
quqi
ququ
qura
quro
quri
qure
quru
qusa
quso
qusi
quse
qusu
quta
quto
quti
qute
qutu
quva
quvo
quvi
quve
quwa
quwo
quwi
quwe
quwu
quxi
quxu
quya
quyo
quyi
quye
quyu
quza
quzo
quzi
quze
quzu
raba
rabo
rabi
rabe
rabu
raca
raco
raci
race
racu
rada
rado
radi
rade
radu
rafa
rafo
rafi
rafe
rafu
raga
rago
ragi
rage
ragu
raha
raho
rahi
rahe
rahu
raja
rajo
raji
raje
raju
raka
rako
raki
rake
raku
rala
ralo
rali
rale
ralu
rama
ramo
rami
rame
ramu
rana
rano
rani
rane
ranu
rapa
rapo
rapi
rape
rapu
raqi
raqu
rara
raro
rari
rare
raru
rasa
raso
rasi
rase
rasu
rata
rato
rati
rate
ratu
rava
ravo
ravi
rave
rawa
rawo
rawi
rawe
rawu
raxi
raxu
raya
rayo
rayi
raye
rayu
raza
razo
razi
raze
razu
roba
robo
robi
robe
robu
roca
roco
roci
roce
rocu
roda
rodo
rodi
rode
rodu
rofa
rofo
rofi
rofe
rofu
roga
rogo
rogi
roge
rogu
roha
roho
rohi
rohe
rohu
roja
rojo
roji
roje
roju
roka
roko
roki
roke
roku
rola
rolo
roli
role
rolu
roma
romo
romi
rome
romu
rona
rono
roni
rone
ronu
ropa
ropo
ropi
rope
ropu
roqi
roqu
rora
roro
rori
rore
roru
rosa
roso
rosi
rose
rosu
rota
roto
roti
rote
rotu
rova
rovo
rovi
rove
rowa
rowo
rowi
rowe
rowu
roxi
roxu
roya
royo
royi
roye
royu
roza
rozo
rozi
roze
rozu
riba
ribo
ribi
ribe
ribu
rica
rico
rici
rice
ricu
rida
rido
ridi
ride
ridu
rifa
rifo
rifi
rife
rifu
riga
rigo
rigi
rige
rigu
riha
riho
rihi
rihe
rihu
rija
rijo
riji
rije
riju
rika
riko
riki
rike
riku
rila
rilo
rili
rile
rilu
rima
rimo
rimi
rime
rimu
rina
rino
rini
rine
rinu
ripa
ripo
ripi
ripe
ripu
riqi
riqu
rira
riro
riri
rire
riru
risa
riso
risi
rise
risu
rita
rito
riti
rite
ritu
riva
rivo
rivi
rive
riwa
riwo
riwi
riwe
riwu
rixi
rixu
riya
riyo
riyi
riye
riyu
riza
rizo
rizi
rize
rizu
reba
rebo
rebi
rebe
rebu
reca
reco
reci
rece
recu
reda
redo
redi
rede
redu
refa
refo
refi
refe
refu
rega
rego
regi
rege
regu
reha
reho
rehi
rehe
rehu
reja
rejo
reji
reje
reju
reka
reko
reki
reke
reku
rela
relo
reli
rele
relu
rema
remo
remi
reme
remu
rena
reno
reni
rene
renu
repa
repo
repi
repe
repu
reqi
requ
rera
rero
reri
rere
reru
resa
reso
resi
rese
resu
reta
reto
reti
rete
retu
reva
revo
revi
reve
rewa
rewo
rewi
rewe
rewu
rexi
rexu
reya
reyo
reyi
reye
reyu
reza
rezo
rezi
reze
rezu
ruba
rubo
rubi
rube
rubu
ruca
ruco
ruci
ruce
rucu
ruda
rudo
rudi
rude
rudu
rufa
rufo
rufi
rufe
rufu
ruga
rugo
rugi
ruge
rugu
ruha
ruho
ruhi
ruhe
ruhu
ruja
rujo
ruji
ruje
ruju
ruka
ruko
ruki
ruke
ruku
rula
rulo
ruli
rule
rulu
ruma
rumo
rumi
rume
rumu
runa
runo
runi
rune
runu
rupa
rupo
rupi
rupe
rupu
ruqi
ruqu
rura
ruro
ruri
rure
ruru
rusa
ruso
rusi
ruse
rusu
ruta
ruto
ruti
rute
rutu
ruva
ruvo
ruvi
ruve
ruwa
ruwo
ruwi
ruwe
ruwu
ruxi
ruxu
ruya
ruyo
ruyi
ruye
ruyu
ruza
ruzo
ruzi
ruze
ruzu
saba
sabo
sabi
sabe
sabu
saca
saco
saci
sace
sacu
sada
sado
sadi
sade
sadu
safa
safo
safi
safe
safu
saga
sago
sagi
sage
sagu
saha
saho
sahi
sahe
sahu
saja
sajo
saji
saje
saju
saka
sako
saki
sake
saku
sala
salo
sali
sale
salu
sama
samo
sami
same
samu
sana
sano
sani
sane
sanu
sapa
sapo
sapi
sape
sapu
saqi
saqu
sara
saro
sari
sare
saru
sasa
saso
sasi
sase
sasu
sata
sato
sati
sate
satu
sava
savo
savi
save
sawa
sawo
sawi
sawe
sawu
saxi
saxu
saya
sayo
sayi
saye
sayu
saza
sazo
sazi
saze
sazu
soba
sobo
sobi
sobe
sobu
soca
soco
soci
soce
socu
soda
sodo
sodi
sode
sodu
sofa
sofo
sofi
sofe
sofu
soga
sogo
sogi
soge
sogu
soha
soho
sohi
sohe
sohu
soja
sojo
soji
soje
soju
soka
soko
soki
soke
soku
sola
solo
soli
sole
solu
soma
somo
somi
some
somu
sona
sono
soni
sone
sonu
sopa
sopo
sopi
sope
sopu
soqi
soqu
sora
soro
sori
sore
soru
sosa
soso
sosi
sose
sosu
sota
soto
soti
sote
sotu
sova
sovo
sovi
sove
sowa
sowo
sowi
sowe
sowu
soxi
soxu
soya
soyo
soyi
soye
soyu
soza
sozo
sozi
soze
sozu
siba
sibo
sibi
sibe
sibu
sica
sico
sici
sice
sicu
sida
sido
sidi
side
sidu
sifa
sifo
sifi
sife
sifu
siga
sigo
sigi
sige
sigu
siha
siho
sihi
sihe
sihu
sija
sijo
siji
sije
siju
sika
siko
siki
sike
siku
sila
silo
sili
sile
silu
sima
simo
simi
sime
simu
sina
sino
sini
sine
sinu
sipa
sipo
sipi
sipe
sipu
siqi
siqu
sira
siro
siri
sire
siru
sisa
siso
sisi
sise
sisu
sita
sito
siti
site
situ
siva
sivo
sivi
sive
siwa
siwo
siwi
siwe
siwu
sixi
sixu
siya
siyo
siyi
siye
siyu
siza
sizo
sizi
size
sizu
seba
sebo
sebi
sebe
sebu
seca
seco
seci
sece
secu
seda
sedo
sedi
sede
sedu
sefa
sefo
sefi
sefe
sefu
sega
sego
segi
sege
segu
seha
seho
sehi
sehe
sehu
seja
sejo
seji
seje
seju
seka
seko
seki
seke
seku
sela
selo
seli
sele
selu
sema
semo
semi
seme
semu
sena
seno
seni
sene
senu
sepa
sepo
sepi
sepe
sepu
seqi
sequ
sera
sero
seri
sere
seru
sesa
seso
sesi
sese
sesu
seta
seto
seti
sete
setu
seva
sevo
sevi
seve
sewa
sewo
sewi
sewe
sewu
sexi
sexu
seya
seyo
seyi
seye
seyu
seza
sezo
sezi
seze
sezu
suba
subo
subi
sube
subu
suca
suco
suci
suce
sucu
suda
sudo
sudi
sude
sudu
sufa
sufo
sufi
sufe
sufu
suga
sugo
sugi
suge
sugu
suha
suho
suhi
suhe
suhu
suja
sujo
suji
suje
suju
suka
suko
suki
suke
suku
sula
sulo
suli
sule
sulu
suma
sumo
sumi
sume
sumu
suna
suno
suni
sune
sunu
supa
supo
supi
supe
supu
suqi
suqu
sura
suro
suri
sure
suru
susa
suso
susi
suse
susu
suta
suto
suti
sute
sutu
suva
suvo
suvi
suve
suwa
suwo
suwi
suwe
suwu
suxi
suxu
suya
suyo
suyi
suye
suyu
suza
suzo
suzi
suze
suzu
taba
tabo
tabi
tabe
tabu
taca
taco
taci
tace
tacu
tada
tado
tadi
tade
tadu
tafa
tafo
tafi
tafe
tafu
taga
tago
tagi
tage
tagu
taha
taho
tahi
tahe
tahu
taja
tajo
taji
taje
taju
taka
tako
taki
take
taku
tala
talo
tali
tale
talu
tama
tamo
tami
tame
tamu
tana
tano
tani
tane
tanu
tapa
tapo
tapi
tape
tapu
taqi
taqu
tara
taro
tari
tare
taru
tasa
taso
tasi
tase
tasu
tata
tato
tati
tate
tatu
tava
tavo
tavi
tave
tawa
tawo
tawi
tawe
tawu
taxi
taxu
taya
tayo
tayi
taye
tayu
taza
tazo
tazi
taze
tazu
toba
tobo
tobi
tobe
tobu
toca
toco
toci
toce
tocu
toda
todo
todi
tode
todu
tofa
tofo
tofi
tofe
tofu
toga
togo
togi
toge
togu
toha
toho
tohi
tohe
tohu
toja
tojo
toji
toje
toju
toka
toko
toki
toke
toku
tola
tolo
toli
tole
tolu
toma
tomo
tomi
tome
tomu
tona
tono
toni
tone
tonu
topa
topo
topi
tope
topu
toqi
toqu
tora
toro
tori
tore
toru
tosa
toso
tosi
tose
tosu
tota
toto
toti
tote
totu
tova
tovo
tovi
tove
towa
towo
towi
towe
towu
toxi
toxu
toya
toyo
toyi
toye
toyu
toza
tozo
tozi
toze
tozu
tiba
tibo
tibi
tibe
tibu
tica
tico
tici
tice
ticu
tida
tido
tidi
tide
tidu
tifa
tifo
tifi
tife
tifu
tiga
tigo
tigi
tige
tigu
tiha
tiho
tihi
tihe
tihu
tija
tijo
tiji
tije
tiju
tika
tiko
tiki
tike
tiku
tila
tilo
tili
tile
tilu
tima
timo
timi
time
timu
tina
tino
tini
tine
tinu
tipa
tipo
tipi
tipe
tipu
tiqi
tiqu
tira
tiro
tiri
tire
tiru
tisa
tiso
tisi
tise
tisu
tita
tito
titi
tite
titu
tiva
tivo
tivi
tive
tiwa
tiwo
tiwi
tiwe
tiwu
tixi
tixu
tiya
tiyo
tiyi
tiye
tiyu
tiza
tizo
tizi
tize
tizu
teba
tebo
tebi
tebe
tebu
teca
teco
teci
tece
tecu
teda
tedo
tedi
tede
tedu
tefa
tefo
tefi
tefe
tefu
tega
tego
tegi
tege
tegu
teha
teho
tehi
tehe
tehu
teja
tejo
teji
teje
teju
teka
teko
teki
teke
teku
tela
telo
teli
tele
telu
tema
temo
temi
teme
temu
tena
teno
teni
tene
tenu
tepa
tepo
tepi
tepe
tepu
teqi
tequ
tera
tero
teri
tere
teru
tesa
teso
tesi
tese
tesu
teta
teto
teti
tete
tetu
teva
tevo
tevi
teve
tewa
tewo
tewi
tewe
tewu
texi
texu
teya
teyo
teyi
teye
teyu
teza
tezo
tezi
teze
tezu
tuba
tubo
tubi
tube
tubu
tuca
tuco
tuci
tuce
tucu
tuda
tudo
tudi
tude
tudu
tufa
tufo
tufi
tufe
tufu
tuga
tugo
tugi
tuge
tugu
tuha
tuho
tuhi
tuhe
tuhu
tuja
tujo
tuji
tuje
tuju
tuka
tuko
tuki
tuke
tuku
tula
tulo
tuli
tule
tulu
tuma
tumo
tumi
tume
tumu
tuna
tuno
tuni
tune
tunu
tupa
tupo
tupi
tupe
tupu
tuqi
tuqu
tura
turo
turi
ture
turu
tusa
tuso
tusi
tuse
tusu
tuta
tuto
tuti
tute
tutu
tuva
tuvo
tuvi
tuve
tuwa
tuwo
tuwi
tuwe
tuwu
tuxi
tuxu
tuya
tuyo
tuyi
tuye
tuyu
tuza
tuzo
tuzi
tuze
tuzu
vaba
vabo
vabi
vabe
vabu
vaca
vaco
vaci
vace
vacu
vada
vado
vadi
vade
vadu
vafa
vafo
vafi
vafe
vafu
vaga
vago
vagi
vage
vagu
vaha
vaho
vahi
vahe
vahu
vaja
vajo
vaji
vaje
vaju
vaka
vako
vaki
vake
vaku
vala
valo
vali
vale
valu
vama
vamo
vami
vame
vamu
vana
vano
vani
vane
vanu
vapa
vapo
vapi
vape
vapu
vaqi
vaqu
vara
varo
vari
vare
varu
vasa
vaso
vasi
vase
vasu
vata
vato
vati
vate
vatu
vava
vavo
vavi
vave
vawa
vawo
vawi
vawe
vawu
vaxi
vaxu
vaya
vayo
vayi
vaye
vayu
vaza
vazo
vazi
vaze
vazu
voba
vobo
vobi
vobe
vobu
voca
voco
voci
voce
vocu
voda
vodo
vodi
vode
vodu
vofa
vofo
vofi
vofe
vofu
voga
vogo
vogi
voge
vogu
voha
voho
vohi
vohe
vohu
voja
vojo
voji
voje
voju
voka
voko
voki
voke
voku
vola
volo
voli
vole
volu
voma
vomo
vomi
vome
vomu
vona
vono
voni
vone
vonu
vopa
vopo
vopi
vope
vopu
voqi
voqu
vora
voro
vori
vore
voru
vosa
voso
vosi
vose
vosu
vota
voto
voti
vote
votu
vova
vovo
vovi
vove
vowa
vowo
vowi
vowe
vowu
voxi
voxu
voya
voyo
voyi
voye
voyu
voza
vozo
vozi
voze
vozu
viba
vibo
vibi
vibe
vibu
vica
vico
vici
vice
vicu
vida
vido
vidi
vide
vidu
vifa
vifo
vifi
vife
vifu
viga
vigo
vigi
vige
vigu
viha
viho
vihi
vihe
vihu
vija
vijo
viji
vije
viju
vika
viko
viki
vike
viku
vila
vilo
vili
vile
vilu
vima
vimo
vimi
vime
vimu
vina
vino
vini
vine
vinu
vipa
vipo
vipi
vipe
vipu
viqi
viqu
vira
viro
viri
vire
viru
visa
viso
visi
vise
visu
vita
vito
viti
vite
vitu
viva
vivo
vivi
vive
viwa
viwo
viwi
viwe
viwu
vixi
vixu
viya
viyo
viyi
viye
viyu
viza
vizo
vizi
vize
vizu
veba
vebo
vebi
vebe
vebu
veca
veco
veci
vece
vecu
veda
vedo
vedi
vede
vedu
vefa
vefo
vefi
vefe
vefu
vega
vego
vegi
vege
vegu
veha
veho
vehi
vehe
vehu
veja
vejo
veji
veje
veju
veka
veko
veki
veke
veku
vela
velo
veli
vele
velu
vema
vemo
vemi
veme
vemu
vena
veno
veni
vene
venu
vepa
vepo
vepi
vepe
vepu
veqi
vequ
vera
vero
veri
vere
veru
vesa
veso
vesi
vese
vesu
veta
veto
veti
vete
vetu
veva
vevo
vevi
veve
vewa
vewo
vewi
vewe
vewu
vexi
vexu
veya
veyo
veyi
veye
veyu
veza
vezo
vezi
veze
vezu
waba
wabo
wabi
wabe
wabu
waca
waco
waci
wace
wacu
wada
wado
wadi
wade
wadu
wafa
wafo
wafi
wafe
wafu
waga
wago
wagi
wage
wagu
waha
waho
wahi
wahe
wahu
waja
wajo
waji
waje
waju
waka
wako
waki
wake
waku
wala
walo
wali
wale
walu
wama
wamo
wami
wame
wamu
wana
wano
wani
wane
wanu
wapa
wapo
wapi
wape
wapu
waqi
waqu
wara
waro
wari
ware
waru
wasa
waso
wasi
wase
wasu
wata
wato
wati
wate
watu
wava
wavo
wavi
wave
wawa
wawo
wawi
wawe
wawu
waxi
waxu
waya
wayo
wayi
waye
wayu
waza
wazo
wazi
waze
wazu
woba
wobo
wobi
wobe
wobu
woca
woco
woci
woce
wocu
woda
wodo
wodi
wode
wodu
wofa
wofo
wofi
wofe
wofu
woga
wogo
wogi
woge
wogu
woha
woho
wohi
wohe
wohu
woja
wojo
woji
woje
woju
woka
woko
woki
woke
woku
wola
wolo
woli
wole
wolu
woma
womo
womi
wome
womu
wona
wono
woni
wone
wonu
wopa
wopo
wopi
wope
wopu
woqi
woqu
wora
woro
wori
wore
woru
wosa
woso
wosi
wose
wosu
wota
woto
woti
wote
wotu
wova
wovo
wovi
wove
wowa
wowo
wowi
wowe
wowu
woxi
woxu
woya
woyo
woyi
woye
woyu
woza
wozo
wozi
woze
wozu
wiba
wibo
wibi
wibe
wibu
wica
wico
wici
wice
wicu
wida
wido
widi
wide
widu
wifa
wifo
wifi
wife
wifu
wiga
wigo
wigi
wige
wigu
wiha
wiho
wihi
wihe
wihu
wija
wijo
wiji
wije
wiju
wika
wiko
wiki
wike
wiku
wila
wilo
wili
wile
wilu
wima
wimo
wimi
wime
wimu
wina
wino
wini
wine
winu
wipa
wipo
wipi
wipe
wipu
wiqi
wiqu
wira
wiro
wiri
wire
wiru
wisa
wiso
wisi
wise
wisu
wita
wito
witi
wite
witu
wiva
wivo
wivi
wive
wiwa
wiwo
wiwi
wiwe
wiwu
wixi
wixu
wiya
wiyo
wiyi
wiye
wiyu
wiza
wizo
wizi
wize
wizu
weba
webo
webi
webe
webu
weca
weco
weci
wece
wecu
weda
wedo
wedi
wede
wedu
wefa
wefo
wefi
wefe
wefu
wega
wego
wegi
wege
wegu
weha
weho
wehi
wehe
wehu
weja
wejo
weji
weje
weju
weka
weko
weki
weke
weku
wela
welo
weli
wele
welu
wema
wemo
wemi
weme
wemu
wena
weno
weni
wene
wenu
wepa
wepo
wepi
wepe
wepu
weqi
wequ
wera
wero
weri
were
weru
wesa
weso
wesi
wese
wesu
weta
weto
weti
wete
wetu
weva
wevo
wevi
weve
wewa
wewo
wewi
wewe
wewu
wexi
wexu
weya
weyo
weyi
weye
weyu
weza
wezo
wezi
weze
wezu
wuba
wubo
wubi
wube
wubu
wuca
wuco
wuci
wuce
wucu
wuda
wudo
wudi
wude
wudu
wufa
wufo
wufi
wufe
wufu
wuga
wugo
wugi
wuge
wugu
wuha
wuho
wuhi
wuhe
wuhu
wuja
wujo
wuji
wuje
wuju
wuka
wuko
wuki
wuke
wuku
wula
wulo
wuli
wule
wulu
wuma
wumo
wumi
wume
wumu
wuna
wuno
wuni
wune
wunu
wupa
wupo
wupi
wupe
wupu
wuqi
wuqu
wura
wuro
wuri
wure
wuru
wusa
wuso
wusi
wuse
wusu
wuta
wuto
wuti
wute
wutu
wuva
wuvo
wuvi
wuve
wuwa
wuwo
wuwi
wuwe
wuwu
wuxi
wuxu
wuya
wuyo
wuyi
wuye
wuyu
wuza
wuzo
wuzi
wuze
wuzu
xiba
xibo
xibi
xibe
xibu
xica
xico
xici
xice
xicu
xida
xido
xidi
xide
xidu
xifa
xifo
xifi
xife
xifu
xiga
xigo
xigi
xige
xigu
xiha
xiho
xihi
xihe
xihu
xija
xijo
xiji
xije
xiju
xika
xiko
xiki
xike
xiku
xila
xilo
xili
xile
xilu
xima
ximo
ximi
xime
ximu
xina
xino
xini
xine
xinu
xipa
xipo
xipi
xipe
xipu
xiqi
xiqu
xira
xiro
xiri
xire
xiru
xisa
xiso
xisi
xise
xisu
xita
xito
xiti
xite
xitu
xiva
xivo
xivi
xive
xiwa
xiwo
xiwi
xiwe
xiwu
xixi
xixu
xiya
xiyo
xiyi
xiye
xiyu
xiza
xizo
xizi
xize
xizu
xuba
xubo
xubi
xube
xubu
xuca
xuco
xuci
xuce
xucu
xuda
xudo
xudi
xude
xudu
xufa
xufo
xufi
xufe
xufu
xuga
xugo
xugi
xuge
xugu
xuha
xuho
xuhi
xuhe
xuhu
xuja
xujo
xuji
xuje
xuju
xuka
xuko
xuki
xuke
xuku
xula
xulo
xuli
xule
xulu
xuma
xumo
xumi
xume
xumu
xuna
xuno
xuni
xune
xunu
xupa
xupo
xupi
xupe
xupu
xuqi
xuqu
xura
xuro
xuri
xure
xuru
xusa
xuso
xusi
xuse
xusu
xuta
xuto
xuti
xute
xutu
xuva
xuvo
xuvi
xuve
xuwa
xuwo
xuwi
xuwe
xuwu
xuxi
xuxu
xuya
xuyo
xuyi
xuye
xuyu
xuza
xuzo
xuzi
xuze
xuzu
yaba
yabo
yabi
yabe
yabu
yaca
yaco
yaci
yace
yacu
yada
yado
yadi
yade
yadu
yafa
yafo
yafi
yafe
yafu
yaga
yago
yagi
yage
yagu
yaha
yaho
yahi
yahe
yahu
yaja
yajo
yaji
yaje
yaju
yaka
yako
yaki
yake
yaku
yala
yalo
yali
yale
yalu
yama
yamo
yami
yame
yamu
yana
yano
yani
yane
yanu
yapa
yapo
yapi
yape
yapu
yaqi
yaqu
yara
yaro
yari
yare
yaru
yasa
yaso
yasi
yase
yasu
yata
yato
yati
yate
yatu
yava
yavo
yavi
yave
yawa
yawo
yawi
yawe
yawu
yaxi
yaxu
yaya
yayo
yayi
yaye
yayu
yaza
yazo
yazi
yaze
yazu
yoba
yobo
yobi
yobe
yobu
yoca
yoco
yoci
yoce
yocu
yoda
yodo
yodi
yode
yodu
yofa
yofo
yofi
yofe
yofu
yoga
yogo
yogi
yoge
yogu
yoha
yoho
yohi
yohe
yohu
yoja
yojo
yoji
yoje
yoju
yoka
yoko
yoki
yoke
yoku
yola
yolo
yoli
yole
yolu
yoma
yomo
yomi
yome
yomu
yona
yono
yoni
yone
yonu
yopa
yopo
yopi
yope
yopu
yoqi
yoqu
yora
yoro
yori
yore
yoru
yosa
yoso
yosi
yose
yosu
yota
yoto
yoti
yote
yotu
yova
yovo
yovi
yove
yowa
yowo
yowi
yowe
yowu
yoxi
yoxu
yoya
yoyo
yoyi
yoye
yoyu
yoza
yozo
yozi
yoze
yozu
yiba
yibo
yibi
yibe
yibu
yica
yico
yici
yice
yicu
yida
yido
yidi
yide
yidu
yifa
yifo
yifi
yife
yifu
yiga
yigo
yigi
yige
yigu
yiha
yiho
yihi
yihe
yihu
yija
yijo
yiji
yije
yiju
yika
yiko
yiki
yike
yiku
yila
yilo
yili
yile
yilu
yima
yimo
yimi
yime
yimu
yina
yino
yini
yine
yinu
yipa
yipo
yipi
yipe
yipu
yiqi
yiqu
yira
yiro
yiri
yire
yiru
yisa
yiso
yisi
yise
yisu
yita
yito
yiti
yite
yitu
yiva
yivo
yivi
yive
yiwa
yiwo
yiwi
yiwe
yiwu
yixi
yixu
yiya
yiyo
yiyi
yiye
yiyu
yiza
yizo
yizi
yize
yizu
yeba
yebo
yebi
yebe
yebu
yeca
yeco
yeci
yece
yecu
yeda
yedo
yedi
yede
yedu
yefa
yefo
yefi
yefe
yefu
yega
yego
yegi
yege
yegu
yeha
yeho
yehi
yehe
yehu
yeja
yejo
yeji
yeje
yeju
yeka
yeko
yeki
yeke
yeku
yela
yelo
yeli
yele
yelu
yema
yemo
yemi
yeme
yemu
yena
yeno
yeni
yene
yenu
yepa
yepo
yepi
yepe
yepu
yeqi
yequ
yera
yero
yeri
yere
yeru
yesa
yeso
yesi
yese
yesu
yeta
yeto
yeti
yete
yetu
yeva
yevo
yevi
yeve
yewa
yewo
yewi
yewe
yewu
yexi
yexu
yeya
yeyo
yeyi
yeye
yeyu
yeza
yezo
yezi
yeze
yezu
yuba
yubo
yubi
yube
yubu
yuca
yuco
yuci
yuce
yucu
yuda
yudo
yudi
yude
yudu
yufa
yufo
yufi
yufe
yufu
yuga
yugo
yugi
yuge
yugu
yuha
yuho
yuhi
yuhe
yuhu
yuja
yujo
yuji
yuje
yuju
yuka
yuko
yuki
yuke
yuku
yula
yulo
yuli
yule
yulu
yuma
yumo
yumi
yume
yumu
yuna
yuno
yuni
yune
yunu
yupa
yupo
yupi
yupe
yupu
yuqi
yuqu
yura
yuro
yuri
yure
yuru
yusa
yuso
yusi
yuse
yusu
yuta
yuto
yuti
yute
yutu
yuva
yuvo
yuvi
yuve
yuwa
yuwo
yuwi
yuwe
yuwu
yuxi
yuxu
yuya
yuyo
yuyi
yuye
yuyu
yuza
yuzo
yuzi
yuze
yuzu
zaba
zabo
zabi
zabe
zabu
zaca
zaco
zaci
zace
zacu
zada
zado
zadi
zade
zadu
zafa
zafo
zafi
zafe
zafu
zaga
zago
zagi
zage
zagu
zaha
zaho
zahi
zahe
zahu
zaja
zajo
zaji
zaje
zaju
zaka
zako
zaki
zake
zaku
zala
zalo
zali
zale
zalu
zama
zamo
zami
zame
zamu
zana
zano
zani
zane
zanu
zapa
zapo
zapi
zape
zapu
zaqi
zaqu
zara
zaro
zari
zare
zaru
zasa
zaso
zasi
zase
zasu
zata
zato
zati
zate
zatu
zava
zavo
zavi
zave
zawa
zawo
zawi
zawe
zawu
zaxi
zaxu
zaya
zayo
zayi
zaye
zayu
zaza
zazo
zazi
zaze
zazu
zoba
zobo
zobi
zobe
zobu
zoca
zoco
zoci
zoce
zocu
zoda
zodo
zodi
zode
zodu
zofa
zofo
zofi
zofe
zofu
zoga
zogo
zogi
zoge
zogu
zoha
zoho
zohi
zohe
zohu
zoja
zojo
zoji
zoje
zoju
zoka
zoko
zoki
zoke
zoku
zola
zolo
zoli
zole
zolu
zoma
zomo
zomi
zome
zomu
zona
zono
zoni
zone
zonu
zopa
zopo
zopi
zope
zopu
zoqi
zoqu
zora
zoro
zori
zore
zoru
zosa
zoso
zosi
zose
zosu
zota
zoto
zoti
zote
zotu
zova
zovo
zovi
zove
zowa
zowo
zowi
zowe
zowu
zoxi
zoxu
zoya
zoyo
zoyi
zoye
zoyu
zoza
zozo
zozi
zoze
zozu
ziba
zibo
zibi
zibe
zibu
zica
zico
zici
zice
zicu
zida
zido
zidi
zide
zidu
zifa
zifo
zifi
zife
zifu
ziga
zigo
zigi
zige
zigu
ziha
ziho
zihi
zihe
zihu
zija
zijo
ziji
zije
ziju
zika
ziko
ziki
zike
ziku
zila
zilo
zili
zile
zilu
zima
zimo
zimi
zime
zimu
zina
zino
zini
zine
zinu
zipa
zipo
zipi
zipe
zipu
ziqi
ziqu
zira
ziro
ziri
zire
ziru
zisa
ziso
zisi
zise
zisu
zita
zito
ziti
zite
zitu
ziva
zivo
zivi
zive
ziwa
ziwo
ziwi
ziwe
ziwu
zixi
zixu
ziya
ziyo
ziyi
ziye
ziyu
ziza
zizo
zizi
zize
zizu
zeba
zebo
zebi
zebe
zebu
zeca
zeco
zeci
zece
zecu
zeda
zedo
zedi
zede
zedu
zefa
zefo
zefi
zefe
zefu
zega
zego
zegi
zege
zegu
zeha
zeho
zehi
zehe
zehu
zeja
zejo
zeji
zeje
zeju
zeka
zeko
zeki
zeke
zeku
zela
zelo
zeli
zele
zelu
zema
zemo
zemi
zeme
zemu
zena
zeno
zeni
zene
zenu
zepa
zepo
zepi
zepe
zepu
zeqi
zequ
zera
zero
zeri
zere
zeru
zesa
zeso
zesi
zese
zesu
zeta
zeto
zeti
zete
zetu
zeva
zevo
zevi
zeve
zewa
zewo
zewi
zewe
zewu
zexi
zexu
zeya
zeyo
zeyi
zeye
zeyu
zeza
zezo
zezi
zeze
zezu
zuba
zubo
zubi
zube
zubu
zuca
zuco
zuci
zuce
zucu
zuda
zudo
zudi
zude
zudu
zufa
zufo
zufi
zufe
zufu
zuga
zugo
zugi
zuge
zugu
zuha
zuho
zuhi
zuhe
zuhu
zuja
zujo
zuji
zuje
zuju
zuka
zuko
zuki
zuke
zuku
zula
zulo
zuli
zule
zulu
zuma
zumo
zumi
zume
zumu
zuna
zuno
zuni
zune
zunu
zupa
zupo
zupi
zupe
zupu
zuqi
zuqu
zura
zuro
zuri
zure
zuru
zusa
zuso
zusi
zuse
zusu
zuta
zuto
zuti
zute
zutu
zuva
zuvo
zuvi
zuve
zuwa
zuwo
zuwi
zuwe
zuwu
zuxi
zuxu
zuya
zuyo
zuyi
zuye
zuyu
zuza
zuzo
zuzi
zuze
zuzu

非双拼时排除XQU后,由此生成5776个CVCV清单)

baba
babe
babi
babo
baca
bace
baci
baco
bada
bade
badi
bado
bafa
bafe
bafi
bafo
baga
bage
bagi
bago
baha
bahe
bahi
baho
baja
baje
baji
bajo
baka
bake
baki
bako
bala
bale
bali
balo
bama
bame
bami
bamo
bana
bane
bani
bano
bapa
bape
bapi
bapo
bara
bare
bari
baro
basa
base
basi
baso
bata
bate
bati
bato
bava
bave
bavi
bavo
bawa
bawe
bawi
bawo
baya
baye
bayi
bayo
baza
baze
bazi
bazo
beba
bebe
bebi
bebo
beca
bece
beci
beco
beda
bede
bedi
bedo
befa
befe
befi
befo
bega
bege
begi
bego
beha
behe
behi
beho
beja
beje
beji
bejo
beka
beke
beki
beko
bela
bele
beli
belo
bema
beme
bemi
bemo
bena
bene
beni
beno
bepa
bepe
bepi
bepo
bera
bere
beri
bero
besa
bese
besi
beso
beta
bete
beti
beto
beva
beve
bevi
bevo
bewa
bewe
bewi
bewo
beya
beye
beyi
beyo
beza
beze
bezi
bezo
biba
bibe
bibi
bibo
bica
bice
bici
bico
bida
bide
bidi
bido
bifa
bife
bifi
bifo
biga
bige
bigi
bigo
biha
bihe
bihi
biho
bija
bije
biji
bijo
bika
bike
biki
biko
bila
bile
bili
bilo
bima
bime
bimi
bimo
bina
bine
bini
bino
bipa
bipe
bipi
bipo
bira
bire
biri
biro
bisa
bise
bisi
biso
bita
bite
biti
bito
biva
bive
bivi
bivo
biwa
biwe
biwi
biwo
biya
biye
biyi
biyo
biza
bize
bizi
bizo
boba
bobe
bobi
bobo
boca
boce
boci
boco
boda
bode
bodi
bodo
bofa
bofe
bofi
bofo
boga
boge
bogi
bogo
boha
bohe
bohi
boho
boja
boje
boji
bojo
boka
boke
boki
boko
bola
bole
boli
bolo
boma
bome
bomi
bomo
bona
bone
boni
bono
bopa
bope
bopi
bopo
bora
bore
bori
boro
bosa
bose
bosi
boso
bota
bote
boti
boto
bova
bove
bovi
bovo
bowa
bowe
bowi
bowo
boya
boye
boyi
boyo
boza
boze
bozi
bozo
caba
cabe
cabi
cabo
caca
cace
caci
caco
cada
cade
cadi
cado
cafa
cafe
cafi
cafo
caga
cage
cagi
cago
caha
cahe
cahi
caho
caja
caje
caji
cajo
caka
cake
caki
cako
cala
cale
cali
calo
cama
came
cami
camo
cana
cane
cani
cano
capa
cape
capi
capo
cara
care
cari
caro
casa
case
casi
caso
cata
cate
cati
cato
cava
cave
cavi
cavo
cawa
cawe
cawi
cawo
caya
caye
cayi
cayo
caza
caze
cazi
cazo
ceba
cebe
cebi
cebo
ceca
cece
ceci
ceco
ceda
cede
cedi
cedo
cefa
cefe
cefi
cefo
cega
cege
cegi
cego
ceha
cehe
cehi
ceho
ceja
ceje
ceji
cejo
ceka
ceke
ceki
ceko
cela
cele
celi
celo
cema
ceme
cemi
cemo
cena
cene
ceni
ceno
cepa
cepe
cepi
cepo
cera
cere
ceri
cero
cesa
cese
cesi
ceso
ceta
cete
ceti
ceto
ceva
ceve
cevi
cevo
cewa
cewe
cewi
cewo
ceya
ceye
ceyi
ceyo
ceza
ceze
cezi
cezo
ciba
cibe
cibi
cibo
cica
cice
cici
cico
cida
cide
cidi
cido
cifa
cife
cifi
cifo
ciga
cige
cigi
cigo
ciha
cihe
cihi
ciho
cija
cije
ciji
cijo
cika
cike
ciki
ciko
cila
cile
cili
cilo
cima
cime
cimi
cimo
cina
cine
cini
cino
cipa
cipe
cipi
cipo
cira
cire
ciri
ciro
cisa
cise
cisi
ciso
cita
cite
citi
cito
civa
cive
civi
civo
ciwa
ciwe
ciwi
ciwo
ciya
ciye
ciyi
ciyo
ciza
cize
cizi
cizo
coba
cobe
cobi
cobo
coca
coce
coci
coco
coda
code
codi
codo
cofa
cofe
cofi
cofo
coga
coge
cogi
cogo
coha
cohe
cohi
coho
coja
coje
coji
cojo
coka
coke
coki
coko
cola
cole
coli
colo
coma
come
comi
como
cona
cone
coni
cono
copa
cope
copi
copo
cora
core
cori
coro
cosa
cose
cosi
coso
cota
cote
coti
coto
cova
cove
covi
covo
cowa
cowe
cowi
cowo
coya
coye
coyi
coyo
coza
coze
cozi
cozo
daba
dabe
dabi
dabo
daca
dace
daci
daco
dada
dade
dadi
dado
dafa
dafe
dafi
dafo
daga
dage
dagi
dago
daha
dahe
dahi
daho
daja
daje
daji
dajo
daka
dake
daki
dako
dala
dale
dali
dalo
dama
dame
dami
damo
dana
dane
dani
dano
dapa
dape
dapi
dapo
dara
dare
dari
daro
dasa
dase
dasi
daso
data
date
dati
dato
dava
dave
davi
davo
dawa
dawe
dawi
dawo
daya
daye
dayi
dayo
daza
daze
dazi
dazo
deba
debe
debi
debo
deca
dece
deci
deco
deda
dede
dedi
dedo
defa
defe
defi
defo
dega
dege
degi
dego
deha
dehe
dehi
deho
deja
deje
deji
dejo
deka
deke
deki
deko
dela
dele
deli
delo
dema
deme
demi
demo
dena
dene
deni
deno
depa
depe
depi
depo
dera
dere
deri
dero
desa
dese
desi
deso
deta
dete
deti
deto
deva
deve
devi
devo
dewa
dewe
dewi
dewo
deya
deye
deyi
deyo
deza
deze
dezi
dezo
diba
dibe
dibi
dibo
dica
dice
dici
dico
dida
dide
didi
dido
difa
dife
difi
difo
diga
dige
digi
digo
diha
dihe
dihi
diho
dija
dije
diji
dijo
dika
dike
diki
diko
dila
dile
dili
dilo
dima
dime
dimi
dimo
dina
dine
dini
dino
dipa
dipe
dipi
dipo
dira
dire
diri
diro
disa
dise
disi
diso
dita
dite
diti
dito
diva
dive
divi
divo
diwa
diwe
diwi
diwo
diya
diye
diyi
diyo
diza
dize
dizi
dizo
doba
dobe
dobi
dobo
doca
doce
doci
doco
doda
dode
dodi
dodo
dofa
dofe
dofi
dofo
doga
doge
dogi
dogo
doha
dohe
dohi
doho
doja
doje
doji
dojo
doka
doke
doki
doko
dola
dole
doli
dolo
doma
dome
domi
domo
dona
done
doni
dono
dopa
dope
dopi
dopo
dora
dore
dori
doro
dosa
dose
dosi
doso
dota
dote
doti
doto
dova
dove
dovi
dovo
dowa
dowe
dowi
dowo
doya
doye
doyi
doyo
doza
doze
dozi
dozo
faba
fabe
fabi
fabo
faca
face
faci
faco
fada
fade
fadi
fado
fafa
fafe
fafi
fafo
faga
fage
fagi
fago
faha
fahe
fahi
faho
faja
faje
faji
fajo
faka
fake
faki
fako
fala
fale
fali
falo
fama
fame
fami
famo
fana
fane
fani
fano
fapa
fape
fapi
fapo
fara
fare
fari
faro
fasa
fase
fasi
faso
fata
fate
fati
fato
fava
fave
favi
favo
fawa
fawe
fawi
fawo
faya
faye
fayi
fayo
faza
faze
fazi
fazo
feba
febe
febi
febo
feca
fece
feci
feco
feda
fede
fedi
fedo
fefa
fefe
fefi
fefo
fega
fege
fegi
fego
feha
fehe
fehi
feho
feja
feje
feji
fejo
feka
feke
feki
feko
fela
fele
feli
felo
fema
feme
femi
femo
fena
fene
feni
feno
fepa
fepe
fepi
fepo
fera
fere
feri
fero
fesa
fese
fesi
feso
feta
fete
feti
feto
feva
feve
fevi
fevo
fewa
fewe
fewi
fewo
feya
feye
feyi
feyo
feza
feze
fezi
fezo
fiba
fibe
fibi
fibo
fica
fice
fici
fico
fida
fide
fidi
fido
fifa
fife
fifi
fifo
figa
fige
figi
figo
fiha
fihe
fihi
fiho
fija
fije
fiji
fijo
fika
fike
fiki
fiko
fila
file
fili
filo
fima
fime
fimi
fimo
fina
fine
fini
fino
fipa
fipe
fipi
fipo
fira
fire
firi
firo
fisa
fise
fisi
fiso
fita
fite
fiti
fito
fiva
five
fivi
fivo
fiwa
fiwe
fiwi
fiwo
fiya
fiye
fiyi
fiyo
fiza
fize
fizi
fizo
foba
fobe
fobi
fobo
foca
foce
foci
foco
foda
fode
fodi
fodo
fofa
fofe
fofi
fofo
foga
foge
fogi
fogo
foha
fohe
fohi
foho
foja
foje
foji
fojo
foka
foke
foki
foko
fola
fole
foli
folo
foma
fome
fomi
fomo
fona
fone
foni
fono
fopa
fope
fopi
fopo
fora
fore
fori
foro
fosa
fose
fosi
foso
fota
fote
foti
foto
fova
fove
fovi
fovo
fowa
fowe
fowi
fowo
foya
foye
foyi
foyo
foza
foze
fozi
fozo
gaba
gabe
gabi
gabo
gaca
gace
gaci
gaco
gada
gade
gadi
gado
gafa
gafe
gafi
gafo
gaga
gage
gagi
gago
gaha
gahe
gahi
gaho
gaja
gaje
gaji
gajo
gaka
gake
gaki
gako
gala
gale
gali
galo
gama
game
gami
gamo
gana
gane
gani
gano
gapa
gape
gapi
gapo
gara
gare
gari
garo
gasa
gase
gasi
gaso
gata
gate
gati
gato
gava
gave
gavi
gavo
gawa
gawe
gawi
gawo
gaya
gaye
gayi
gayo
gaza
gaze
gazi
gazo
geba
gebe
gebi
gebo
geca
gece
geci
geco
geda
gede
gedi
gedo
gefa
gefe
gefi
gefo
gega
gege
gegi
gego
geha
gehe
gehi
geho
geja
geje
geji
gejo
geka
geke
geki
geko
gela
gele
geli
gelo
gema
geme
gemi
gemo
gena
gene
geni
geno
gepa
gepe
gepi
gepo
gera
gere
geri
gero
gesa
gese
gesi
geso
geta
gete
geti
geto
geva
geve
gevi
gevo
gewa
gewe
gewi
gewo
geya
geye
geyi
geyo
geza
geze
gezi
gezo
giba
gibe
gibi
gibo
gica
gice
gici
gico
gida
gide
gidi
gido
gifa
gife
gifi
gifo
giga
gige
gigi
gigo
giha
gihe
gihi
giho
gija
gije
giji
gijo
gika
gike
giki
giko
gila
gile
gili
gilo
gima
gime
gimi
gimo
gina
gine
gini
gino
gipa
gipe
gipi
gipo
gira
gire
giri
giro
gisa
gise
gisi
giso
gita
gite
giti
gito
giva
give
givi
givo
giwa
giwe
giwi
giwo
giya
giye
giyi
giyo
giza
gize
gizi
gizo
goba
gobe
gobi
gobo
goca
goce
goci
goco
goda
gode
godi
godo
gofa
gofe
gofi
gofo
goga
goge
gogi
gogo
goha
gohe
gohi
goho
goja
goje
goji
gojo
goka
goke
goki
goko
gola
gole
goli
golo
goma
gome
gomi
gomo
gona
gone
goni
gono
gopa
gope
gopi
gopo
gora
gore
gori
goro
gosa
gose
gosi
goso
gota
gote
goti
goto
gova
gove
govi
govo
gowa
gowe
gowi
gowo
goya
goye
goyi
goyo
goza
goze
gozi
gozo
haba
habe
habi
habo
haca
hace
haci
haco
hada
hade
hadi
hado
hafa
hafe
hafi
hafo
haga
hage
hagi
hago
haha
hahe
hahi
haho
haja
haje
haji
hajo
haka
hake
haki
hako
hala
hale
hali
halo
hama
hame
hami
hamo
hana
hane
hani
hano
hapa
hape
hapi
hapo
hara
hare
hari
haro
hasa
hase
hasi
haso
hata
hate
hati
hato
hava
have
havi
havo
hawa
hawe
hawi
hawo
haya
haye
hayi
hayo
haza
haze
hazi
hazo
heba
hebe
hebi
hebo
heca
hece
heci
heco
heda
hede
hedi
hedo
hefa
hefe
hefi
hefo
hega
hege
hegi
hego
heha
hehe
hehi
heho
heja
heje
heji
hejo
heka
heke
heki
heko
hela
hele
heli
helo
hema
heme
hemi
hemo
hena
hene
heni
heno
hepa
hepe
hepi
hepo
hera
here
heri
hero
hesa
hese
hesi
heso
heta
hete
heti
heto
heva
heve
hevi
hevo
hewa
hewe
hewi
hewo
heya
heye
heyi
heyo
heza
heze
hezi
hezo
hiba
hibe
hibi
hibo
hica
hice
hici
hico
hida
hide
hidi
hido
hifa
hife
hifi
hifo
higa
hige
higi
higo
hiha
hihe
hihi
hiho
hija
hije
hiji
hijo
hika
hike
hiki
hiko
hila
hile
hili
hilo
hima
hime
himi
himo
hina
hine
hini
hino
hipa
hipe
hipi
hipo
hira
hire
hiri
hiro
hisa
hise
hisi
hiso
hita
hite
hiti
hito
hiva
hive
hivi
hivo
hiwa
hiwe
hiwi
hiwo
hiya
hiye
hiyi
hiyo
hiza
hize
hizi
hizo
hoba
hobe
hobi
hobo
hoca
hoce
hoci
hoco
hoda
hode
hodi
hodo
hofa
hofe
hofi
hofo
hoga
hoge
hogi
hogo
hoha
hohe
hohi
hoho
hoja
hoje
hoji
hojo
hoka
hoke
hoki
hoko
hola
hole
holi
holo
homa
home
homi
homo
hona
hone
honi
hono
hopa
hope
hopi
hopo
hora
hore
hori
horo
hosa
hose
hosi
hoso
hota
hote
hoti
hoto
hova
hove
hovi
hovo
howa
howe
howi
howo
hoya
hoye
hoyi
hoyo
hoza
hoze
hozi
hozo
jaba
jabe
jabi
jabo
jaca
jace
jaci
jaco
jada
jade
jadi
jado
jafa
jafe
jafi
jafo
jaga
jage
jagi
jago
jaha
jahe
jahi
jaho
jaja
jaje
jaji
jajo
jaka
jake
jaki
jako
jala
jale
jali
jalo
jama
jame
jami
jamo
jana
jane
jani
jano
japa
jape
japi
japo
jara
jare
jari
jaro
jasa
jase
jasi
jaso
jata
jate
jati
jato
java
jave
javi
javo
jawa
jawe
jawi
jawo
jaya
jaye
jayi
jayo
jaza
jaze
jazi
jazo
jeba
jebe
jebi
jebo
jeca
jece
jeci
jeco
jeda
jede
jedi
jedo
jefa
jefe
jefi
jefo
jega
jege
jegi
jego
jeha
jehe
jehi
jeho
jeja
jeje
jeji
jejo
jeka
jeke
jeki
jeko
jela
jele
jeli
jelo
jema
jeme
jemi
jemo
jena
jene
jeni
jeno
jepa
jepe
jepi
jepo
jera
jere
jeri
jero
jesa
jese
jesi
jeso
jeta
jete
jeti
jeto
jeva
jeve
jevi
jevo
jewa
jewe
jewi
jewo
jeya
jeye
jeyi
jeyo
jeza
jeze
jezi
jezo
jiba
jibe
jibi
jibo
jica
jice
jici
jico
jida
jide
jidi
jido
jifa
jife
jifi
jifo
jiga
jige
jigi
jigo
jiha
jihe
jihi
jiho
jija
jije
jiji
jijo
jika
jike
jiki
jiko
jila
jile
jili
jilo
jima
jime
jimi
jimo
jina
jine
jini
jino
jipa
jipe
jipi
jipo
jira
jire
jiri
jiro
jisa
jise
jisi
jiso
jita
jite
jiti
jito
jiva
jive
jivi
jivo
jiwa
jiwe
jiwi
jiwo
jiya
jiye
jiyi
jiyo
jiza
jize
jizi
jizo
joba
jobe
jobi
jobo
joca
joce
joci
joco
joda
jode
jodi
jodo
jofa
jofe
jofi
jofo
joga
joge
jogi
jogo
joha
johe
johi
joho
joja
joje
joji
jojo
joka
joke
joki
joko
jola
jole
joli
jolo
joma
jome
jomi
jomo
jona
jone
joni
jono
jopa
jope
jopi
jopo
jora
jore
jori
joro
josa
jose
josi
joso
jota
jote
joti
joto
jova
jove
jovi
jovo
jowa
jowe
jowi
jowo
joya
joye
joyi
joyo
joza
joze
jozi
jozo
kaba
kabe
kabi
kabo
kaca
kace
kaci
kaco
kada
kade
kadi
kado
kafa
kafe
kafi
kafo
kaga
kage
kagi
kago
kaha
kahe
kahi
kaho
kaja
kaje
kaji
kajo
kaka
kake
kaki
kako
kala
kale
kali
kalo
kama
kame
kami
kamo
kana
kane
kani
kano
kapa
kape
kapi
kapo
kara
kare
kari
karo
kasa
kase
kasi
kaso
kata
kate
kati
kato
kava
kave
kavi
kavo
kawa
kawe
kawi
kawo
kaya
kaye
kayi
kayo
kaza
kaze
kazi
kazo
keba
kebe
kebi
kebo
keca
kece
keci
keco
keda
kede
kedi
kedo
kefa
kefe
kefi
kefo
kega
kege
kegi
kego
keha
kehe
kehi
keho
keja
keje
keji
kejo
keka
keke
keki
keko
kela
kele
keli
kelo
kema
keme
kemi
kemo
kena
kene
keni
keno
kepa
kepe
kepi
kepo
kera
kere
keri
kero
kesa
kese
kesi
keso
keta
kete
keti
keto
keva
keve
kevi
kevo
kewa
kewe
kewi
kewo
keya
keye
keyi
keyo
keza
keze
kezi
kezo
kiba
kibe
kibi
kibo
kica
kice
kici
kico
kida
kide
kidi
kido
kifa
kife
kifi
kifo
kiga
kige
kigi
kigo
kiha
kihe
kihi
kiho
kija
kije
kiji
kijo
kika
kike
kiki
kiko
kila
kile
kili
kilo
kima
kime
kimi
kimo
kina
kine
kini
kino
kipa
kipe
kipi
kipo
kira
kire
kiri
kiro
kisa
kise
kisi
kiso
kita
kite
kiti
kito
kiva
kive
kivi
kivo
kiwa
kiwe
kiwi
kiwo
kiya
kiye
kiyi
kiyo
kiza
kize
kizi
kizo
koba
kobe
kobi
kobo
koca
koce
koci
koco
koda
kode
kodi
kodo
kofa
kofe
kofi
kofo
koga
koge
kogi
kogo
koha
kohe
kohi
koho
koja
koje
koji
kojo
koka
koke
koki
koko
kola
kole
koli
kolo
koma
kome
komi
komo
kona
kone
koni
kono
kopa
kope
kopi
kopo
kora
kore
kori
koro
kosa
kose
kosi
koso
kota
kote
koti
koto
kova
kove
kovi
kovo
kowa
kowe
kowi
kowo
koya
koye
koyi
koyo
koza
koze
kozi
kozo
laba
labe
labi
labo
laca
lace
laci
laco
lada
lade
ladi
lado
lafa
lafe
lafi
lafo
laga
lage
lagi
lago
laha
lahe
lahi
laho
laja
laje
laji
lajo
laka
lake
laki
lako
lala
lale
lali
lalo
lama
lame
lami
lamo
lana
lane
lani
lano
lapa
lape
lapi
lapo
lara
lare
lari
laro
lasa
lase
lasi
laso
lata
late
lati
lato
lava
lave
lavi
lavo
lawa
lawe
lawi
lawo
laya
laye
layi
layo
laza
laze
lazi
lazo
leba
lebe
lebi
lebo
leca
lece
leci
leco
leda
lede
ledi
ledo
lefa
lefe
lefi
lefo
lega
lege
legi
lego
leha
lehe
lehi
leho
leja
leje
leji
lejo
leka
leke
leki
leko
lela
lele
leli
lelo
lema
leme
lemi
lemo
lena
lene
leni
leno
lepa
lepe
lepi
lepo
lera
lere
leri
lero
lesa
lese
lesi
leso
leta
lete
leti
leto
leva
leve
levi
levo
lewa
lewe
lewi
lewo
leya
leye
leyi
leyo
leza
leze
lezi
lezo
liba
libe
libi
libo
lica
lice
lici
lico
lida
lide
lidi
lido
lifa
life
lifi
lifo
liga
lige
ligi
ligo
liha
lihe
lihi
liho
lija
lije
liji
lijo
lika
like
liki
liko
lila
lile
lili
lilo
lima
lime
limi
limo
lina
line
lini
lino
lipa
lipe
lipi
lipo
lira
lire
liri
liro
lisa
lise
lisi
liso
lita
lite
liti
lito
liva
live
livi
livo
liwa
liwe
liwi
liwo
liya
liye
liyi
liyo
liza
lize
lizi
lizo
loba
lobe
lobi
lobo
loca
loce
loci
loco
loda
lode
lodi
lodo
lofa
lofe
lofi
lofo
loga
loge
logi
logo
loha
lohe
lohi
loho
loja
loje
loji
lojo
loka
loke
loki
loko
lola
lole
loli
lolo
loma
lome
lomi
lomo
lona
lone
loni
lono
lopa
lope
lopi
lopo
lora
lore
lori
loro
losa
lose
losi
loso
lota
lote
loti
loto
lova
love
lovi
lovo
lowa
lowe
lowi
lowo
loya
loye
loyi
loyo
loza
loze
lozi
lozo
maba
mabe
mabi
mabo
maca
mace
maci
maco
mada
made
madi
mado
mafa
mafe
mafi
mafo
maga
mage
magi
mago
maha
mahe
mahi
maho
maja
maje
maji
majo
maka
make
maki
mako
mala
male
mali
malo
mama
mame
mami
mamo
mana
mane
mani
mano
mapa
mape
mapi
mapo
mara
mare
mari
maro
masa
mase
masi
maso
mata
mate
mati
mato
mava
mave
mavi
mavo
mawa
mawe
mawi
mawo
maya
maye
mayi
mayo
maza
maze
mazi
mazo
meba
mebe
mebi
mebo
meca
mece
meci
meco
meda
mede
medi
medo
mefa
mefe
mefi
mefo
mega
mege
megi
mego
meha
mehe
mehi
meho
meja
meje
meji
mejo
meka
meke
meki
meko
mela
mele
meli
melo
mema
meme
memi
memo
mena
mene
meni
meno
mepa
mepe
mepi
mepo
mera
mere
meri
mero
mesa
mese
mesi
meso
meta
mete
meti
meto
meva
meve
mevi
mevo
mewa
mewe
mewi
mewo
meya
meye
meyi
meyo
meza
meze
mezi
mezo
miba
mibe
mibi
mibo
mica
mice
mici
mico
mida
mide
midi
mido
mifa
mife
mifi
mifo
miga
mige
migi
migo
miha
mihe
mihi
miho
mija
mije
miji
mijo
mika
mike
miki
miko
mila
mile
mili
milo
mima
mime
mimi
mimo
mina
mine
mini
mino
mipa
mipe
mipi
mipo
mira
mire
miri
miro
misa
mise
misi
miso
mita
mite
miti
mito
miva
mive
mivi
mivo
miwa
miwe
miwi
miwo
miya
miye
miyi
miyo
miza
mize
mizi
mizo
moba
mobe
mobi
mobo
moca
moce
moci
moco
moda
mode
modi
modo
mofa
mofe
mofi
mofo
moga
moge
mogi
mogo
moha
mohe
mohi
moho
moja
moje
moji
mojo
moka
moke
moki
moko
mola
mole
moli
molo
moma
mome
momi
momo
mona
mone
moni
mono
mopa
mope
mopi
mopo
mora
more
mori
moro
mosa
mose
mosi
moso
mota
mote
moti
moto
mova
move
movi
movo
mowa
mowe
mowi
mowo
moya
moye
moyi
moyo
moza
moze
mozi
mozo
naba
nabe
nabi
nabo
naca
nace
naci
naco
nada
nade
nadi
nado
nafa
nafe
nafi
nafo
naga
nage
nagi
nago
naha
nahe
nahi
naho
naja
naje
naji
najo
naka
nake
naki
nako
nala
nale
nali
nalo
nama
name
nami
namo
nana
nane
nani
nano
napa
nape
napi
napo
nara
nare
nari
naro
nasa
nase
nasi
naso
nata
nate
nati
nato
nava
nave
navi
navo
nawa
nawe
nawi
nawo
naya
naye
nayi
nayo
naza
naze
nazi
nazo
neba
nebe
nebi
nebo
neca
nece
neci
neco
neda
nede
nedi
nedo
nefa
nefe
nefi
nefo
nega
nege
negi
nego
neha
nehe
nehi
neho
neja
neje
neji
nejo
neka
neke
neki
neko
nela
nele
neli
nelo
nema
neme
nemi
nemo
nena
nene
neni
neno
nepa
nepe
nepi
nepo
nera
nere
neri
nero
nesa
nese
nesi
neso
neta
nete
neti
neto
neva
neve
nevi
nevo
newa
newe
newi
newo
neya
neye
neyi
neyo
neza
neze
nezi
nezo
niba
nibe
nibi
nibo
nica
nice
nici
nico
nida
nide
nidi
nido
nifa
nife
nifi
nifo
niga
nige
nigi
nigo
niha
nihe
nihi
niho
nija
nije
niji
nijo
nika
nike
niki
niko
nila
nile
nili
nilo
nima
nime
nimi
nimo
nina
nine
nini
nino
nipa
nipe
nipi
nipo
nira
nire
niri
niro
nisa
nise
nisi
niso
nita
nite
niti
nito
niva
nive
nivi
nivo
niwa
niwe
niwi
niwo
niya
niye
niyi
niyo
niza
nize
nizi
nizo
noba
nobe
nobi
nobo
noca
noce
noci
noco
noda
node
nodi
nodo
nofa
nofe
nofi
nofo
noga
noge
nogi
nogo
noha
nohe
nohi
noho
noja
noje
noji
nojo
noka
noke
noki
noko
nola
nole
noli
nolo
noma
nome
nomi
nomo
nona
none
noni
nono
nopa
nope
nopi
nopo
nora
nore
nori
noro
nosa
nose
nosi
noso
nota
note
noti
noto
nova
nove
novi
novo
nowa
nowe
nowi
nowo
noya
noye
noyi
noyo
noza
noze
nozi
nozo
paba
pabe
pabi
pabo
paca
pace
paci
paco
pada
pade
padi
pado
pafa
pafe
pafi
pafo
paga
page
pagi
pago
paha
pahe
pahi
paho
paja
paje
paji
pajo
paka
pake
paki
pako
pala
pale
pali
palo
pama
pame
pami
pamo
pana
pane
pani
pano
papa
pape
papi
papo
para
pare
pari
paro
pasa
pase
pasi
paso
pata
pate
pati
pato
pava
pave
pavi
pavo
pawa
pawe
pawi
pawo
paya
paye
payi
payo
paza
paze
pazi
pazo
peba
pebe
pebi
pebo
peca
pece
peci
peco
peda
pede
pedi
pedo
pefa
pefe
pefi
pefo
pega
pege
pegi
pego
peha
pehe
pehi
peho
peja
peje
peji
pejo
peka
peke
peki
peko
pela
pele
peli
pelo
pema
peme
pemi
pemo
pena
pene
peni
peno
pepa
pepe
pepi
pepo
pera
pere
peri
pero
pesa
pese
pesi
peso
peta
pete
peti
peto
peva
peve
pevi
pevo
pewa
pewe
pewi
pewo
peya
peye
peyi
peyo
peza
peze
pezi
pezo
piba
pibe
pibi
pibo
pica
pice
pici
pico
pida
pide
pidi
pido
pifa
pife
pifi
pifo
piga
pige
pigi
pigo
piha
pihe
pihi
piho
pija
pije
piji
pijo
pika
pike
piki
piko
pila
pile
pili
pilo
pima
pime
pimi
pimo
pina
pine
pini
pino
pipa
pipe
pipi
pipo
pira
pire
piri
piro
pisa
pise
pisi
piso
pita
pite
piti
pito
piva
pive
pivi
pivo
piwa
piwe
piwi
piwo
piya
piye
piyi
piyo
piza
pize
pizi
pizo
poba
pobe
pobi
pobo
poca
poce
poci
poco
poda
pode
podi
podo
pofa
pofe
pofi
pofo
poga
poge
pogi
pogo
poha
pohe
pohi
poho
poja
poje
poji
pojo
poka
poke
poki
poko
pola
pole
poli
polo
poma
pome
pomi
pomo
pona
pone
poni
pono
popa
pope
popi
popo
pora
pore
pori
poro
posa
pose
posi
poso
pota
pote
poti
poto
pova
pove
povi
povo
powa
powe
powi
powo
poya
poye
poyi
poyo
poza
poze
pozi
pozo
raba
rabe
rabi
rabo
raca
race
raci
raco
rada
rade
radi
rado
rafa
rafe
rafi
rafo
raga
rage
ragi
rago
raha
rahe
rahi
raho
raja
raje
raji
rajo
raka
rake
raki
rako
rala
rale
rali
ralo
rama
rame
rami
ramo
rana
rane
rani
rano
rapa
rape
rapi
rapo
rara
rare
rari
raro
rasa
rase
rasi
raso
rata
rate
rati
rato
rava
rave
ravi
ravo
rawa
rawe
rawi
rawo
raya
raye
rayi
rayo
raza
raze
razi
razo
reba
rebe
rebi
rebo
reca
rece
reci
reco
reda
rede
redi
redo
refa
refe
refi
refo
rega
rege
regi
rego
reha
rehe
rehi
reho
reja
reje
reji
rejo
reka
reke
reki
reko
rela
rele
reli
relo
rema
reme
remi
remo
rena
rene
reni
reno
repa
repe
repi
repo
rera
rere
reri
rero
resa
rese
resi
reso
reta
rete
reti
reto
reva
reve
revi
revo
rewa
rewe
rewi
rewo
reya
reye
reyi
reyo
reza
reze
rezi
rezo
riba
ribe
ribi
ribo
rica
rice
rici
rico
rida
ride
ridi
rido
rifa
rife
rifi
rifo
riga
rige
rigi
rigo
riha
rihe
rihi
riho
rija
rije
riji
rijo
rika
rike
riki
riko
rila
rile
rili
rilo
rima
rime
rimi
rimo
rina
rine
rini
rino
ripa
ripe
ripi
ripo
rira
rire
riri
riro
risa
rise
risi
riso
rita
rite
riti
rito
riva
rive
rivi
rivo
riwa
riwe
riwi
riwo
riya
riye
riyi
riyo
riza
rize
rizi
rizo
roba
robe
robi
robo
roca
roce
roci
roco
roda
rode
rodi
rodo
rofa
rofe
rofi
rofo
roga
roge
rogi
rogo
roha
rohe
rohi
roho
roja
roje
roji
rojo
roka
roke
roki
roko
rola
role
roli
rolo
roma
rome
romi
romo
rona
rone
roni
rono
ropa
rope
ropi
ropo
rora
rore
rori
roro
rosa
rose
rosi
roso
rota
rote
roti
roto
rova
rove
rovi
rovo
rowa
rowe
rowi
rowo
roya
roye
royi
royo
roza
roze
rozi
rozo
saba
sabe
sabi
sabo
saca
sace
saci
saco
sada
sade
sadi
sado
safa
safe
safi
safo
saga
sage
sagi
sago
saha
sahe
sahi
saho
saja
saje
saji
sajo
saka
sake
saki
sako
sala
sale
sali
salo
sama
same
sami
samo
sana
sane
sani
sano
sapa
sape
sapi
sapo
sara
sare
sari
saro
sasa
sase
sasi
saso
sata
sate
sati
sato
sava
save
savi
savo
sawa
sawe
sawi
sawo
saya
saye
sayi
sayo
saza
saze
sazi
sazo
seba
sebe
sebi
sebo
seca
sece
seci
seco
seda
sede
sedi
sedo
sefa
sefe
sefi
sefo
sega
sege
segi
sego
seha
sehe
sehi
seho
seja
seje
seji
sejo
seka
seke
seki
seko
sela
sele
seli
selo
sema
seme
semi
semo
sena
sene
seni
seno
sepa
sepe
sepi
sepo
sera
sere
seri
sero
sesa
sese
sesi
seso
seta
sete
seti
seto
seva
seve
sevi
sevo
sewa
sewe
sewi
sewo
seya
seye
seyi
seyo
seza
seze
sezi
sezo
siba
sibe
sibi
sibo
sica
sice
sici
sico
sida
side
sidi
sido
sifa
sife
sifi
sifo
siga
sige
sigi
sigo
siha
sihe
sihi
siho
sija
sije
siji
sijo
sika
sike
siki
siko
sila
sile
sili
silo
sima
sime
simi
simo
sina
sine
sini
sino
sipa
sipe
sipi
sipo
sira
sire
siri
siro
sisa
sise
sisi
siso
sita
site
siti
sito
siva
sive
sivi
sivo
siwa
siwe
siwi
siwo
siya
siye
siyi
siyo
siza
size
sizi
sizo
soba
sobe
sobi
sobo
soca
soce
soci
soco
soda
sode
sodi
sodo
sofa
sofe
sofi
sofo
soga
soge
sogi
sogo
soha
sohe
sohi
soho
soja
soje
soji
sojo
soka
soke
soki
soko
sola
sole
soli
solo
soma
some
somi
somo
sona
sone
soni
sono
sopa
sope
sopi
sopo
sora
sore
sori
soro
sosa
sose
sosi
soso
sota
sote
soti
soto
sova
sove
sovi
sovo
sowa
sowe
sowi
sowo
soya
soye
soyi
soyo
soza
soze
sozi
sozo
taba
tabe
tabi
tabo
taca
tace
taci
taco
tada
tade
tadi
tado
tafa
tafe
tafi
tafo
taga
tage
tagi
tago
taha
tahe
tahi
taho
taja
taje
taji
tajo
taka
take
taki
tako
tala
tale
tali
talo
tama
tame
tami
tamo
tana
tane
tani
tano
tapa
tape
tapi
tapo
tara
tare
tari
taro
tasa
tase
tasi
taso
tata
tate
tati
tato
tava
tave
tavi
tavo
tawa
tawe
tawi
tawo
taya
taye
tayi
tayo
taza
taze
tazi
tazo
teba
tebe
tebi
tebo
teca
tece
teci
teco
teda
tede
tedi
tedo
tefa
tefe
tefi
tefo
tega
tege
tegi
tego
teha
tehe
tehi
teho
teja
teje
teji
tejo
teka
teke
teki
teko
tela
tele
teli
telo
tema
teme
temi
temo
tena
tene
teni
teno
tepa
tepe
tepi
tepo
tera
tere
teri
tero
tesa
tese
tesi
teso
teta
tete
teti
teto
teva
teve
tevi
tevo
tewa
tewe
tewi
tewo
teya
teye
teyi
teyo
teza
teze
tezi
tezo
tiba
tibe
tibi
tibo
tica
tice
tici
tico
tida
tide
tidi
tido
tifa
tife
tifi
tifo
tiga
tige
tigi
tigo
tiha
tihe
tihi
tiho
tija
tije
tiji
tijo
tika
tike
tiki
tiko
tila
tile
tili
tilo
tima
time
timi
timo
tina
tine
tini
tino
tipa
tipe
tipi
tipo
tira
tire
tiri
tiro
tisa
tise
tisi
tiso
tita
tite
titi
tito
tiva
tive
tivi
tivo
tiwa
tiwe
tiwi
tiwo
tiya
tiye
tiyi
tiyo
tiza
tize
tizi
tizo
toba
tobe
tobi
tobo
toca
toce
toci
toco
toda
tode
todi
todo
tofa
tofe
tofi
tofo
toga
toge
togi
togo
toha
tohe
tohi
toho
toja
toje
toji
tojo
toka
toke
toki
toko
tola
tole
toli
tolo
toma
tome
tomi
tomo
tona
tone
toni
tono
topa
tope
topi
topo
tora
tore
tori
toro
tosa
tose
tosi
toso
tota
tote
toti
toto
tova
tove
tovi
tovo
towa
towe
towi
towo
toya
toye
toyi
toyo
toza
toze
tozi
tozo
vaba
vabe
vabi
vabo
vaca
vace
vaci
vaco
vada
vade
vadi
vado
vafa
vafe
vafi
vafo
vaga
vage
vagi
vago
vaha
vahe
vahi
vaho
vaja
vaje
vaji
vajo
vaka
vake
vaki
vako
vala
vale
vali
valo
vama
vame
vami
vamo
vana
vane
vani
vano
vapa
vape
vapi
vapo
vara
vare
vari
varo
vasa
vase
vasi
vaso
vata
vate
vati
vato
vava
vave
vavi
vavo
vawa
vawe
vawi
vawo
vaya
vaye
vayi
vayo
vaza
vaze
vazi
vazo
veba
vebe
vebi
vebo
veca
vece
veci
veco
veda
vede
vedi
vedo
vefa
vefe
vefi
vefo
vega
vege
vegi
vego
veha
vehe
vehi
veho
veja
veje
veji
vejo
veka
veke
veki
veko
vela
vele
veli
velo
vema
veme
vemi
vemo
vena
vene
veni
veno
vepa
vepe
vepi
vepo
vera
vere
veri
vero
vesa
vese
vesi
veso
veta
vete
veti
veto
veva
veve
vevi
vevo
vewa
vewe
vewi
vewo
veya
veye
veyi
veyo
veza
veze
vezi
vezo
viba
vibe
vibi
vibo
vica
vice
vici
vico
vida
vide
vidi
vido
vifa
vife
vifi
vifo
viga
vige
vigi
vigo
viha
vihe
vihi
viho
vija
vije
viji
vijo
vika
vike
viki
viko
vila
vile
vili
vilo
vima
vime
vimi
vimo
vina
vine
vini
vino
vipa
vipe
vipi
vipo
vira
vire
viri
viro
visa
vise
visi
viso
vita
vite
viti
vito
viva
vive
vivi
vivo
viwa
viwe
viwi
viwo
viya
viye
viyi
viyo
viza
vize
vizi
vizo
voba
vobe
vobi
vobo
voca
voce
voci
voco
voda
vode
vodi
vodo
vofa
vofe
vofi
vofo
voga
voge
vogi
vogo
voha
vohe
vohi
voho
voja
voje
voji
vojo
voka
voke
voki
voko
vola
vole
voli
volo
voma
vome
vomi
vomo
vona
vone
voni
vono
vopa
vope
vopi
vopo
vora
vore
vori
voro
vosa
vose
vosi
voso
vota
vote
voti
voto
vova
vove
vovi
vovo
vowa
vowe
vowi
vowo
voya
voye
voyi
voyo
voza
voze
vozi
vozo
waba
wabe
wabi
wabo
waca
wace
waci
waco
wada
wade
wadi
wado
wafa
wafe
wafi
wafo
waga
wage
wagi
wago
waha
wahe
wahi
waho
waja
waje
waji
wajo
waka
wake
waki
wako
wala
wale
wali
walo
wama
wame
wami
wamo
wana
wane
wani
wano
wapa
wape
wapi
wapo
wara
ware
wari
waro
wasa
wase
wasi
waso
wata
wate
wati
wato
wava
wave
wavi
wavo
wawa
wawe
wawi
wawo
waya
waye
wayi
wayo
waza
waze
wazi
wazo
weba
webe
webi
webo
weca
wece
weci
weco
weda
wede
wedi
wedo
wefa
wefe
wefi
wefo
wega
wege
wegi
wego
weha
wehe
wehi
weho
weja
weje
weji
wejo
weka
weke
weki
weko
wela
wele
weli
welo
wema
weme
wemi
wemo
wena
wene
weni
weno
wepa
wepe
wepi
wepo
wera
were
weri
wero
wesa
wese
wesi
weso
weta
wete
weti
weto
weva
weve
wevi
wevo
wewa
wewe
wewi
wewo
weya
weye
weyi
weyo
weza
weze
wezi
wezo
wiba
wibe
wibi
wibo
wica
wice
wici
wico
wida
wide
widi
wido
wifa
wife
wifi
wifo
wiga
wige
wigi
wigo
wiha
wihe
wihi
wiho
wija
wije
wiji
wijo
wika
wike
wiki
wiko
wila
wile
wili
wilo
wima
wime
wimi
wimo
wina
wine
wini
wino
wipa
wipe
wipi
wipo
wira
wire
wiri
wiro
wisa
wise
wisi
wiso
wita
wite
witi
wito
wiva
wive
wivi
wivo
wiwa
wiwe
wiwi
wiwo
wiya
wiye
wiyi
wiyo
wiza
wize
wizi
wizo
woba
wobe
wobi
wobo
woca
woce
woci
woco
woda
wode
wodi
wodo
wofa
wofe
wofi
wofo
woga
woge
wogi
wogo
woha
wohe
wohi
woho
woja
woje
woji
wojo
woka
woke
woki
woko
wola
wole
woli
wolo
woma
wome
womi
womo
wona
wone
woni
wono
wopa
wope
wopi
wopo
wora
wore
wori
woro
wosa
wose
wosi
woso
wota
wote
woti
woto
wova
wove
wovi
wovo
wowa
wowe
wowi
wowo
woya
woye
woyi
woyo
woza
woze
wozi
wozo
yaba
yabe
yabi
yabo
yaca
yace
yaci
yaco
yada
yade
yadi
yado
yafa
yafe
yafi
yafo
yaga
yage
yagi
yago
yaha
yahe
yahi
yaho
yaja
yaje
yaji
yajo
yaka
yake
yaki
yako
yala
yale
yali
yalo
yama
yame
yami
yamo
yana
yane
yani
yano
yapa
yape
yapi
yapo
yara
yare
yari
yaro
yasa
yase
yasi
yaso
yata
yate
yati
yato
yava
yave
yavi
yavo
yawa
yawe
yawi
yawo
yaya
yaye
yayi
yayo
yaza
yaze
yazi
yazo
yeba
yebe
yebi
yebo
yeca
yece
yeci
yeco
yeda
yede
yedi
yedo
yefa
yefe
yefi
yefo
yega
yege
yegi
yego
yeha
yehe
yehi
yeho
yeja
yeje
yeji
yejo
yeka
yeke
yeki
yeko
yela
yele
yeli
yelo
yema
yeme
yemi
yemo
yena
yene
yeni
yeno
yepa
yepe
yepi
yepo
yera
yere
yeri
yero
yesa
yese
yesi
yeso
yeta
yete
yeti
yeto
yeva
yeve
yevi
yevo
yewa
yewe
yewi
yewo
yeya
yeye
yeyi
yeyo
yeza
yeze
yezi
yezo
yiba
yibe
yibi
yibo
yica
yice
yici
yico
yida
yide
yidi
yido
yifa
yife
yifi
yifo
yiga
yige
yigi
yigo
yiha
yihe
yihi
yiho
yija
yije
yiji
yijo
yika
yike
yiki
yiko
yila
yile
yili
yilo
yima
yime
yimi
yimo
yina
yine
yini
yino
yipa
yipe
yipi
yipo
yira
yire
yiri
yiro
yisa
yise
yisi
yiso
yita
yite
yiti
yito
yiva
yive
yivi
yivo
yiwa
yiwe
yiwi
yiwo
yiya
yiye
yiyi
yiyo
yiza
yize
yizi
yizo
yoba
yobe
yobi
yobo
yoca
yoce
yoci
yoco
yoda
yode
yodi
yodo
yofa
yofe
yofi
yofo
yoga
yoge
yogi
yogo
yoha
yohe
yohi
yoho
yoja
yoje
yoji
yojo
yoka
yoke
yoki
yoko
yola
yole
yoli
yolo
yoma
yome
yomi
yomo
yona
yone
yoni
yono
yopa
yope
yopi
yopo
yora
yore
yori
yoro
yosa
yose
yosi
yoso
yota
yote
yoti
yoto
yova
yove
yovi
yovo
yowa
yowe
yowi
yowo
yoya
yoye
yoyi
yoyo
yoza
yoze
yozi
yozo
zaba
zabe
zabi
zabo
zaca
zace
zaci
zaco
zada
zade
zadi
zado
zafa
zafe
zafi
zafo
zaga
zage
zagi
zago
zaha
zahe
zahi
zaho
zaja
zaje
zaji
zajo
zaka
zake
zaki
zako
zala
zale
zali
zalo
zama
zame
zami
zamo
zana
zane
zani
zano
zapa
zape
zapi
zapo
zara
zare
zari
zaro
zasa
zase
zasi
zaso
zata
zate
zati
zato
zava
zave
zavi
zavo
zawa
zawe
zawi
zawo
zaya
zaye
zayi
zayo
zaza
zaze
zazi
zazo
zeba
zebe
zebi
zebo
zeca
zece
zeci
zeco
zeda
zede
zedi
zedo
zefa
zefe
zefi
zefo
zega
zege
zegi
zego
zeha
zehe
zehi
zeho
zeja
zeje
zeji
zejo
zeka
zeke
zeki
zeko
zela
zele
zeli
zelo
zema
zeme
zemi
zemo
zena
zene
zeni
zeno
zepa
zepe
zepi
zepo
zera
zere
zeri
zero
zesa
zese
zesi
zeso
zeta
zete
zeti
zeto
zeva
zeve
zevi
zevo
zewa
zewe
zewi
zewo
zeya
zeye
zeyi
zeyo
zeza
zeze
zezi
zezo
ziba
zibe
zibi
zibo
zica
zice
zici
zico
zida
zide
zidi
zido
zifa
zife
zifi
zifo
ziga
zige
zigi
zigo
ziha
zihe
zihi
ziho
zija
zije
ziji
zijo
zika
zike
ziki
ziko
zila
zile
zili
zilo
zima
zime
zimi
zimo
zina
zine
zini
zino
zipa
zipe
zipi
zipo
zira
zire
ziri
ziro
zisa
zise
zisi
ziso
zita
zite
ziti
zito
ziva
zive
zivi
zivo
ziwa
ziwe
ziwi
ziwo
ziya
ziye
ziyi
ziyo
ziza
zize
zizi
zizo
zoba
zobe
zobi
zobo
zoca
zoce
zoci
zoco
zoda
zode
zodi
zodo
zofa
zofe
zofi
zofo
zoga
zoge
zogi
zogo
zoha
zohe
zohi
zoho
zoja
zoje
zoji
zojo
zoka
zoke
zoki
zoko
zola
zole
zoli
zolo
zoma
zome
zomi
zomo
zona
zone
zoni
zono
zopa
zope
zopi
zopo
zora
zore
zori
zoro
zosa
zose
zosi
zoso
zota
zote
zoti
zoto
zova
zove
zovi
zovo
zowa
zowe
zowi
zowo
zoya
zoye
zoyi
zoyo
zoza
zoze
zozi
zozo

双拼CVCV, 5041个

baba
babo
babi
babu
baca
baci
bace
bacu
bada
badi
bade
badu
bafa
bafo
bafu
baga
bage
bagu
baha
bahe
bahu
baji
baju
baka
bake
baku
bala
balo
bali
bale
balu
bama
bamo
bami
bame
bamu
bana
bani
bane
banu
bapa
bapo
bapi
bapu
baqi
baqu
bari
bare
baru
basa
basi
base
basu
bata
bati
bate
batu
bawa
bawo
bawu
baxi
baxu
baya
bayo
bayi
baye
bayu
baza
bazi
baze
bazu
boba
bobo
bobi
bobu
boca
boci
boce
bocu
boda
bodi
bode
bodu
bofa
bofo
bofu
boga
boge
bogu
boha
bohe
bohu
boji
boju
boka
boke
boku
bola
bolo
boli
bole
bolu
boma
bomo
bomi
bome
bomu
bona
boni
bone
bonu
bopa
bopo
bopi
bopu
boqi
boqu
bori
bore
boru
bosa
bosi
bose
bosu
bota
boti
bote
botu
bowa
bowo
bowu
boxi
boxu
boya
boyo
boyi
boye
boyu
boza
bozi
boze
bozu
biba
bibo
bibi
bibu
bica
bici
bice
bicu
bida
bidi
bide
bidu
bifa
bifo
bifu
biga
bige
bigu
biha
bihe
bihu
biji
biju
bika
bike
biku
bila
bilo
bili
bile
bilu
bima
bimo
bimi
bime
bimu
bina
bini
bine
binu
bipa
bipo
bipi
bipu
biqi
biqu
biri
bire
biru
bisa
bisi
bise
bisu
bita
biti
bite
bitu
biwa
biwo
biwu
bixi
bixu
biya
biyo
biyi
biye
biyu
biza
bizi
bize
bizu
buba
bubo
bubi
bubu
buca
buci
buce
bucu
buda
budi
bude
budu
bufa
bufo
bufu
buga
buge
bugu
buha
buhe
buhu
buji
buju
buka
buke
buku
bula
bulo
buli
bule
bulu
buma
bumo
bumi
bume
bumu
buna
buni
bune
bunu
bupa
bupo
bupi
bupu
buqi
buqu
buri
bure
buru
busa
busi
buse
busu
buta
buti
bute
butu
buwa
buwo
buwu
buxi
buxu
buya
buyo
buyi
buye
buyu
buza
buzi
buze
buzu
caba
cabo
cabi
cabu
caca
caci
cace
cacu
cada
cadi
cade
cadu
cafa
cafo
cafu
caga
cage
cagu
caha
cahe
cahu
caji
caju
caka
cake
caku
cala
calo
cali
cale
calu
cama
camo
cami
came
camu
cana
cani
cane
canu
capa
capo
capi
capu
caqi
caqu
cari
care
caru
casa
casi
case
casu
cata
cati
cate
catu
cawa
cawo
cawu
caxi
caxu
caya
cayo
cayi
caye
cayu
caza
cazi
caze
cazu
ciba
cibo
cibi
cibu
cica
cici
cice
cicu
cida
cidi
cide
cidu
cifa
cifo
cifu
ciga
cige
cigu
ciha
cihe
cihu
ciji
ciju
cika
cike
ciku
cila
cilo
cili
cile
cilu
cima
cimo
cimi
cime
cimu
cina
cini
cine
cinu
cipa
cipo
cipi
cipu
ciqi
ciqu
ciri
cire
ciru
cisa
cisi
cise
cisu
cita
citi
cite
citu
ciwa
ciwo
ciwu
cixi
cixu
ciya
ciyo
ciyi
ciye
ciyu
ciza
cizi
cize
cizu
ceba
cebo
cebi
cebu
ceca
ceci
cece
cecu
ceda
cedi
cede
cedu
cefa
cefo
cefu
cega
cege
cegu
ceha
cehe
cehu
ceji
ceju
ceka
ceke
ceku
cela
celo
celi
cele
celu
cema
cemo
cemi
ceme
cemu
cena
ceni
cene
cenu
cepa
cepo
cepi
cepu
ceqi
cequ
ceri
cere
ceru
cesa
cesi
cese
cesu
ceta
ceti
cete
cetu
cewa
cewo
cewu
cexi
cexu
ceya
ceyo
ceyi
ceye
ceyu
ceza
cezi
ceze
cezu
cuba
cubo
cubi
cubu
cuca
cuci
cuce
cucu
cuda
cudi
cude
cudu
cufa
cufo
cufu
cuga
cuge
cugu
cuha
cuhe
cuhu
cuji
cuju
cuka
cuke
cuku
cula
culo
culi
cule
culu
cuma
cumo
cumi
cume
cumu
cuna
cuni
cune
cunu
cupa
cupo
cupi
cupu
cuqi
cuqu
curi
cure
curu
cusa
cusi
cuse
cusu
cuta
cuti
cute
cutu
cuwa
cuwo
cuwu
cuxi
cuxu
cuya
cuyo
cuyi
cuye
cuyu
cuza
cuzi
cuze
cuzu
daba
dabo
dabi
dabu
daca
daci
dace
dacu
dada
dadi
dade
dadu
dafa
dafo
dafu
daga
dage
dagu
daha
dahe
dahu
daji
daju
daka
dake
daku
dala
dalo
dali
dale
dalu
dama
damo
dami
dame
damu
dana
dani
dane
danu
dapa
dapo
dapi
dapu
daqi
daqu
dari
dare
daru
dasa
dasi
dase
dasu
data
dati
date
datu
dawa
dawo
dawu
daxi
daxu
daya
dayo
dayi
daye
dayu
daza
dazi
daze
dazu
diba
dibo
dibi
dibu
dica
dici
dice
dicu
dida
didi
dide
didu
difa
difo
difu
diga
dige
digu
diha
dihe
dihu
diji
diju
dika
dike
diku
dila
dilo
dili
dile
dilu
dima
dimo
dimi
dime
dimu
dina
dini
dine
dinu
dipa
dipo
dipi
dipu
diqi
diqu
diri
dire
diru
disa
disi
dise
disu
dita
diti
dite
ditu
diwa
diwo
diwu
dixi
dixu
diya
diyo
diyi
diye
diyu
diza
dizi
dize
dizu
deba
debo
debi
debu
deca
deci
dece
decu
deda
dedi
dede
dedu
defa
defo
defu
dega
dege
degu
deha
dehe
dehu
deji
deju
deka
deke
deku
dela
delo
deli
dele
delu
dema
demo
demi
deme
demu
dena
deni
dene
denu
depa
depo
depi
depu
deqi
dequ
deri
dere
deru
desa
desi
dese
desu
deta
deti
dete
detu
dewa
dewo
dewu
dexi
dexu
deya
deyo
deyi
deye
deyu
deza
dezi
deze
dezu
duba
dubo
dubi
dubu
duca
duci
duce
ducu
duda
dudi
dude
dudu
dufa
dufo
dufu
duga
duge
dugu
duha
duhe
duhu
duji
duju
duka
duke
duku
dula
dulo
duli
dule
dulu
duma
dumo
dumi
dume
dumu
duna
duni
dune
dunu
dupa
dupo
dupi
dupu
duqi
duqu
duri
dure
duru
dusa
dusi
duse
dusu
duta
duti
dute
dutu
duwa
duwo
duwu
duxi
duxu
duya
duyo
duyi
duye
duyu
duza
duzi
duze
duzu
faba
fabo
fabi
fabu
faca
faci
face
facu
fada
fadi
fade
fadu
fafa
fafo
fafu
faga
fage
fagu
faha
fahe
fahu
faji
faju
faka
fake
faku
fala
falo
fali
fale
falu
fama
famo
fami
fame
famu
fana
fani
fane
fanu
fapa
fapo
fapi
fapu
faqi
faqu
fari
fare
faru
fasa
fasi
fase
fasu
fata
fati
fate
fatu
fawa
fawo
fawu
faxi
faxu
faya
fayo
fayi
faye
fayu
faza
fazi
faze
fazu
foba
fobo
fobi
fobu
foca
foci
foce
focu
foda
fodi
fode
fodu
fofa
fofo
fofu
foga
foge
fogu
foha
fohe
fohu
foji
foju
foka
foke
foku
fola
folo
foli
fole
folu
foma
fomo
fomi
fome
fomu
fona
foni
fone
fonu
fopa
fopo
fopi
fopu
foqi
foqu
fori
fore
foru
fosa
fosi
fose
fosu
fota
foti
fote
fotu
fowa
fowo
fowu
foxi
foxu
foya
foyo
foyi
foye
foyu
foza
fozi
foze
fozu
fuba
fubo
fubi
fubu
fuca
fuci
fuce
fucu
fuda
fudi
fude
fudu
fufa
fufo
fufu
fuga
fuge
fugu
fuha
fuhe
fuhu
fuji
fuju
fuka
fuke
fuku
fula
fulo
fuli
fule
fulu
fuma
fumo
fumi
fume
fumu
funa
funi
fune
funu
fupa
fupo
fupi
fupu
fuqi
fuqu
furi
fure
furu
fusa
fusi
fuse
fusu
futa
futi
fute
futu
fuwa
fuwo
fuwu
fuxi
fuxu
fuya
fuyo
fuyi
fuye
fuyu
fuza
fuzi
fuze
fuzu
gaba
gabo
gabi
gabu
gaca
gaci
gace
gacu
gada
gadi
gade
gadu
gafa
gafo
gafu
gaga
gage
gagu
gaha
gahe
gahu
gaji
gaju
gaka
gake
gaku
gala
galo
gali
gale
galu
gama
gamo
gami
game
gamu
gana
gani
gane
ganu
gapa
gapo
gapi
gapu
gaqi
gaqu
gari
gare
garu
gasa
gasi
gase
gasu
gata
gati
gate
gatu
gawa
gawo
gawu
gaxi
gaxu
gaya
gayo
gayi
gaye
gayu
gaza
gazi
gaze
gazu
geba
gebo
gebi
gebu
geca
geci
gece
gecu
geda
gedi
gede
gedu
gefa
gefo
gefu
gega
gege
gegu
geha
gehe
gehu
geji
geju
geka
geke
geku
gela
gelo
geli
gele
gelu
gema
gemo
gemi
geme
gemu
gena
geni
gene
genu
gepa
gepo
gepi
gepu
geqi
gequ
geri
gere
geru
gesa
gesi
gese
gesu
geta
geti
gete
getu
gewa
gewo
gewu
gexi
gexu
geya
geyo
geyi
geye
geyu
geza
gezi
geze
gezu
guba
gubo
gubi
gubu
guca
guci
guce
gucu
guda
gudi
gude
gudu
gufa
gufo
gufu
guga
guge
gugu
guha
guhe
guhu
guji
guju
guka
guke
guku
gula
gulo
guli
gule
gulu
guma
gumo
gumi
gume
gumu
guna
guni
gune
gunu
gupa
gupo
gupi
gupu
guqi
guqu
guri
gure
guru
gusa
gusi
guse
gusu
guta
guti
gute
gutu
guwa
guwo
guwu
guxi
guxu
guya
guyo
guyi
guye
guyu
guza
guzi
guze
guzu
haba
habo
habi
habu
haca
haci
hace
hacu
hada
hadi
hade
hadu
hafa
hafo
hafu
haga
hage
hagu
haha
hahe
hahu
haji
haju
haka
hake
haku
hala
halo
hali
hale
halu
hama
hamo
hami
hame
hamu
hana
hani
hane
hanu
hapa
hapo
hapi
hapu
haqi
haqu
hari
hare
haru
hasa
hasi
hase
hasu
hata
hati
hate
hatu
hawa
hawo
hawu
haxi
haxu
haya
hayo
hayi
haye
hayu
haza
hazi
haze
hazu
heba
hebo
hebi
hebu
heca
heci
hece
hecu
heda
hedi
hede
hedu
hefa
hefo
hefu
hega
hege
hegu
heha
hehe
hehu
heji
heju
heka
heke
heku
hela
helo
heli
hele
helu
hema
hemo
hemi
heme
hemu
hena
heni
hene
henu
hepa
hepo
hepi
hepu
heqi
hequ
heri
here
heru
hesa
hesi
hese
hesu
heta
heti
hete
hetu
hewa
hewo
hewu
hexi
hexu
heya
heyo
heyi
heye
heyu
heza
hezi
heze
hezu
huba
hubo
hubi
hubu
huca
huci
huce
hucu
huda
hudi
hude
hudu
hufa
hufo
hufu
huga
huge
hugu
huha
huhe
huhu
huji
huju
huka
huke
huku
hula
hulo
huli
hule
hulu
huma
humo
humi
hume
humu
huna
huni
hune
hunu
hupa
hupo
hupi
hupu
huqi
huqu
huri
hure
huru
husa
husi
huse
husu
huta
huti
hute
hutu
huwa
huwo
huwu
huxi
huxu
huya
huyo
huyi
huye
huyu
huza
huzi
huze
huzu
jiba
jibo
jibi
jibu
jica
jici
jice
jicu
jida
jidi
jide
jidu
jifa
jifo
jifu
jiga
jige
jigu
jiha
jihe
jihu
jiji
jiju
jika
jike
jiku
jila
jilo
jili
jile
jilu
jima
jimo
jimi
jime
jimu
jina
jini
jine
jinu
jipa
jipo
jipi
jipu
jiqi
jiqu
jiri
jire
jiru
jisa
jisi
jise
jisu
jita
jiti
jite
jitu
jiwa
jiwo
jiwu
jixi
jixu
jiya
jiyo
jiyi
jiye
jiyu
jiza
jizi
jize
jizu
juba
jubo
jubi
jubu
juca
juci
juce
jucu
juda
judi
jude
judu
jufa
jufo
jufu
juga
juge
jugu
juha
juhe
juhu
juji
juju
juka
juke
juku
jula
julo
juli
jule
julu
juma
jumo
jumi
jume
jumu
juna
juni
june
junu
jupa
jupo
jupi
jupu
juqi
juqu
juri
jure
juru
jusa
jusi
juse
jusu
juta
juti
jute
jutu
juwa
juwo
juwu
juxi
juxu
juya
juyo
juyi
juye
juyu
juza
juzi
juze
juzu
kaba
kabo
kabi
kabu
kaca
kaci
kace
kacu
kada
kadi
kade
kadu
kafa
kafo
kafu
kaga
kage
kagu
kaha
kahe
kahu
kaji
kaju
kaka
kake
kaku
kala
kalo
kali
kale
kalu
kama
kamo
kami
kame
kamu
kana
kani
kane
kanu
kapa
kapo
kapi
kapu
kaqi
kaqu
kari
kare
karu
kasa
kasi
kase
kasu
kata
kati
kate
katu
kawa
kawo
kawu
kaxi
kaxu
kaya
kayo
kayi
kaye
kayu
kaza
kazi
kaze
kazu
keba
kebo
kebi
kebu
keca
keci
kece
kecu
keda
kedi
kede
kedu
kefa
kefo
kefu
kega
kege
kegu
keha
kehe
kehu
keji
keju
keka
keke
keku
kela
kelo
keli
kele
kelu
kema
kemo
kemi
keme
kemu
kena
keni
kene
kenu
kepa
kepo
kepi
kepu
keqi
kequ
keri
kere
keru
kesa
kesi
kese
kesu
keta
keti
kete
ketu
kewa
kewo
kewu
kexi
kexu
keya
keyo
keyi
keye
keyu
keza
kezi
keze
kezu
kuba
kubo
kubi
kubu
kuca
kuci
kuce
kucu
kuda
kudi
kude
kudu
kufa
kufo
kufu
kuga
kuge
kugu
kuha
kuhe
kuhu
kuji
kuju
kuka
kuke
kuku
kula
kulo
kuli
kule
kulu
kuma
kumo
kumi
kume
kumu
kuna
kuni
kune
kunu
kupa
kupo
kupi
kupu
kuqi
kuqu
kuri
kure
kuru
kusa
kusi
kuse
kusu
kuta
kuti
kute
kutu
kuwa
kuwo
kuwu
kuxi
kuxu
kuya
kuyo
kuyi
kuye
kuyu
kuza
kuzi
kuze
kuzu
laba
labo
labi
labu
laca
laci
lace
lacu
lada
ladi
lade
ladu
lafa
lafo
lafu
laga
lage
lagu
laha
lahe
lahu
laji
laju
laka
lake
laku
lala
lalo
lali
lale
lalu
lama
lamo
lami
lame
lamu
lana
lani
lane
lanu
lapa
lapo
lapi
lapu
laqi
laqu
lari
lare
laru
lasa
lasi
lase
lasu
lata
lati
late
latu
lawa
lawo
lawu
laxi
laxu
laya
layo
layi
laye
layu
laza
lazi
laze
lazu
loba
lobo
lobi
lobu
loca
loci
loce
locu
loda
lodi
lode
lodu
lofa
lofo
lofu
loga
loge
logu
loha
lohe
lohu
loji
loju
loka
loke
loku
lola
lolo
loli
lole
lolu
loma
lomo
lomi
lome
lomu
lona
loni
lone
lonu
lopa
lopo
lopi
lopu
loqi
loqu
lori
lore
loru
losa
losi
lose
losu
lota
loti
lote
lotu
lowa
lowo
lowu
loxi
loxu
loya
loyo
loyi
loye
loyu
loza
lozi
loze
lozu
liba
libo
libi
libu
lica
lici
lice
licu
lida
lidi
lide
lidu
lifa
lifo
lifu
liga
lige
ligu
liha
lihe
lihu
liji
liju
lika
like
liku
lila
lilo
lili
lile
lilu
lima
limo
limi
lime
limu
lina
lini
line
linu
lipa
lipo
lipi
lipu
liqi
liqu
liri
lire
liru
lisa
lisi
lise
lisu
lita
liti
lite
litu
liwa
liwo
liwu
lixi
lixu
liya
liyo
liyi
liye
liyu
liza
lizi
lize
lizu
leba
lebo
lebi
lebu
leca
leci
lece
lecu
leda
ledi
lede
ledu
lefa
lefo
lefu
lega
lege
legu
leha
lehe
lehu
leji
leju
leka
leke
leku
lela
lelo
leli
lele
lelu
lema
lemo
lemi
leme
lemu
lena
leni
lene
lenu
lepa
lepo
lepi
lepu
leqi
lequ
leri
lere
leru
lesa
lesi
lese
lesu
leta
leti
lete
letu
lewa
lewo
lewu
lexi
lexu
leya
leyo
leyi
leye
leyu
leza
lezi
leze
lezu
luba
lubo
lubi
lubu
luca
luci
luce
lucu
luda
ludi
lude
ludu
lufa
lufo
lufu
luga
luge
lugu
luha
luhe
luhu
luji
luju
luka
luke
luku
lula
lulo
luli
lule
lulu
luma
lumo
lumi
lume
lumu
luna
luni
lune
lunu
lupa
lupo
lupi
lupu
luqi
luqu
luri
lure
luru
lusa
lusi
luse
lusu
luta
luti
lute
lutu
luwa
luwo
luwu
luxi
luxu
luya
luyo
luyi
luye
luyu
luza
luzi
luze
luzu
maba
mabo
mabi
mabu
maca
maci
mace
macu
mada
madi
made
madu
mafa
mafo
mafu
maga
mage
magu
maha
mahe
mahu
maji
maju
maka
make
maku
mala
malo
mali
male
malu
mama
mamo
mami
mame
mamu
mana
mani
mane
manu
mapa
mapo
mapi
mapu
maqi
maqu
mari
mare
maru
masa
masi
mase
masu
mata
mati
mate
matu
mawa
mawo
mawu
maxi
maxu
maya
mayo
mayi
maye
mayu
maza
mazi
maze
mazu
moba
mobo
mobi
mobu
moca
moci
moce
mocu
moda
modi
mode
modu
mofa
mofo
mofu
moga
moge
mogu
moha
mohe
mohu
moji
moju
moka
moke
moku
mola
molo
moli
mole
molu
moma
momo
momi
mome
momu
mona
moni
mone
monu
mopa
mopo
mopi
mopu
moqi
moqu
mori
more
moru
mosa
mosi
mose
mosu
mota
moti
mote
motu
mowa
mowo
mowu
moxi
moxu
moya
moyo
moyi
moye
moyu
moza
mozi
moze
mozu
miba
mibo
mibi
mibu
mica
mici
mice
micu
mida
midi
mide
midu
mifa
mifo
mifu
miga
mige
migu
miha
mihe
mihu
miji
miju
mika
mike
miku
mila
milo
mili
mile
milu
mima
mimo
mimi
mime
mimu
mina
mini
mine
minu
mipa
mipo
mipi
mipu
miqi
miqu
miri
mire
miru
misa
misi
mise
misu
mita
miti
mite
mitu
miwa
miwo
miwu
mixi
mixu
miya
miyo
miyi
miye
miyu
miza
mizi
mize
mizu
meba
mebo
mebi
mebu
meca
meci
mece
mecu
meda
medi
mede
medu
mefa
mefo
mefu
mega
mege
megu
meha
mehe
mehu
meji
meju
meka
meke
meku
mela
melo
meli
mele
melu
mema
memo
memi
meme
memu
mena
meni
mene
menu
mepa
mepo
mepi
mepu
meqi
mequ
meri
mere
meru
mesa
mesi
mese
mesu
meta
meti
mete
metu
mewa
mewo
mewu
mexi
mexu
meya
meyo
meyi
meye
meyu
meza
mezi
meze
mezu
muba
mubo
mubi
mubu
muca
muci
muce
mucu
muda
mudi
mude
mudu
mufa
mufo
mufu
muga
muge
mugu
muha
muhe
muhu
muji
muju
muka
muke
muku
mula
mulo
muli
mule
mulu
muma
mumo
mumi
mume
mumu
muna
muni
mune
munu
mupa
mupo
mupi
mupu
muqi
muqu
muri
mure
muru
musa
musi
muse
musu
muta
muti
mute
mutu
muwa
muwo
muwu
muxi
muxu
muya
muyo
muyi
muye
muyu
muza
muzi
muze
muzu
naba
nabo
nabi
nabu
naca
naci
nace
nacu
nada
nadi
nade
nadu
nafa
nafo
nafu
naga
nage
nagu
naha
nahe
nahu
naji
naju
naka
nake
naku
nala
nalo
nali
nale
nalu
nama
namo
nami
name
namu
nana
nani
nane
nanu
napa
napo
napi
napu
naqi
naqu
nari
nare
naru
nasa
nasi
nase
nasu
nata
nati
nate
natu
nawa
nawo
nawu
naxi
naxu
naya
nayo
nayi
naye
nayu
naza
nazi
naze
nazu
niba
nibo
nibi
nibu
nica
nici
nice
nicu
nida
nidi
nide
nidu
nifa
nifo
nifu
niga
nige
nigu
niha
nihe
nihu
niji
niju
nika
nike
niku
nila
nilo
nili
nile
nilu
nima
nimo
nimi
nime
nimu
nina
nini
nine
ninu
nipa
nipo
nipi
nipu
niqi
niqu
niri
nire
niru
nisa
nisi
nise
nisu
nita
niti
nite
nitu
niwa
niwo
niwu
nixi
nixu
niya
niyo
niyi
niye
niyu
niza
nizi
nize
nizu
neba
nebo
nebi
nebu
neca
neci
nece
necu
neda
nedi
nede
nedu
nefa
nefo
nefu
nega
nege
negu
neha
nehe
nehu
neji
neju
neka
neke
neku
nela
nelo
neli
nele
nelu
nema
nemo
nemi
neme
nemu
nena
neni
nene
nenu
nepa
nepo
nepi
nepu
neqi
nequ
neri
nere
neru
nesa
nesi
nese
nesu
neta
neti
nete
netu
newa
newo
newu
nexi
nexu
neya
neyo
neyi
neye
neyu
neza
nezi
neze
nezu
nuba
nubo
nubi
nubu
nuca
nuci
nuce
nucu
nuda
nudi
nude
nudu
nufa
nufo
nufu
nuga
nuge
nugu
nuha
nuhe
nuhu
nuji
nuju
nuka
nuke
nuku
nula
nulo
nuli
nule
nulu
numa
numo
numi
nume
numu
nuna
nuni
nune
nunu
nupa
nupo
nupi
nupu
nuqi
nuqu
nuri
nure
nuru
nusa
nusi
nuse
nusu
nuta
nuti
nute
nutu
nuwa
nuwo
nuwu
nuxi
nuxu
nuya
nuyo
nuyi
nuye
nuyu
nuza
nuzi
nuze
nuzu
paba
pabo
pabi
pabu
paca
paci
pace
pacu
pada
padi
pade
padu
pafa
pafo
pafu
paga
page
pagu
paha
pahe
pahu
paji
paju
paka
pake
paku
pala
palo
pali
pale
palu
pama
pamo
pami
pame
pamu
pana
pani
pane
panu
papa
papo
papi
papu
paqi
paqu
pari
pare
paru
pasa
pasi
pase
pasu
pata
pati
pate
patu
pawa
pawo
pawu
paxi
paxu
paya
payo
payi
paye
payu
paza
pazi
paze
pazu
poba
pobo
pobi
pobu
poca
poci
poce
pocu
poda
podi
pode
podu
pofa
pofo
pofu
poga
poge
pogu
poha
pohe
pohu
poji
poju
poka
poke
poku
pola
polo
poli
pole
polu
poma
pomo
pomi
pome
pomu
pona
poni
pone
ponu
popa
popo
popi
popu
poqi
poqu
pori
pore
poru
posa
posi
pose
posu
pota
poti
pote
potu
powa
powo
powu
poxi
poxu
poya
poyo
poyi
poye
poyu
poza
pozi
poze
pozu
piba
pibo
pibi
pibu
pica
pici
pice
picu
pida
pidi
pide
pidu
pifa
pifo
pifu
piga
pige
pigu
piha
pihe
pihu
piji
piju
pika
pike
piku
pila
pilo
pili
pile
pilu
pima
pimo
pimi
pime
pimu
pina
pini
pine
pinu
pipa
pipo
pipi
pipu
piqi
piqu
piri
pire
piru
pisa
pisi
pise
pisu
pita
piti
pite
pitu
piwa
piwo
piwu
pixi
pixu
piya
piyo
piyi
piye
piyu
piza
pizi
pize
pizu
puba
pubo
pubi
pubu
puca
puci
puce
pucu
puda
pudi
pude
pudu
pufa
pufo
pufu
puga
puge
pugu
puha
puhe
puhu
puji
puju
puka
puke
puku
pula
pulo
puli
pule
pulu
puma
pumo
pumi
pume
pumu
puna
puni
pune
punu
pupa
pupo
pupi
pupu
puqi
puqu
puri
pure
puru
pusa
pusi
puse
pusu
puta
puti
pute
putu
puwa
puwo
puwu
puxi
puxu
puya
puyo
puyi
puye
puyu
puza
puzi
puze
puzu
qiba
qibo
qibi
qibu
qica
qici
qice
qicu
qida
qidi
qide
qidu
qifa
qifo
qifu
qiga
qige
qigu
qiha
qihe
qihu
qiji
qiju
qika
qike
qiku
qila
qilo
qili
qile
qilu
qima
qimo
qimi
qime
qimu
qina
qini
qine
qinu
qipa
qipo
qipi
qipu
qiqi
qiqu
qiri
qire
qiru
qisa
qisi
qise
qisu
qita
qiti
qite
qitu
qiwa
qiwo
qiwu
qixi
qixu
qiya
qiyo
qiyi
qiye
qiyu
qiza
qizi
qize
qizu
quba
qubo
qubi
qubu
quca
quci
quce
qucu
quda
qudi
qude
qudu
qufa
qufo
qufu
quga
quge
qugu
quha
quhe
quhu
quji
quju
quka
quke
quku
qula
qulo
quli
qule
qulu
quma
qumo
qumi
qume
qumu
quna
quni
qune
qunu
qupa
qupo
qupi
qupu
quqi
ququ
quri
qure
quru
qusa
qusi
quse
qusu
quta
quti
qute
qutu
quwa
quwo
quwu
quxi
quxu
quya
quyo
quyi
quye
quyu
quza
quzi
quze
quzu
riba
ribo
ribi
ribu
rica
rici
rice
ricu
rida
ridi
ride
ridu
rifa
rifo
rifu
riga
rige
rigu
riha
rihe
rihu
riji
riju
rika
rike
riku
rila
rilo
rili
rile
rilu
rima
rimo
rimi
rime
rimu
rina
rini
rine
rinu
ripa
ripo
ripi
ripu
riqi
riqu
riri
rire
riru
risa
risi
rise
risu
rita
riti
rite
ritu
riwa
riwo
riwu
rixi
rixu
riya
riyo
riyi
riye
riyu
riza
rizi
rize
rizu
reba
rebo
rebi
rebu
reca
reci
rece
recu
reda
redi
rede
redu
refa
refo
refu
rega
rege
regu
reha
rehe
rehu
reji
reju
reka
reke
reku
rela
relo
reli
rele
relu
rema
remo
remi
reme
remu
rena
reni
rene
renu
repa
repo
repi
repu
reqi
requ
reri
rere
reru
resa
resi
rese
resu
reta
reti
rete
retu
rewa
rewo
rewu
rexi
rexu
reya
reyo
reyi
reye
reyu
reza
rezi
reze
rezu
ruba
rubo
rubi
rubu
ruca
ruci
ruce
rucu
ruda
rudi
rude
rudu
rufa
rufo
rufu
ruga
ruge
rugu
ruha
ruhe
ruhu
ruji
ruju
ruka
ruke
ruku
rula
rulo
ruli
rule
rulu
ruma
rumo
rumi
rume
rumu
runa
runi
rune
runu
rupa
rupo
rupi
rupu
ruqi
ruqu
ruri
rure
ruru
rusa
rusi
ruse
rusu
ruta
ruti
rute
rutu
ruwa
ruwo
ruwu
ruxi
ruxu
ruya
ruyo
ruyi
ruye
ruyu
ruza
ruzi
ruze
ruzu
saba
sabo
sabi
sabu
saca
saci
sace
sacu
sada
sadi
sade
sadu
safa
safo
safu
saga
sage
sagu
saha
sahe
sahu
saji
saju
saka
sake
saku
sala
salo
sali
sale
salu
sama
samo
sami
same
samu
sana
sani
sane
sanu
sapa
sapo
sapi
sapu
saqi
saqu
sari
sare
saru
sasa
sasi
sase
sasu
sata
sati
sate
satu
sawa
sawo
sawu
saxi
saxu
saya
sayo
sayi
saye
sayu
saza
sazi
saze
sazu
siba
sibo
sibi
sibu
sica
sici
sice
sicu
sida
sidi
side
sidu
sifa
sifo
sifu
siga
sige
sigu
siha
sihe
sihu
siji
siju
sika
sike
siku
sila
silo
sili
sile
silu
sima
simo
simi
sime
simu
sina
sini
sine
sinu
sipa
sipo
sipi
sipu
siqi
siqu
siri
sire
siru
sisa
sisi
sise
sisu
sita
siti
site
situ
siwa
siwo
siwu
sixi
sixu
siya
siyo
siyi
siye
siyu
siza
sizi
size
sizu
seba
sebo
sebi
sebu
seca
seci
sece
secu
seda
sedi
sede
sedu
sefa
sefo
sefu
sega
sege
segu
seha
sehe
sehu
seji
seju
seka
seke
seku
sela
selo
seli
sele
selu
sema
semo
semi
seme
semu
sena
seni
sene
senu
sepa
sepo
sepi
sepu
seqi
sequ
seri
sere
seru
sesa
sesi
sese
sesu
seta
seti
sete
setu
sewa
sewo
sewu
sexi
sexu
seya
seyo
seyi
seye
seyu
seza
sezi
seze
sezu
suba
subo
subi
subu
suca
suci
suce
sucu
suda
sudi
sude
sudu
sufa
sufo
sufu
suga
suge
sugu
suha
suhe
suhu
suji
suju
suka
suke
suku
sula
sulo
suli
sule
sulu
suma
sumo
sumi
sume
sumu
suna
suni
sune
sunu
supa
supo
supi
supu
suqi
suqu
suri
sure
suru
susa
susi
suse
susu
suta
suti
sute
sutu
suwa
suwo
suwu
suxi
suxu
suya
suyo
suyi
suye
suyu
suza
suzi
suze
suzu
taba
tabo
tabi
tabu
taca
taci
tace
tacu
tada
tadi
tade
tadu
tafa
tafo
tafu
taga
tage
tagu
taha
tahe
tahu
taji
taju
taka
take
taku
tala
talo
tali
tale
talu
tama
tamo
tami
tame
tamu
tana
tani
tane
tanu
tapa
tapo
tapi
tapu
taqi
taqu
tari
tare
taru
tasa
tasi
tase
tasu
tata
tati
tate
tatu
tawa
tawo
tawu
taxi
taxu
taya
tayo
tayi
taye
tayu
taza
tazi
taze
tazu
tiba
tibo
tibi
tibu
tica
tici
tice
ticu
tida
tidi
tide
tidu
tifa
tifo
tifu
tiga
tige
tigu
tiha
tihe
tihu
tiji
tiju
tika
tike
tiku
tila
tilo
tili
tile
tilu
tima
timo
timi
time
timu
tina
tini
tine
tinu
tipa
tipo
tipi
tipu
tiqi
tiqu
tiri
tire
tiru
tisa
tisi
tise
tisu
tita
titi
tite
titu
tiwa
tiwo
tiwu
tixi
tixu
tiya
tiyo
tiyi
tiye
tiyu
tiza
tizi
tize
tizu
teba
tebo
tebi
tebu
teca
teci
tece
tecu
teda
tedi
tede
tedu
tefa
tefo
tefu
tega
tege
tegu
teha
tehe
tehu
teji
teju
teka
teke
teku
tela
telo
teli
tele
telu
tema
temo
temi
teme
temu
tena
teni
tene
tenu
tepa
tepo
tepi
tepu
teqi
tequ
teri
tere
teru
tesa
tesi
tese
tesu
teta
teti
tete
tetu
tewa
tewo
tewu
texi
texu
teya
teyo
teyi
teye
teyu
teza
tezi
teze
tezu
tuba
tubo
tubi
tubu
tuca
tuci
tuce
tucu
tuda
tudi
tude
tudu
tufa
tufo
tufu
tuga
tuge
tugu
tuha
tuhe
tuhu
tuji
tuju
tuka
tuke
tuku
tula
tulo
tuli
tule
tulu
tuma
tumo
tumi
tume
tumu
tuna
tuni
tune
tunu
tupa
tupo
tupi
tupu
tuqi
tuqu
turi
ture
turu
tusa
tusi
tuse
tusu
tuta
tuti
tute
tutu
tuwa
tuwo
tuwu
tuxi
tuxu
tuya
tuyo
tuyi
tuye
tuyu
tuza
tuzi
tuze
tuzu
waba
wabo
wabi
wabu
waca
waci
wace
wacu
wada
wadi
wade
wadu
wafa
wafo
wafu
waga
wage
wagu
waha
wahe
wahu
waji
waju
waka
wake
waku
wala
walo
wali
wale
walu
wama
wamo
wami
wame
wamu
wana
wani
wane
wanu
wapa
wapo
wapi
wapu
waqi
waqu
wari
ware
waru
wasa
wasi
wase
wasu
wata
wati
wate
watu
wawa
wawo
wawu
waxi
waxu
waya
wayo
wayi
waye
wayu
waza
wazi
waze
wazu
woba
wobo
wobi
wobu
woca
woci
woce
wocu
woda
wodi
wode
wodu
wofa
wofo
wofu
woga
woge
wogu
woha
wohe
wohu
woji
woju
woka
woke
woku
wola
wolo
woli
wole
wolu
woma
womo
womi
wome
womu
wona
woni
wone
wonu
wopa
wopo
wopi
wopu
woqi
woqu
wori
wore
woru
wosa
wosi
wose
wosu
wota
woti
wote
wotu
wowa
wowo
wowu
woxi
woxu
woya
woyo
woyi
woye
woyu
woza
wozi
woze
wozu
wuba
wubo
wubi
wubu
wuca
wuci
wuce
wucu
wuda
wudi
wude
wudu
wufa
wufo
wufu
wuga
wuge
wugu
wuha
wuhe
wuhu
wuji
wuju
wuka
wuke
wuku
wula
wulo
wuli
wule
wulu
wuma
wumo
wumi
wume
wumu
wuna
wuni
wune
wunu
wupa
wupo
wupi
wupu
wuqi
wuqu
wuri
wure
wuru
wusa
wusi
wuse
wusu
wuta
wuti
wute
wutu
wuwa
wuwo
wuwu
wuxi
wuxu
wuya
wuyo
wuyi
wuye
wuyu
wuza
wuzi
wuze
wuzu
xiba
xibo
xibi
xibu
xica
xici
xice
xicu
xida
xidi
xide
xidu
xifa
xifo
xifu
xiga
xige
xigu
xiha
xihe
xihu
xiji
xiju
xika
xike
xiku
xila
xilo
xili
xile
xilu
xima
ximo
ximi
xime
ximu
xina
xini
xine
xinu
xipa
xipo
xipi
xipu
xiqi
xiqu
xiri
xire
xiru
xisa
xisi
xise
xisu
xita
xiti
xite
xitu
xiwa
xiwo
xiwu
xixi
xixu
xiya
xiyo
xiyi
xiye
xiyu
xiza
xizi
xize
xizu
xuba
xubo
xubi
xubu
xuca
xuci
xuce
xucu
xuda
xudi
xude
xudu
xufa
xufo
xufu
xuga
xuge
xugu
xuha
xuhe
xuhu
xuji
xuju
xuka
xuke
xuku
xula
xulo
xuli
xule
xulu
xuma
xumo
xumi
xume
xumu
xuna
xuni
xune
xunu
xupa
xupo
xupi
xupu
xuqi
xuqu
xuri
xure
xuru
xusa
xusi
xuse
xusu
xuta
xuti
xute
xutu
xuwa
xuwo
xuwu
xuxi
xuxu
xuya
xuyo
xuyi
xuye
xuyu
xuza
xuzi
xuze
xuzu
yaba
yabo
yabi
yabu
yaca
yaci
yace
yacu
yada
yadi
yade
yadu
yafa
yafo
yafu
yaga
yage
yagu
yaha
yahe
yahu
yaji
yaju
yaka
yake
yaku
yala
yalo
yali
yale
yalu
yama
yamo
yami
yame
yamu
yana
yani
yane
yanu
yapa
yapo
yapi
yapu
yaqi
yaqu
yari
yare
yaru
yasa
yasi
yase
yasu
yata
yati
yate
yatu
yawa
yawo
yawu
yaxi
yaxu
yaya
yayo
yayi
yaye
yayu
yaza
yazi
yaze
yazu
yoba
yobo
yobi
yobu
yoca
yoci
yoce
yocu
yoda
yodi
yode
yodu
yofa
yofo
yofu
yoga
yoge
yogu
yoha
yohe
yohu
yoji
yoju
yoka
yoke
yoku
yola
yolo
yoli
yole
yolu
yoma
yomo
yomi
yome
yomu
yona
yoni
yone
yonu
yopa
yopo
yopi
yopu
yoqi
yoqu
yori
yore
yoru
yosa
yosi
yose
yosu
yota
yoti
yote
yotu
yowa
yowo
yowu
yoxi
yoxu
yoya
yoyo
yoyi
yoye
yoyu
yoza
yozi
yoze
yozu
yiba
yibo
yibi
yibu
yica
yici
yice
yicu
yida
yidi
yide
yidu
yifa
yifo
yifu
yiga
yige
yigu
yiha
yihe
yihu
yiji
yiju
yika
yike
yiku
yila
yilo
yili
yile
yilu
yima
yimo
yimi
yime
yimu
yina
yini
yine
yinu
yipa
yipo
yipi
yipu
yiqi
yiqu
yiri
yire
yiru
yisa
yisi
yise
yisu
yita
yiti
yite
yitu
yiwa
yiwo
yiwu
yixi
yixu
yiya
yiyo
yiyi
yiye
yiyu
yiza
yizi
yize
yizu
yeba
yebo
yebi
yebu
yeca
yeci
yece
yecu
yeda
yedi
yede
yedu
yefa
yefo
yefu
yega
yege
yegu
yeha
yehe
yehu
yeji
yeju
yeka
yeke
yeku
yela
yelo
yeli
yele
yelu
yema
yemo
yemi
yeme
yemu
yena
yeni
yene
yenu
yepa
yepo
yepi
yepu
yeqi
yequ
yeri
yere
yeru
yesa
yesi
yese
yesu
yeta
yeti
yete
yetu
yewa
yewo
yewu
yexi
yexu
yeya
yeyo
yeyi
yeye
yeyu
yeza
yezi
yeze
yezu
yuba
yubo
yubi
yubu
yuca
yuci
yuce
yucu
yuda
yudi
yude
yudu
yufa
yufo
yufu
yuga
yuge
yugu
yuha
yuhe
yuhu
yuji
yuju
yuka
yuke
yuku
yula
yulo
yuli
yule
yulu
yuma
yumo
yumi
yume
yumu
yuna
yuni
yune
yunu
yupa
yupo
yupi
yupu
yuqi
yuqu
yuri
yure
yuru
yusa
yusi
yuse
yusu
yuta
yuti
yute
yutu
yuwa
yuwo
yuwu
yuxi
yuxu
yuya
yuyo
yuyi
yuye
yuyu
yuza
yuzi
yuze
yuzu
zaba
zabo
zabi
zabu
zaca
zaci
zace
zacu
zada
zadi
zade
zadu
zafa
zafo
zafu
zaga
zage
zagu
zaha
zahe
zahu
zaji
zaju
zaka
zake
zaku
zala
zalo
zali
zale
zalu
zama
zamo
zami
zame
zamu
zana
zani
zane
zanu
zapa
zapo
zapi
zapu
zaqi
zaqu
zari
zare
zaru
zasa
zasi
zase
zasu
zata
zati
zate
zatu
zawa
zawo
zawu
zaxi
zaxu
zaya
zayo
zayi
zaye
zayu
zaza
zazi
zaze
zazu
ziba
zibo
zibi
zibu
zica
zici
zice
zicu
zida
zidi
zide
zidu
zifa
zifo
zifu
ziga
zige
zigu
ziha
zihe
zihu
ziji
ziju
zika
zike
ziku
zila
zilo
zili
zile
zilu
zima
zimo
zimi
zime
zimu
zina
zini
zine
zinu
zipa
zipo
zipi
zipu
ziqi
ziqu
ziri
zire
ziru
zisa
zisi
zise
zisu
zita
ziti
zite
zitu
ziwa
ziwo
ziwu
zixi
zixu
ziya
ziyo
ziyi
ziye
ziyu
ziza
zizi
zize
zizu
zeba
zebo
zebi
zebu
zeca
zeci
zece
zecu
zeda
zedi
zede
zedu
zefa
zefo
zefu
zega
zege
zegu
zeha
zehe
zehu
zeji
zeju
zeka
zeke
zeku
zela
zelo
zeli
zele
zelu
zema
zemo
zemi
zeme
zemu
zena
zeni
zene
zenu
zepa
zepo
zepi
zepu
zeqi
zequ
zeri
zere
zeru
zesa
zesi
zese
zesu
zeta
zeti
zete
zetu
zewa
zewo
zewu
zexi
zexu
zeya
zeyo
zeyi
zeye
zeyu
zeza
zezi
zeze
zezu
zuba
zubo
zubi
zubu
zuca
zuci
zuce
zucu
zuda
zudi
zude
zudu
zufa
zufo
zufu
zuga
zuge
zugu
zuha
zuhe
zuhu
zuji
zuju
zuka
zuke
zuku
zula
zulo
zuli
zule
zulu
zuma
zumo
zumi
zume
zumu
zuna
zuni
zune
zunu
zupa
zupo
zupi
zupu
zuqi
zuqu
zuri
zure
zuru
zusa
zusi
zuse
zusu
zuta
zuti
zute
zutu
zuwa
zuwo
zuwu
zuxi
zuxu
zuya
zuyo
zuyi
zuye
zuyu
zuza
zuzi
zuze
zuzu

纯英文CVCV, 27*27=729个

bebe
beco
bedo
befe
befi
begi
bego
behi
beho
beja
beje
bejo
beki
beko
beno
bepe
bera
bero
beso
beto
beva
beve
bevi
bevo
bewe
bewi
bezo
cobe
coco
codo
cofe
cofi
cogi
cogo
cohi
coho
coja
coje
cojo
coki
coko
cono
cope
cora
coro
coso
coto
cova
cove
covi
covo
cowe
cowi
cozo
dobe
doco
dodo
dofe
dofi
dogi
dogo
dohi
doho
doja
doje
dojo
doki
doko
dono
dope
dora
doro
doso
doto
dova
dove
dovi
dovo
dowe
dowi
dozo
febe
feco
fedo
fefe
fefi
fegi
fego
fehi
feho
feja
feje
fejo
feki
feko
feno
fepe
fera
fero
feso
feto
feva
feve
fevi
fevo
fewe
fewi
fezo
fibe
fico
fido
fife
fifi
figi
figo
fihi
fiho
fija
fije
fijo
fiki
fiko
fino
fipe
fira
firo
fiso
fito
fiva
five
fivi
fivo
fiwe
fiwi
fizo
gibe
gico
gido
gife
gifi
gigi
gigo
gihi
giho
gija
gije
gijo
giki
giko
gino
gipe
gira
giro
giso
gito
giva
give
givi
givo
giwe
giwi
gizo
gobe
goco
godo
gofe
gofi
gogi
gogo
gohi
goho
goja
goje
gojo
goki
goko
gono
gope
gora
goro
goso
goto
gova
gove
govi
govo
gowe
gowi
gozo
hibe
hico
hido
hife
hifi
higi
higo
hihi
hiho
hija
hije
hijo
hiki
hiko
hino
hipe
hira
hiro
hiso
hito
hiva
hive
hivi
hivo
hiwe
hiwi
hizo
hobe
hoco
hodo
hofe
hofi
hogi
hogo
hohi
hoho
hoja
hoje
hojo
hoki
hoko
hono
hope
hora
horo
hoso
hoto
hova
hove
hovi
hovo
howe
howi
hozo
jabe
jaco
jado
jafe
jafi
jagi
jago
jahi
jaho
jaja
jaje
jajo
jaki
jako
jano
jape
jara
jaro
jaso
jato
java
jave
javi
javo
jawe
jawi
jazo
jebe
jeco
jedo
jefe
jefi
jegi
jego
jehi
jeho
jeja
jeje
jejo
jeki
jeko
jeno
jepe
jera
jero
jeso
jeto
jeva
jeve
jevi
jevo
jewe
jewi
jezo
jobe
joco
jodo
jofe
jofi
jogi
jogo
johi
joho
joja
joje
jojo
joki
joko
jono
jope
jora
joro
joso
joto
jova
jove
jovi
jovo
jowe
jowi
jozo
kibe
kico
kido
kife
kifi
kigi
kigo
kihi
kiho
kija
kije
kijo
kiki
kiko
kino
kipe
kira
kiro
kiso
kito
kiva
kive
kivi
kivo
kiwe
kiwi
kizo
kobe
koco
kodo
kofe
kofi
kogi
kogo
kohi
koho
koja
koje
kojo
koki
koko
kono
kope
kora
koro
koso
koto
kova
kove
kovi
kovo
kowe
kowi
kozo
nobe
noco
nodo
nofe
nofi
nogi
nogo
nohi
noho
noja
noje
nojo
noki
noko
nono
nope
nora
noro
noso
noto
nova
nove
novi
novo
nowe
nowi
nozo
pebe
peco
pedo
pefe
pefi
pegi
pego
pehi
peho
peja
peje
pejo
peki
peko
peno
pepe
pera
pero
peso
peto
peva
peve
pevi
pevo
pewe
pewi
pezo
rabe
raco
rado
rafe
rafi
ragi
rago
rahi
raho
raja
raje
rajo
raki
rako
rano
rape
rara
raro
raso
rato
rava
rave
ravi
ravo
rawe
rawi
razo
robe
roco
rodo
rofe
rofi
rogi
rogo
rohi
roho
roja
roje
rojo
roki
roko
rono
rope
rora
roro
roso
roto
rova
rove
rovi
rovo
rowe
rowi
rozo
sobe
soco
sodo
sofe
sofi
sogi
sogo
sohi
soho
soja
soje
sojo
soki
soko
sono
sope
sora
soro
soso
soto
sova
sove
sovi
sovo
sowe
sowi
sozo
tobe
toco
todo
tofe
tofi
togi
togo
tohi
toho
toja
toje
tojo
toki
toko
tono
tope
tora
toro
toso
toto
tova
tove
tovi
tovo
towe
towi
tozo
vabe
vaco
vado
vafe
vafi
vagi
vago
vahi
vaho
vaja
vaje
vajo
vaki
vako
vano
vape
vara
varo
vaso
vato
vava
vave
vavi
vavo
vawe
vawi
vazo
vebe
veco
vedo
vefe
vefi
vegi
vego
vehi
veho
veja
veje
vejo
veki
veko
veno
vepe
vera
vero
veso
veto
veva
veve
vevi
vevo
vewe
vewi
vezo
vibe
vico
vido
vife
vifi
vigi
vigo
vihi
viho
vija
vije
vijo
viki
viko
vino
vipe
vira
viro
viso
vito
viva
vive
vivi
vivo
viwe
viwi
vizo
vobe
voco
vodo
vofe
vofi
vogi
vogo
vohi
voho
voja
voje
vojo
voki
voko
vono
vope
vora
voro
voso
voto
vova
vove
vovi
vovo
vowe
vowi
vozo
webe
weco
wedo
wefe
wefi
wegi
wego
wehi
weho
weja
weje
wejo
weki
weko
weno
wepe
wera
wero
weso
weto
weva
weve
wevi
wevo
wewe
wewi
wezo
wibe
wico
wido
wife
wifi
wigi
wigo
wihi
wiho
wija
wije
wijo
wiki
wiko
wino
wipe
wira
wiro
wiso
wito
wiva
wive
wivi
wivo
wiwe
wiwi
wizo
zobe
zoco
zodo
zofe
zofi
zogi
zogo
zohi
zoho
zoja
zoje
zojo
zoki
zoko
zono
zope
zora
zoro
zoso
zoto
zova
zove
zovi
zovo
zowe
zowi

QQ群交流:168390